03/03/22 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φορολογικά και Επίκαιρα

Επιδότηση λογιστών και φοροτεχνικών: Όλα τα σημεία του προγράμματος που πρέπει να γνωρίζετε

Upd 15/4/2022 - Και επίσημα η παράταση: Μέχρι 13/05/2022 οι αιτήσεις για την Επιχορήγηση Λογιστών - Δημοσιεύθηκε η απόφαση

Οι αιτήσεις υποβάλλονται το διάστημα 09/03/2022-13/05/2022

Προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων το πρόγραμμα «Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών» για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού, με υποβολή αιτήσεων την περίοδο 9/3-13/5/2022.

Σύμφωνα με την προκήρυξη ισχύουν τα παρακάτω:

Α. Ποιοι υποβάλλουν αίτηση:

Επιχειρήσεις που:

 • λειτουργούν ως Αυτοαπασχολούμενοι λογιστές – φοροτεχνικοί κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή – φοροτεχνικού κατά τάξεις και Νομικά Πρόσωπα παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών
 • διαθέτουν τον ΚΑΔ 69.20 - Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου-παροχή φορολογικών συμβουλών, καθώς και το σύνολο των υποκείμενων ΚΑΔ αυτού
 • έχουν κάνει έναρξη εργασιών έως και τις 28/02/2022,
 • λειτουργούν νόμιμα
 • χαρακτηρίζονται ως πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία
 • τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ.
 • δεν εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ,
 • δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137) (επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας),
 • πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013 (De Minimis)
 • το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει ως ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Υποβάλλουν μία πρόταση ανά ΑΦΜ

Β. Επιλέξιμες δαπάνες:

Χρηματοδοτούνται δαπάνες για προμήθεια αποκλειστικά:

 • Desktop PC και περιφερειακά, laptop, servers, πολυμηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής.. Η διακριτή αξία κάθε είδους δεν πρέπει να ξεπερνά τις 1.500€
 • Λογισμικά απαραίτητα για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του γραφείου. Επιλέξιμη δαπάνη είναι και η αγορά λογισμικού με την μορφή Software as a Service (SaaS) για ένα έτος.

Γ. Ποσό επιχορήγησης, Ποσοστά Επιδότησης, Διάρκεια υλοποίησης

 • Ποσά επιχορήγησης:

ΕΣΟΔΑ Ε3 Φορολογικού Έτους 2019

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

0 = < έσοδα χρήσης 2020 = < 20.000,00 €

2.000,00€

έσοδα χρήσης 2020 >20.000,00 €

1.500,00€

Για έναρξη εντός του 2021 και ως 28/2/2022 ανώτερο όριο επιχορήγησης τα 1.500€.

Δ. Περιορισμοί-Ειδικοί όροιΠοσοστό Επιδότησης: 100%,

 • Διάρκεια υλοποίησης: 6 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης και όχι πέραν της 31/12/2023.

 • Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 1/1/2021.
 • Δεν επιδοτούνται οι δαπάνες για: κινητά τηλέφωνα, tablets, συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας ή άλλες ομοειδείς συνδέσεις, οι κάθε είδους συνδρομές σε περιοδικά ή βιβλιοθήκες (έντυπες ή ηλεκτρονικές), καθώς και ο ανακτήσιμος φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ).
 • Τα έσοδα προκύπτουν από το έντυπο Ε3 Φορολογικού Έτους 2020 που υποβλήθηκε το 2021, από τον πίνακα Δ1/Πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών, κωδικός 500 «Σύνολο Εσόδων από Πωλήσεις Αγαθών και Παροχή Υπηρεσιών».
 • Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται με τη μέθοδο της άμεσης διαδικασίας (FiFo). Κάθε αίτηση χρηματοδότησης που υποβάλλεται, αξιολογείται με τήρηση σειράς προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ και τον ενάριθμο κωδικό που έλαβε κατά την χρονική στιγμή υποβολής της
 • Δεν γίνονται αποδεκτά, για τον υπολογισμό της επιχορήγησης τροποποιητικά φορολογικά στοιχεία (τροποποιητική δήλωση Ε3 ή τροποποιητικές ΦΠΑ) τα οποία υποβλήθηκαν μετά τις 3/3/2022.
 • Τα επιχορηγούμενα πάγια πρέπει να καταχωρηθούν στο μητρώο παγίων της επιχείρησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.
 • Για να είναι επιλέξιμες οι δαπάνες θα πρέπει να αποτελούν επενδυτικές δαπάνες σε συνάφεια με τα άρθρα 22 & 23 του Κ.Φ.Ε. (Ν. 4172/2013, Ν. 4446/2016, Ν.4646/2019, ΠΟΛ. 1216/01.10.2014, ΠΟΛ.1079/06.04.2015, ΠΟΛ.1061/12.04.2017, ΠΟΛ.2109/21.05.2021
 • Δεν γίνεται δεκτή εξόφληση δαπανών με τη χρήση επιταγών τρίτων.
 • Δεν είναι επιλέξιμοι οι χρεωστικοί τόκοι, οι προμήθειες χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, τα έξοδα συναλλάγματος και οι χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές, τα λοιπά καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα, οι δαπάνες για πρόστιμα, προσαυξήσεις, χρηματικές ποινές και έξοδα για την επίλυση διαφορών δεν είναι επιλέξιμες.
 • Δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
 • Η εξόφληση των δαπανών γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΚΦΑΣ
 • Οι συναλλαγές/πληρωμές θα πραγματοποιούνται μεταξύ επαγγελματικών λογαριασμών
 • Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει ηλεκτρονικά και συνοδεύεται από την ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής σε μορφή pdf. Μη υποβολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών σημαίνει απόρριψη της αίτησης.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΔΕΜΛΗΣ

www.epidotiseis.eucomments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
ΕΣΠΑ, Επιδοτούμενο πρόγραμμα, Επιχορήγηση, Ενίσχυση, Software, επιδότηση ΕΣΠΑ, ΕΠΑνΕΚ, προγραμμα ΕΣΠΑ, Επαγγέλματα > Λογιστής, Λογιστές-φοροτεχνικοί