03/04/17 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Προτεινόμενα

Φορολογικές και Ασφαλιστικές Υποχρεώσεις Απριλίου 2017

Δείτε τις σημαντικότερες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις και τις προθεσμίες τους για το μήνα Απρίλιο 2017.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών

Με Δελτίο Τύπου η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανακοίνωσε στις 31/3/2017 την παράταση της προθεσμίας υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων προμηθευτών-πελατών, έτους 2016, μέχρι και τη Μεγάλη Δευτέρα, 10 Απριλίου 2017.

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης

Σύμφωνα με το άρθρο1 του N. 3213/2003 υπόχρεοι σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης είναι οι βουλευτές, ευρωβουλευτές, ο Πρωθυπουργός, οι αρχηγοί πολιτικών κομμάτων, ανώτεροι δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι, δικαστικοί λειτουργοί, μέτοχοι και εταίροι εταιρειών ΜΜΕ κ.λπ.. Η δήλωση υποβάλλεται κάθε χρόνο το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Κατ΄ εξαίρεση και ειδικώς για την υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης του έτους 2016 (χρήση 2015) του Ν. 3213/2003 και των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων του άρθρου 229 του Ν. 4281/2014 η προθεσμία υποβολής αρχίζει την 15η Οκτωβρίου 2016 και παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 13η Απριλίου 2017.

Για τη χρήση 2015

Μέχρι 13 Απριλίου 2017

Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών (Αποκτήσεις και Παραδόσεις)

Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αρχικών και εμπρόθεσμων ανακεφαλαιωτικών πινάκων μέσω του ειδικού δικτύου (ΤΑΧΙSnet) ορίζεται η 26η ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της μηνιαίας περιόδου την οποία αφορά. Σε περίπτωση αργίας, η ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία μεταφέρεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Εφόσον την καταληκτική ημερομηνία υποβολής διαπιστώνεται ότι υπάρχει τεχνική αδυναμία του ειδικού δικτύου (TAXISnet) να κάνει αποδεκτή την υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων, αυτοί θα υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στη Δ.Ο.Υ. την επόμενη τοπικά εργάσιμη ημέρα. (Άρθρο 36 Ν.2859/2000, ΠΟΛ.1127/2009 ΠΟΛ.1098/2006)

Διαχειριστική περίοδος Μαρτίου 2017:

Μέχρι 26 Απριλίου 2017

Υποβολή δήλωσης ΦΠΑ

Προκειμένου για υποκείμενους με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους και το Δημόσιο όταν αυτό ασκεί δραστηριότητες για τις οποίες υπάγεται στο φόρο, η περιοδική δήλωση υποβάλλεται υποχρεωτικά ανεξάρτητα αν το αποτέλεσμα αυτής είναι χρεωστικό, μηδενικό ή πιστωτικό για κάθε φορολογική περίοδο. Οι εμπρόθεσμες περιοδικές δηλώσεις υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet.
Διαχειριστική περίοδος Μαρτίου 2017 (για υπόχρεους σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων του Κ.Φ.Α.Σ.)
Μέχρι 28 Απριλίου 2017

Διαχειριστική περίοδος Ιανουαρίου - Μαρτίου 2017 (για υπόχρεους οι οποίοι χρησιμοποιούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα, καθώς και για μη υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία)

Μέχρι 28 Απριλίου 2017

Στατιστική δήλωση (INTRASTAT)

Οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων INTRASTAT, ακολουθούν τις ημερομηνίες υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., όπως καθορίζονται με τις ΠΟΛ.1060/2006, ΠΟΛ.1098/2006, ΠΟΛ.1107/2014.

Η υποβολή της στατιστικής δήλωση είτε γίνεται ηλεκτρονικά είτε σε Δ.Ο.Υ. πραγματοποιείται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα που ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση, ανεξαρτήτως του τελευταίου ψηφίου Α.Φ.Μ..

Για τον μήνα Μάρτιο 2017:

Μέχρι 28 Απριλίου 2017

Παρακράτηση φόρου σε εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις

Το μηνιαίο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, συμπεριλαμβανομένων των παροχών σε είδος και των εφάπαξ παροχών, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου με βάση την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15 και του άρθρου 16 του Ν.4172/2013 μετά από προηγούμενη αναγωγή του σε ετήσιο.
Για εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις μηνός Φεβρουαρίου που υπόκειται σε παρακράτηση φόρου, υποβάλλεται δήλωση και αποδίδεται φόρος.
Μέχρι 2 Μαΐου 2017

Υποβολή Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος από Φυσικά πρόσωπα

Ο φορολογούμενος που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του υποχρεούται να δηλώνει όλα τα εισοδήματά του, τα φορολογούμενα με οποιοδήποτε τρόπο ή απαλλασσόμενα, στη Φορολογική Διοίκηση ηλεκτρονικά. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η δήλωση αυτή μπορεί να υποβάλλεται στη Φορολογική Διοίκηση σε έγχαρτη μορφή.

