21/02/18 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φορολογικά και Επίκαιρα

Η δωρεά χρηματικού ποσού σε Κοινωφελές Ίδρυμα Περίθαλψης Ηλικιωμένων εντάσσεται στις δαπάνες που πραγματοποιούνται για την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΟΛ

Αναδημοσίευση από το ενημερωτικό δελτίο Οκτωβρίου 2017 της ΣΟΛ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.

www.solae.gr

Αθήνα, Νοέμβριος 2017

Η δωρεά χρηματικού ποσού σε Κοινωφελές Ίδρυμα Περίθαλψης Ηλικιωμένων, που είναι Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εντάσσεται στις δαπάνες που πραγματοποιούνται για την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

ΕΡΩΤΗΜΑ

Ανώνυμη εταιρεία κατέβαλε χρηματικό ποσό σε Κοινωφελές Ίδρυμα Περίθαλψης Ηλικιωμένων του Νόμου 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις», που είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Το ερώτημα είναι εάν η δωρεά αυτή εμπίπτει στις δαπάνες που πραγματοποιούνται για στην υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της Ανώνυμης Εταιρίας.

ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Γνώμη της Φορολογικής Επιτροπής σχετικά με το παραπάνω ερώτημα είναι η εξής:

Στις διατάξεις του άρθρου 22 Ν.4172/2013 ορίζονται τα εξής:

«Κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 του Κ.Φ.Ε., οι οποίες:

α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της,

β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση,

γ) εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά.»

Στην ΠΟΛ. 1113/2.6.2015, με την οποία ερμηνεύτηκαν οι διατάξεις των άρθρων 22, 22Α και 23 του Ν.4172/2013 και ειδικότερα στις διευκρινίσεις του άρθρου 22 αναφέρεται και τα εξής:

«2. Ειδικότερα, εκπίπτουν οι δαπάνες που:

α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της.

Συγκεκριμένα, στις δαπάνες της περίπτωσης αυτής εμπίπτει κάθε δαπάνη, που κρίνεται απαραίτητη από τον επιχειρηματία ή τη διοίκηση της επιχείρησης, ανεξάρτητα εάν αυτή πραγματοποιείται δυνάμει νόμιμης ή συμβατικής υποχρέωσης, για την επίτευξη του επιχειρηματικού σκοπού, την ανάπτυξη των εργασιών, τη βελτίωση της θέσης της στην αγορά, εφόσον αυτή ενεργείται στα πλαίσια της οικονομικής αποστολής της ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της και μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία εισοδήματος ή άλλως αποβλέπει στη διεύρυνση των εργασιών της και στην αύξηση του εισοδήματος της (ΣτΕ 2033/2012) ή στην υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Δεν επιτρέπεται, δε, στη φορολογική αρχή να ελέγχει τη σκοπιμότητα και το προσήκον μέτρο των δαπανών αυτών (ΣτΕ 2963/2013, ΣτΕ 1729/2013, ΣτΕ 1604/2011, κ.ά.), εκτός αν τούτο ορίζεται ρητά και ειδικά στο νόμο (π.χ. ενδοομιλικές συναλλαγές).»

…………………………………………………………………………

3. Κατόπιν όλων όσων αναφέρθηκαν παραπάνω συνάγεται ότι οι επιχειρηματικές δαπάνες εκπίπτουν, εφόσον πληρούν αθροιστικά τα κριτήρια του άρθρου 22 και δεν ανήκουν στον περιοριστικό κατάλογο του άρθρου 23 ή της παραγράφου 4 του άρθρου 48.»

Εκτός από την παραπάνω σύντομη αναφορά, ουδεμία πρόσθετη διευκρίνιση έχει δοθεί από τη Φορολογική Διοίκηση, για μια τόσο ευρεία και σύνθετη έννοια όπως είναι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.

Με βάση δημοσιευμένες μελέτες-αναλύσεις από την διεθνή βιβλιογραφία, στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη περιλαμβάνεται και μια κατηγορία δράσης που ονομάζεται Εταιρική Φιλανθρωπία.

Εταιρική Φιλανθρωπία είναι η προσφορά χρημάτων σε φιλανθρωπικό οργανισμό/σκοπό. Αυτή η ενέργεια είναι η πιο παραδοσιακή μορφή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Επιπλέον στο άρθρο 1 του Ν.4182/2013 και συγκεκριμένα στην παρ. 3 δίδεται ο ορισμός του Κοινωφελούς σκοπού που είναι: κάθε εθνικός, θρησκευτικός, φιλανθρωπικός, εκπαιδευτικός, πολιτιστικός και γενικά επωφελής για την κοινωνία, εν όλω ή εν μέρει, σκοπός.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η δωρεά χρηματικού ποσού στο εν λόγω Κοινωφελές Ίδρυμα Περίθαλψης Ηλικιωμένων), που είναι Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και προσφέρει κοινωνικό έργο (φιλοξενία ανήμπορων και χωρίς οικογένεια ηλικιωμένων, βάσει του καταστατικού του), εντάσσεται στην υλοποίηση δράσης στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Επομένως η δαπάνη αυτή, σύμφωνα και με τα όσα ορίζονται στην ΠΟΛ. 1113/2015, εμπίπτει στο κριτήριο της περίπτωσης α’ του άρθρου 22 Ν.4172/2013. Με την προϋπόθεση ότι πληροί και τα κριτήρια β’ και γ’ του ίδιου άρθρου, θεωρείται ως εκπιπτόμενη επιχειρηματική δαπάνη και με τον επιπρόσθετο λόγο ότι δεν περιλαμβάνεται στον περιοριστικό κατάλογο των μη εκπιπτόμενων δαπανών του άρθρου 23 Ν. 4172/2013.

Νομοθεσία-Νομολογία

Άρθρο 22 Ν. 4172/2013

ΠΟΛ. 1113/2.6.2015comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Δαπάνες, Δωρεά χρηματικού ποσού, Εταιρική κοινωνική ευθύνη