09/03/22 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Επιχορήγηση Λογιστών - ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Upd 12/5/2022 - Εκπνέει αύριο η προθεσμία - Δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης σε περίπτωση απόρριψης της αρχικής εμπρόθεσμης αίτησης

Upd 15/4/2022 - Και επίσημα η παράταση: Μέχρι 13/05/2022 οι αιτήσεις για την Επιχορήγηση Λογιστών - Δημοσιεύθηκε η απόφαση

Δείτε τη ΔΩΡΕΑΝ Ημερίδα για το ΕΣΠΑ Λογιστών

Μέσα από την παρούσα δημοσίευση που θα επικαιροποιείται διαρκώς με πρόσθετο υλικό μπορείτε να δείτε όλες τις πληροφορίες για το Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών.

Σε ποιους απευθύνεται

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν καταχωριστεί στα οικεία Μητρώα που τηρούνται στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, ως εξής: Αυτοαπασχολούμενοι λογιστές – φοροτεχνικοί κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή – φοροτεχνικού κατά τάξεις και Νομικά Πρόσωπα παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών.

Περίοδος υποβολής

Τετάρτη 9/3/2022 και ώρα 12:00 έως Παρασκευή 13/5/2022 και ώρα 15:00.

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis με την ένδειξη: «Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών». Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ.

Δείτε πως μπορείτε να βγείτε διπλά κερδισμένοι με την εγγύηση του Ομίλου Epsilon Net!

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Οι ωφελούμενοι της Δράσης θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να ικανοποιούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • να υποβάλουν μία Αίτηση Χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ,
  • να λειτουργούν νομίμως στη χώρα και να έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ έως και τις 28/02/2022,
  • να έχουν μέχρι τις 28/02/2022 ως ενεργό κωδικό δραστηριότητας έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του Κεφαλαίου 6: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ σε τουλάχιστον μία εγκατάσταση της επιχείρησης (έδρα ή/και υποκατάστημα),
  • να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014.

Επισημαίνεται ότι η εξέταση της ιδιότητας των Ωφελούμενων θα πραγματοποιηθεί με βάση στοιχεία που έχουν καταχωριστεί σε σχετικά Μητρώα που τηρούνται στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας και είναι σε ισχύ μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2022.

Σε κάθε ωφελούμενο (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται μέγιστη συνολική επιχορήγηση για την αναβάθμιση της ψηφιακής υποδομής της επιχείρησής του ως εξής:

ΕΣΟΔΑ Ε3 Φορολογικού Έτους 2019

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

0 = < έσοδα χρήσης 2020 = < 20.000,00 €

2.000,00€

έσοδα χρήσης 2020 >20.000,00 €

1.500,00€

Για έναρξη εντός του 2021 και ως 28/2/2022 ανώτερο όριο επιχορήγησης τα 1.500€.

Τα έσοδα προκύπτουν από το έντυπο Ε3 Φορολογικού Έτους 2020 που υποβλήθηκε το 2021, από τον πίνακα Δ1/Πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών, κωδικός 500 «Σύνολο Εσόδων από Πωλήσεις Αγαθών και Παροχή Υπηρεσιών».

Δεν γίνεται αποδεκτή, για τον υπολογισμό της επιχορήγησης, τροποποιητική δήλωση Ε3, η οποία υποβλήθηκε μετά τη δημοσίευση της παρούσας Πρόσκλησης.

Τι χρηματοδοτείται

Επιχορηγούνται αποκλειστικά οι ακόλουθες δαπάνες προμήθειας:

  • Εξοπλισμός Τεχνολογιών Πληροφορικής Επικοινωνίας: Λογισμικά απαραίτητα για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό της επιχείρησης Επισημαίνεται ότι στον εξοπλισμό ΤΠΕ συμπεριλαμβάνονται: Desktop PC και περιφερειακά, laptop, servers, πολυμηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής.

    Επιλέξιμη δαπάνη είναι και η αγορά λογισμικού με την μορφή Software as a Service (SaaS) εφόσον είναι απαραίτητη για την λειτουργία της επιχείρησης και την ψηφιακή αναβάθμιση αυτής. Στην περίπτωση απόκτησης με την μορφή Software as a Service (SAAS), επιλέξιμο είναι το κόστος για ένα έτος.

  • Δαπάνες κτήσης πάγιων στοιχείων για τα οποία το κόστος απόκτησης κάθε διακριτού στοιχείου εξοπλισμού δεν είναι μεγαλύτερο από 1.500 ευρώ ή άλλο όριο το οποίο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δίνει τη δυνατότητα απόσβεσης του στοιχείου εντός του έτους απόκτησής του και έως τα όρια που αναφέρονται ανωτέρω υπό προϋποθέσεις.

Ενδεικτικά δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για: κινητά τηλέφωνα, tablets, συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας ή άλλες ομοειδείς συνδέσεις, οι κάθε είδους συνδρομές σε περιοδικά ή βιβλιοθήκες (έντυπες ή ηλεκτρονικές), καθώς και ο ανακτήσιμος φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ).

Ως έναρξη επιλεξιμότητας ορίζεται η 1/1/2021.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης είναι 6 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31/12/2023.

Προϋπολογισμός

€ 30.000.000

Χρήσιμα αρχεία

18/04/2022 Σύνοψη της Δράσης

18/04/2022 Πληροφοριακό Γράφημα της Δράσης (Infographic)

01/04/2022 Video παρουσίασης της Δράσης 'Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών' του ΕΠΑνΕΚ

11/03/2022 Εγχειρίδιο εγγραφής νέου χρήστη στο ΠΣΚΕ - Επιλογής νέας δράσης για υφιστάμενους χρήστες - Προσθήκης νέας υπηρεσίας για υφιστάμενους χρήστες

11/03/2022 Εγχειρίδιο υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στη Δράση

09/03/2022 Υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων σε επεξεργάσιμη μορφή για την υποβολή αιτήσεων στη Δράση

3/3/2022 Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επενδυτικών Σχεδίων στη Δράση

Σχετικά Άρθρα

Επιδότηση λογιστών και φοροτεχνικών: Όλα τα σημεία του προγράμματος που πρέπει να γνωρίζετεcomments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
ΕΣΠΑ, Επιδοτούμενο πρόγραμμα, Επιχορήγηση, Ενίσχυση, Software, επιδότηση ΕΣΠΑ, ΕΠΑνΕΚ, προγραμμα ΕΣΠΑ, Επαγγέλματα > Λογιστής, Λογιστές-φοροτεχνικοί