16/06/20 | Αρχική > Αρθρογραφία > Εργατικά και Πρακτικά

Κωδικοποίηση Ν.4387/2016 - 2η έκδοση

Ενημερωμένος μέχρι και τον Ν.4690/2020

Οι διατάξεις που είχαν θεσμοθετεί με τον ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α΄ 85/12.05.2016), ανέτρεψαν άρδην τις μέχρι τότε ισχύουσες ασφαλιστικές – συνταξιοδοτικές διατάξεις και προκάλεσαν τεράστια κοινωνική αναστάτωση και μεγάλη οικονομική επιβάρυνση, κυρίως στα μεσαία οικονομικά εισοδήματα.

Σε μία προσπάθεια εξομάλυνσης των οικονομικών προβλημάτων αλλά και των κοινωνικών αδικιών που προκλήθηκαν με τον νόμο αυτόν (4387/2016), θεσπίσθηκε ο ν.4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 43/28.02.2020), με τον οποίο, όμως, θεωρώ ότι όχι μόνο δεν επετεύχθη ο επιδιωκόμενος στόχος, απεναντίας περιεπλάκησαν έτι περαιτέρω το σύνολο των πολυάριθμων διατάξεων της εργατικής, ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, διότι έπρεπε, κατά την άποψή μου, να καταργηθεί ο ν. 4387/2016 και να αντικατασταθεί με άλλον, στον οποίο να περιλαμβάνονταν οι οικείες βασικές διατάξεις της Ασφαλιστικής Νομοθεσίας, διότι το πλήθος των Νόμων, Υπουργικών Εγκυκλίων και Αποφάσεων, Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων, Αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, Γνωμοδοτήσεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους κ.λπ., που αναφέρονται σε αυτήν, είναι τεράστιο.

Έτσι, περιοριζόμενος στις διατάξεις του ν. 4387/2016, επιχείρησα να τον κωδικοποιήσω, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τους κατωτέρω σχετικούς νόμους.

4389 , 4393 , 4415 , 4425 , 4445 του 2016,

4455 , 4461 , 4472 , 4475 , 4484 , 4487 , 4488 , 4494 , 4499 του 2017,

4549 , 4554 , 4578 , 4583 του 2018,

4611 , 4618 , 4635 του 2019, και

4670 , 4676, 4690 του 2020

Σημειώνεται ότι, με τον πρόσφατο ν. 4690/2020 (ΦΕΚ Α΄ 104/30.05.2020) επήλθαν, εκτός των άλλων, και τροποποιήσεις σε διατάξεις των:

 • Π.Ν.Π. της 20.03.2020 (ΦΕΚ Α΄ 38/20.03.2020). Με το άρθρο 4 αντικαταστάθηκε το άρθρο δεύτερο της π.ν.π., σχετικά με την μείωση μισθώματος κύριας και επαγγελματικής κατοικίας και γίνονται αναφορές σε άλλες διατάξεις που περιλαμβάνονται στα άρθρα 14, 52 της ίδιας π.ν.π.
 • Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167/23.07.2013). Με τα άρθρα 13, 16 και 51 τροποποιήθηκαν τα άρθρα 60, 72 και 100.
 • Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170/26.07.2013). Με το άρθρο 5 αντικαταστάθηκε η παρ. 51 του άρθρου 72 και με το άρθρο 8 γίνονται αναφορές σε διατάξεις του άρθρου 50, καθώς και στην επιβολή κυρώσεων με το άρθρο δεύτερο της π.ν.π. της 13.04.2020 (ΦΕΚ Α΄ 84/13.04.2020).
 • Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ Α΄ 85/12.05.2016). Με το άρθρο 78 τροποποιήθηκαν οι παρ. 1α΄ και 3β΄ του άρθρου 20.

Επισημαίνεται ότι, για την κωδικοποίηση αυτήν, δεν χρησιμοποίησα, πέραν των προαναφερομένων νόμων, και άλλες διατάξεις, διότι η εργασία αυτή θα απαιτούσε πάρα πολύ χρόνο αλλά και όγκο. Ήδη, η μέχρι τώρα κωδικοποίηση έχει αναπτυχθεί σε τριακόσιες εξήντα πέντε (365) σελίδες, η πλήρης δημοσίευσή της είναι σχεδόν αδύνατη.

Διευκρινίζεται ότι, στην κωδικοποίηση δεν περιλαμβάνονται οι διατάξεις των πιο κάτω άρθρων του ν.4670/2020, διότι αυτά αφορούν:

 • Άρθρο 10 Μητρώο Ασφαλισμένων Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης e- Ε.Φ.Κ.Α.,
 • Άρθρο 11 Χορήγηση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών,
 • Άρθρο 12 Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) και πράξεις βεβαίωσης οφειλής,
 • Άρθρο 13 Τροποποίηση του άρθρου 14 του ν. 4075/2012 (Α' 89),
 • Άρθρο 14 Ιατρικές βεβαιώσεις και γνωματεύσεις,
 • Άρθρο 15 Χορήγηση παροχών σε χρήμα,
 • Άρθρο 16 Πιστοποίηση ψηφιακά διαθέσιμου ασφαλιστικού χρόνου,
 • Άρθρο 17 Ψηφιακός μετασχηματισμός διαδικασίας απονομής σύνταξης ΑΤΛΑΣ,
 • Άρθρο 18 Διαλειτουργικότητα Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (e-Ε.Φ.Κ.Α.),
 • Άρθρο 47 Συμπληρωματική χρηματοδότηση κοινωνικού προϋπολογισμού,
 • Άρθρο 49 Εξουσιοδοτικές διατάξεις,
 • Άρθρα 52 έως και 102 που αναφέρονται σε τροποποιήσεις κ.λπ μεταβολές σε διατάξεις του π.δ. 8/2019 «Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)» (ΦΕΚ Α΄ 8/23.01.2019), που αφορούν σε επιχειρησιακούς στόχους, την διάρθρωση, την κατανομή αρμοδιοτήτων των Διευθύνσεων, την λειτουργία Υπηρεσιών κ.λπ.
 • Άρθρο 103 Ειδικές διατάξεις,
 • Άρθρο 104 Προσθήκη παρ. 51 στο άρθρο 72 του ν. 4174/2013,
 • Άρθρο 105 Τροποποίηση του άρθρου 121 του ν. 2960/2001,
 • Άρθρο 106 Τεχνική Υπηρεσία Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, και
 • Άρθρο 107 Αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα έργων Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Δείτε την εργασία εδώ.

comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Κωδικοποίηση, Ασφαλιστικός νόμος