17/04/18 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φορολογικά και Επίκαιρα

Φορολογική έκπτωση του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων

Αναδημοσίευση από το Ενημερωτικό Δελτίο Ιανουαρίου 2018 της ΣΟΛ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.

www.solae.gr

Αθήνα, Φεβρουάριος 2018

ΕΡΩΤΗΜΑ

Βάσει του άρθρου 5 του Ν. 3845/2010 «Έκτακτη Εισφορά στα κέρδη νομικών προσώπων και ειδικός φόρος τηλεοπτικών διαφημίσεων» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του Ν.4499/2017 επιβάλλεται ειδικός φόρος στις διαφημίσεις που προβάλλονται στην τηλεόραση. Ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε ποσοστό 20% και μειώνεται σε 5% από 01/04/2018. Ο φόρος βαρύνει άμεσα τη διαφημιζόμενη επιχείρηση ή τον διαφημιστή που μεσολαβεί και το τιμολόγιο εκδίδεται στο όνομά του.

Ερωτάται: Α) Στην περίπτωση που ο ειδικός φόρος βαρύνει τον διαφημιστή, η διαφημιζόμενη εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι ο φόρος αποδόθηκε στο Ελληνικό Δημόσιο από τον διαφημιστή;

Β) Η έκπτωση της διαφημιστικής δαπάνης εξαρτάται από τον χρόνο καταβολής του ειδικού φόρου στο Ελληνικό Δημόσιο;

Σημειώνεται ότι στο τιμολόγιο που διαφημιστή προς την διαφημιζόμενη εταιρεία, περιλαμβάνεται διακεκριμένα ο φόρος τηλεοπτικών διαφημίσεων που έχει επιβαρυνθεί (ο διαφημιστής) από το τηλεοπτικό μέσο προβολής.

ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Γνώμη της Φορολογικής Επιτροπής σχετικά με τα παραπάνω ερωτήματα είναι η εξής:

Η παράγραφος 12 του πέμπτου άρθρου Ν.3845/2010, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το άρθρο 12 του Ν. 4499/2017 προβλέπει τα εξής:

«12. Επιβάλλεται ειδικός φόρος στις διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση. Ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί της αξίας της διαφήμισης που υπολογίζουν τα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Για τα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης που κατέχουν άδεια λειτουργίας χορηγηθείσα από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ή έχουν υπογράψει σύμβαση παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο, καθώς και για αυτά της ΕΡΤ ΑΕ, ο συντελεστής του φόρου αυτού ορίζεται, από 1/4/2018, σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%). Ο φόρος βαρύνει άμεσα τη διαφημιζόμενη επιχείρηση ή τον διαφημιστή που μεσολαβεί και το τιμολόγιο εκδίδεται στο όνομά του.

Τον ειδικό φόρο εισπράττουν τα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης και αποδίδουν στο Δημόσιο με μηνιαίες δηλώσεις που υποβάλλουν στην αρμόδια ΔΟΥ φορολογίας εισοδήματος αυτών, μέχρι την εικοστή (20ή) ημέρα κάθε μήνα, για τα έσοδα από τις τηλεοπτικές διαφημίσεις του προηγούμενου μήνα.

Τα θέματα που αφορούν τη βεβαίωση, τον έλεγχο, την παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου και την έκδοση καταλογιστικών πράξεων διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά στη φορολογία εισοδήματος. Οι διατάξεις του Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 A') εφαρμόζονται αναλόγως και στη φορολογία αυτή.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του φόρου της παραγράφου αυτής και κάθε άλλη λεπτομέρεια ή διαδικασία εφαρμογής των διατάξεών της.

Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου αυτής αρχίζει από 1/1/2015.»

Με την ΠΟΛ. 1271/23.12.2013 καθορίστηκε ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων της παραγράφου 12 του άρθρου πέμπτου του Ν.3845/2010.

Η δήλωση αυτή υποβάλλεται από τα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης μέχρι την εικοστή (20ή) ημέρα κάθε μήνα, για τα έσοδα από τις τηλεοπτικές διαφημίσεις του προηγούμενου μήνα.

Η υποβολή γίνεται από τους υπόχρεους (τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης) στην αρμόδια για τη φορολογία του εισοδήματος τους ΔΟΥ σε δύο (2) αντίτυπα από τα οποία το ένα παραδίδεται στον υπόχρεο μετά την καταβολή του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων.

