22/03/19 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φορολογικά και Επίκαιρα

Πλασματική αξία των αθλητών που προσδιορίζεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 76α του Ν. 2725/1999

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΟΛ α.ε.

Αναδημοσίευση από το Ενημερωτικό Δελτίο Δεκεμβρίου 2018 της ΣΟΛ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.

www.solcrowe.gr

Η πλασματική άξια των αθλητών που προσδιορίζεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 76α του Ν. 2725/99, δεν επιτρέπεται να καταχωριστεί ως περιουσιακό στοιχείο αθλητικών ανωνύμων εταιρειών στα λογιστικά βιβλία, που τηρούνται με το λογιστικό πλαίσιο των Ε.Λ.Π.

ΕΡΩΤΗΜΑ

Η πλασματική αξία των καλαθοσφαιριστών Ανώνυ­μης Καλαθοσφαιρικής Εταιρείας (Κ.Α.Ε) που προσ­διορίστηκε με βάση τις διατάξεις του άρθρου 76α του Ν. 2725/99, επιτρέπεται να καταχωριστεί στα λογι­στικά βιβλία που τηρούνται με το λογιστικό πλαίσιο των Ε.Λ.Π, ώστε να προσαυξήσει την αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας;

ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

- Η διάταξη του άρθρου 76α Ν.2725/1999 ορίζει τα εξής:

«1. Για την εφαρμογή τωνάρθρων 47 και 48 παρ. 1 περίπτωση γ' του κ.ν. 2190/1920 και μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2019, στο σύνολο των ιδίων κεφα­λαίων των Α.Α.Ε., συνυπολογίζεται κατ' εξαίρεση και η πλασματική αξία των αθλητών της, όπως αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πα­ράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, ανά χρήση και εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη της, από πεντα­μελή επιτροπή με θητεία διάρκειας δύο (2) ετών, συ­γκροτούμενη με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού που δημοσιεύεται στην Εφη­μερίδα της Κυβερνήσεως. Αντίγραφο της απόφασης με την οποία προσδιορίζεται το ύψος της πλασματι­κής αξίας των αθλητών κάθε Α.Α.Ε. διαβιβάζεται από την ως άνω επιτροπή στη Διεύθυνση Ανωνύ­μων Εταιριών και Πίστεως του Υπουργείου Ανάπτυ­ξης - Γενική Γραμματεία Εμπορίου, προκειμένου να συνυπολογισθεί στα ίδια κεφάλαια, εφόσον προκύ­ψει ανάγκη εφαρμογής των άρθρων 47 και 48 παρ. 1 περ. γ' του κ.ν. 2190/1920. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Πολιτι­σμού και Αθλητισμού η εφαρμογή του πρώτου εδα­φίου μπορεί να παρατείνεται για δύο (2) έτη».

Συνεπώς οι διατάξεις του νόμου αναφέρονται σε εξωλογιστικό συνυπολογισμό της πλασματικής αξί­ας, σε σχέση με την εφαρμογή των άρθρων 47 και 48 του Ν.2190/1920, και δεν αναφέρονται στη λογι­στική καταχώρηση της διαφοράς.

- Στην παρ. 18.1.11 της Λογιστικής Οδηγίας εφαρ­μογής του N.4308/2014 αναφέρεται:

«Χαρακτηριστικά παραδείγματα του κονδυλίου του ισολογισμού λοιπά άυλα είναι το λογισμικό, τα εμπο­ρικά σήματα, τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας (πατέ­ντες), τα δικαιώματα χρήσης, οι άδειες λειτουργίας, και το κόστος απόκτησης ποδοσφαιριστών ή άλλων επαγγελματιών αθλητών».

- Στην ατομική απάντηση του Σ.ΛΟ.Τ.αριθμ. πρωτ.: 9 ΕΞ 20.1.2016 «Διευκρίνιση του ορισμού κόστος απόκτησης ποδοσφαιριστών» αναφέρεται:

«Κόστος απόκτησης ενός ποδοσφαιριστή, είναι το ποσό των χρημάτων ή η ισοδύναμη αξία μετρητοίς, ή η εύλογη αξία άλλου ανταλλάγματος που καταβάλ­λεται/δίδεται από μια οντότητα για την απόκτηση του δικαιώματος χρήσης του.

Το κόστος αυτό περιλαμβάνει την αμοιβή της οντότη­τας από την οποία αποκτάται, αν υπάρχει και όλα τα λοιπά άμεσα σχετιζόμενα με τη συναλλαγή κόστη, όπως αμοιβές διαμεσολάβησης προς άλλη οντότητα, αμοιβές διαφόρων επαγγελματιών και φόροι».

- Από τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.4308/2014 «Επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρε­ώσεων στην εύλογη αξία», προκύπτει ότι τα άυλα περιουσιακά στοιχεία, στην κατηγορία των οποίων εντάσσεται και το κόστος απόκτησης των αθλητών, δεν περιλαμβάνονται στα περιουσιακά στοιχεία για τα οποία παρέχεται η δυνατότητα να αποτιμούνται μεταγενέστερα της αρχικής τους καταχώρισης στην εύλογη αξία τους.

Με βάση τα παραπάνω, η πλασματική αξία των κα­λαθοσφαιριστών δεν επιτρέπεται να αναπροσαρμό­σει τη λογιστική αξία του άυλου περιουσιακού στοι­χείου «Κόστος απόκτησης καλαθοσφαιριστών», αλ­λά ούτε και να καταχωριστεί ως εξατομικευμένο άυ­λο περιουσιακό στοιχείο. Κατά συνέπεια, η πλασμα­τική αξία των καλαθοσφαιριστών δεν πρέπει να προσαυξήσει την αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.
comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Πλασματική αξία, Επαγγέλματα > Αθλητής