Ο χρόνος υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος είναι το χρονικό διάστημα μέχρι και την 30η Απριλίου του αμέσως επόμενου φορολογικού έτους.

Για το φορολογικό έτος 2016

Μέχρι 30 Απριλίου 2017 (Αναμένεται παράταση)

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Καταβολή Ασφαλιστικών Εισφορών

Σύμφωνα με τη νομοθεσία του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. οι εργοδότες είναι υπεύθυνοι για την καταβολή όχι μόνο των εισφορών που τους βαρύνουν (εργοδοτικές εισφορές), αλλά και των εισφορών που βαρύνουν τους μισθωτούς τους (εργατικές εισφορές).

 • Η καταβολή των εισφορών μισθολογικής περιόδου Ιανουαρίου 2017, για τους υπαγομένους στο τ. Τ.Σ.Α.Υ., τ. Ε.Τ.Α.Π.- Μ.Μ.Ε. και τους ασφαλισμένους με Δελτία Παροχής Υπηρεσιών, (σχετ. Εγκ. 18/2017, 19/2017 και 17/2017 αντίστοιχα), γίνεται
  έως την Παρασκευή 7 Απριλίου 2017 (παρατάθηκε με ΔΤ του ΕΦΚΑ )

 • Η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών της μισθολογικής περιόδου Φεβρουαρίου 2017 γίνεται
  Μέχρι 13 Απριλίου 2017 (Δ.Τ. ΕΦΚΑ 16/3/2017)

 • Η καταβολή των εισφορών μισθολογικών περιόδων Ιανουαρίου 2017 & Φεβρουαρίου 2017 για τους εργοδότες που απασχολούν Δικηγόρους με έμμισθη εντολή, γίνεται,
  έως 28 Απριλίου 2017 (παρατάθηκε με ΔΤ του ΕΦΚΑ)

 • Η καταβολή των εισφορών μισθολογικής περιόδου Ιανουαρίου 2017, για τους εργοδότες με υποχρέωση δίμηνης υποβολής Α.Π.Δ. (Δημόσιο, Ο.Τ.Α. Α΄ & Β΄ Βαθμού κ.λ.π), γίνεται,
  έως 28 Απριλίου 2017 (παρατάθηκε με ΔΤ του ΕΦΚΑ)

 • Η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών της μισθολογικής περιόδου Μαρτίου 2017 γίνεται
  Μέχρι 28 Απριλίου 2017

Υποβολή ΑΠΔ Κοινών Επιχειρήσεων

 • Για τους υπαγομένους στο τ. Τ.Σ.Α.Υ., τ. Ε.Τ.Α.Π.- Μ.Μ.Ε. και τους ασφαλισμένους με Δελτία Παροχής Υπηρεσιών, (σχετ. Εγκ. 18/2017, 19/2017 και 17/2017 αντίστοιχα), για τη μισθολογική περίοδο Ιανουαρίου 2017, ΜΟΝΟ για τους εν λόγω ασφαλισμένους, η Α.Π.Δ. υποβάλλεται,
  έως την Παρασκευή 7 Απριλίου 2017 (παρατάθηκε με ΔΤ του ΕΦΚΑ)

 • Για τη μισθολογική περίοδο Φεβρουαρίου 2017 η Α.Π.Δ. υποβάλλεται
  Μέχρι 13 Απριλίου 2017

 • για τους εργοδότες που απασχολούν Δικηγόρους με έμμισθη εντολή, για τις μισθολογικές περιόδους Ιανουαρίου 2017 & Φεβρουαρίου 2017, η Α.Π.Δ. υποβάλλεται,
  έως 28 Απριλίου 2017 (παρατάθηκε με ΔΤ του ΕΦΚΑ)

 • Για τη μισθολογική περίοδο Μαρτίου 2017 η Α.Π.Δ. υποβάλλεται
  Μέχρι 2 Μαΐου 2017

Υποβολή ΑΠΔ Οικοδομοτεχνικών Έργων

Υποβολή Α.Π.Δ., για Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων σε υποκατάστημα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. ή μέσω διαδικτύου:

 • Για τη μισθολογική περίοδο Φεβρουαρίου 2017 η Α.Π.Δ. υποβάλλεται
  Μέχρι 13 Απριλίου 2017

 • μισθολογικής περιόδου Μαρτίου 2017,
  Μέχρι 2 Μαΐου 2017

Υποβολή ΑΠΔ Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. (α΄ και β΄ βαθμού)

 • Για τη μισθολογική περίοδο Ιανουαρίου 2017 υποβάλλεται
  έως 28 Απριλίου 2017 (παρατάθηκε με ΔΤ του ΕΦΚΑ)

 • Για τη μισθολογική περίοδο Φεβρουαρίου 2017 η Α.Π.Δ. υποβάλλεται:
  Μέχρι 2 Μαΐου 2017comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Προθεσμίες, Πόθεν έσχες, Intrastat, Vies, Φορολογικές δηλώσεις, Ασφαλιστικές υποχρεώσεις, Καταβολή εισφορών, Υποβολή ΑΠΔ, Φορολογικές υποχρεώσεις, Δήλωση ΦΠΑ