Στο με Αρ. Πρωτ: Δ14Β 1071786 ΕΞ 2015 έγγραφο της Φορολογικής Διοίκησης με θέμα «Φορολογική μεταχείριση των διαφημίσεων που προβάλλονται από την τηλεόραση» αναφέρονται τα εξής:

«Α. Ειδικός φόρος επί των διαφημίσεων που προβάλλονται από την τηλεόραση.

Με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου πέμπτου του N. 3845/2010 (65 Α΄), όπως ισχύουν, επιβάλλεται ειδικός φόρος στις διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση με συντελεστή 20% επί της αξίας της διαφήμισης που υπολογίζουν τα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Στις προαναφερθείσες διατάξεις καθώς και στην εισηγητική έκθεση, δεν γίνεται καμία αναφορά σε προϊσχύουσες διατάξεις, όπως εκείνες τις οποίες μνημονεύετε στο έγγραφό σας, συνεπώς δεν δύνανται να τύχουν εφαρμογής οι όποιες ρυθμίσεις.

Σύμφωνα με την αριθ. ΠΟΛ. 1271/23-12-2013 (Β΄ 3364) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθ. ΠΟΛ.1016/ 12.1.2015 (ΦΕΚ Β΄115) Απόφαση Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, τον ειδικό φόρο εισπράττουν τα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης και αποδίδουν στο Δημόσιο με δήλωση που υποβάλλουν μέχρι την 20η Ιανουαρίου κάθε έτους, για τα έσοδα που πραγματοποιούν από τις τηλεοπτικές διαφημίσεις του προηγουμένου έτους.

Επισημαίνεται ότι η εξέταση των θεμάτων του αγγελιοσήμου δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές μας.

Β. ΦΠΑ

Κατόπιν των ανωτέρω που αφορούν τον ειδικό φόρο επί των διαφημίσεων που προβάλλονται από την τηλεόραση σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του Άρθρου 19 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/2000), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως φορολογητέα αξία λαμβάνεται η αντιπαροχή που έλαβε ή πρόκειται να λάβει αυτός που παρέχει τις υπηρεσίες από το λήπτη των υπηρεσιών ή τρίτο πρόσωπο προσαυξημένη με οποιαδήποτε παροχή που συνδέεται άμεσα με αυτή.

2. Σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του Άρθρου 19 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/2000), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στη φορολογητέα αξία περιλαμβάνονται οι κάθε είδους φόροι, τα δικαιώματα, οι εισφορές και τα τέλη υπέρ του δημοσίου ή τρίτων και τα τέλη χαρτοσήμου, με εξαίρεση το Φ.Π.Α..

3. Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ενότητα Α του παρόντος, ο ειδικός φόρος ορίζεται σε συντελεστή 20% επί της αξίας της διαφήμισης ενώ εισπράττεται και αποδίδεται στο Δημόσιο από τα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης. Επομένως, με βάση τα ανωτέρω, ο ειδικός φόρος επί των διαφημίσεων που προβάλλονται από την τηλεόραση συμπεριλαμβάνεται στη φορολογητέα αξία των υπηρεσιών αυτών».

Στην ΠΟΛ. 1113/2.6.2015 με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 22, 22Α και 23 του Ν. 4172/2013 και όσον αφορά το άρθρο 23 για τις «Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες» αναφέρει και τα εξής:

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4172/2013 καθορίζονται περιοριστικά οι μη εκπιπτόμενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των φυσικών προσώπων που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων. Ειδικότερα, με τις διατάξεις αυτές ρητά ορίζεται ότι δεν εκπίπτουν:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ζ) Οι φόροι -τέλη. Ειδικότερα (περιοριστικά):

αα) ο φόρος εισοδήματος,

ββ) το τέλος επιτηδεύματος,

γγ) οι έκτακτες εισφορές, που επιβάλλονται στα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα.

δδ) ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) που αναλογεί σε μη εκπιπτόμενες δαπάνες, εφόσον δεν είναι εκπεστέος ως ΦΠΑ εισροών από το ΦΠΑ εκροών, με βάση τις διατάξεις του Ν. 2859/2000 περί Φ.Π.Α.

Διευκρινίζεται ότι ο ΦΠΑ για τον οποίο δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης από το φόρο των εκροών και αντιστοιχεί σε εκπιπτόμενες δαπάνες κατά τον ΚΦΕ, εκπίπτεται κανονικά από τα ακαθάριστα έσοδα.

Πέραν των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι, δεν εκπίπτουν και οι φόροι των οποίων η μη έκπτωση προβλέπεται ρητά από ειδικές διατάξεις νόμων.

