12/05/22 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Αναπτυξιακά

Επιχορήγηση Λογιστών: Εκπνέει η προθεσμία - Δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης σε περίπτωση απόρριψης της αρχικής εμπρόθεσμης αίτησης

Αύριο Παρασκευή 13/5/2022 και ώρα 15:00 εκπνέει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη Δράση «Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών», που απευθύνεται σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν καταχωριστεί στα οικεία Μητρώα που τηρούνται στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, ως εξής: Αυτοαπασχολούμενοι λογιστές – φοροτεχνικοί κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή – φοροτεχνικού κατά τάξεις και Νομικά Πρόσωπα παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών και διαθέτουν τον ΚΑΔ 69.20 - Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου-παροχή φορολογικών συμβουλών, καθώς και το σύνολο των υποκείμενων ΚΑΔ αυτού.

Με νέα τροποποίηση της Α.Π. 1198/03.03.2022 Απόφασης, ωστόσο δίνεται η δυνατότητα στους ωφελούμενους των οποίων η αίτηση χρηματοδότησης απορρίφθηκε (εφόσον αυτή υποβλήθηκε έως την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και ώρα), να υποβάλουν επόμενη αίτηση χρηματοδότησης σύμφωνα με το Κεφ. 9 της Αναλυτικής Πρόσκλησης, μετά την έκδοση της σχετικής απορριπτικής απόφασης. Η αίτηση αυτή μπορεί να υποβληθεί μέχρι και την Τετάρτη 21/09/2022 και ώρα 15:00.


Αναλυτικά σύμφωνα με τη Δεύτερη (2η) Τροποποίηση της με Α.Π. 1198/03.03.2022 Απόφασης, όπως ισχύει:

Στο σημείο 8 του κειμένου της Απόφασης με Α.Π. 1198/ 03.03.2022 προστίθεται κείμενο και η παράγραφος αυτή διαμορφώνεται από:

«Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η Τετάρτη 9/3/2022 και ώρα 12:00 με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 13/05/22 και ώρα 15:00. Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν δύνανται να λάβουν ενίσχυση. Σε κάθε περίπτωση, η νέα αίτηση μπορεί να υποβληθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης.»

σε:

«Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η Τετάρτη 9/3/2022 και ώρα 12:00 με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 13/05/22 και ώρα 15:00. Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν δύνανται να λάβουν ενίσχυση. Σε κάθε περίπτωση, η νέα αίτηση μπορεί να υποβληθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης.

Ωφελούμενοι των οποίων η αίτηση χρηματοδότησης, που υποβλήθηκε έως την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και ώρα απορρίπτεται, δύνανται μετά την έκδοση της σχετικής απορριπτικής απόφασης να υποβάλουν επόμενη αίτηση χρηματοδότησης σύμφωνα με το Κεφ. 9 της Αναλυτικής Πρόσκλησης. Η αίτηση αυτή μπορεί να υποβληθεί μέχρι και την Τετάρτη 21/09/2022 και ώρα 15:00

Δείτε όλες τις πληροφορίες για τη δράση στον Αναλυτικό Οδηγό που έχει δημοσιευθεί στο e-forologia και επικαιροποιείται διαρκώς.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Επιχορήγηση, επιδότηση ΕΣΠΑ, ΕΠΑνΕΚ, Επαγγέλματα > Λογιστής, Λογιστές-φοροτεχνικοί