Στην περίπτωση που οι ανωτέρω φόροι επαναχρεώνονται στην αντισυμβαλλόμενη επιχείρηση, με την παρούσα γίνεται δεκτό ότι αυτοί εκπίπτουν ως δαπάνη της επιχείρησης που τους επαναχρεώνει εφόσον το ποσό της επαναχρέωσης έχει συμπεριληφθεί στα φορολογητέα έσοδα της επιχείρησης.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι φόροι που δεν εκπίπτουν απαριθμούνται περιοριστικά στις υπόψη υποπεριπτώσεις και κατά συνέπεια, λοιποί φόροι που δεν περιλαμβάνονται σε αυτές εκπίπτουν (π.χ. ΕΝΦΙΑ, τέλη κυκλοφορίας, τέλη χαρτοσήμου, ανταποδοτικά τέλη υπέρ Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, κ.λπ.).

Οι ανωτέρω φόροι - τέλη εκπίπτουν κατά το χρόνο που καταβάλλονται. Εξαίρεση αποτελούν τα τέλη κυκλοφορίας τα οποία προκαταβάλλονται και κατά συνέπεια εκπίπτουν το επόμενο φορολογικό έτος, δηλαδή το έτος που αφορούν, καθώς και τα τέλη διαφήμισης, τα οποία εκπίπτουν κατά το χρόνο που αφορούν, με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται κατωτέρω.

Απο τις προαναφερόμενες διατάξεις προκύπτει ότι:

Ερώτημα Α

Ο ειδικός φόρος επί των διαφημίσεων που προβάλλονται από την τηλεόραση βαρύνει άμεσα, είτε την διαφημιζόμενη επιχείρηση στην περίπτωση που αυτή συμβάλλεται απευθείας με το τηλεοπτικό μέσο ενημέρωσης ή τον διαφημιστή που μεσολαβεί μεταξύ διαφημιζόμενου και τηλεοπτικού μέσου. Στην τελευταία αυτή περίπτωση το τιμολόγιο εκδίδεται στο όνομα του διαφημιστή και ο φόρος βαρύνει άμεσα αυτόν.

Τον ειδικό φόρο τον εισπράττουν τα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης, είτε απευθείας από τον διαφημιζόμενο εάν δεν μεσολαβεί διαφημιστής ή από τον διαφημιστή που τυχόν μεσολαβεί.

Επομένως, σε κάθε περίπτωση, υπόχρεα υποβολής της δήλωσης και απόδοσης του ειδικού φόρου στο Ελληνικό Δημόσιο είναι τα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης που προβάλουν τις διαφημίσεις και όχι ο διαφημιστής που τυχόν μεσολαβεί.

Ερώτημα Β

Όπως προαναφέραμε ο ειδικός φόρος στις τηλεοπτικές διαφημίσεις εισπράττεται και αποδίδεται από το τηλεοπτικό μέσο ενημέρωσης που τις προβάλει.

Ο φόρος αυτός προσαυξάνει το κόστος διαφήμισης της διαφημιζόμενης επιχείρησης είτε χρεώνεται επί του τιμολογίου του τηλεοπτικού μέσου στην περίπτωση που δεν μεσολαβεί διαφημιστής, είτε περιλαμβάνεται στο τιμολόγιο του διαφημιστή που μεσολαβεί ο οποίος τον επιβαρύνεται αρχικά και τον επαναχρεώνει στην διαφημιζόμενη εταιρεία.

Επειδή ο εν λόγω ειδικός φόρος επι των τηλεοπτικών διαφημίσεων:

α) δεν περιλαμβάνεται στους περιοριστικά αναφερόμενους φόρους – τέλη της περίπτωσης ζ’ του άρθρου 23 Ν. 4172/2013 που στην ΠΟΛ. 1113/2015 ρητά ορίζεται ότι δεν εκπίπτουν

β) δεν βεβαιώνεται στο όνομα της διαφημιζόμενης επιχείρησης αλλά στο όνομα του τηλεοπτικού μέσου ενημέρωσης με βάση την δήλωση που υποχρεούται να υποβάλει

γ) η μη έκπτωση του δεν προβλέπεται ρητά στη διάταξη του νόμου (παρ. 12 του άρθρου πέμπτου του Ν. 3845/2010) που επέβαλλε τον φόρο αυτό, ως εκ τούτου, η φορολογική έκπτωση του ακολουθεί σε κάθε περίπτωση (είτε μεσολαβεί είτε όχι διαφημιστής) την έκπτωση της διαφημιστικής δαπάνης και κρίνεται στα πλαίσια των γενικών διατάξεων του άρθρου 22 Ν. 4172/2013.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
ΣΟΛ