Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu

Υποβολή ΑΠΔ Κοινών Επιχειρήσεων

Μισθολογική Περίοδος Μαρτίου 2017

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4075/2012, οι εργοδότες που απασχολούν προσωπικό που υπάγεται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. ή στην ασφάλιση των φορέων ή Κλάδων και λογαριασμών των Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής, τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράττει το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και προβλέπεται από την παρ. 1 του Ν. 2972/2001 (ΦΕΚ Α΄ 291), υποβάλλεται μέσω διαδικτύου από την 1η έως την τελευταία ημέρα του μήνα που έπεται του ημερολογιακού μήνα απασχόλησης, ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.

Για τη μισθολογική περίοδο Μαρτίου 2017 η Α.Π.Δ. υποβάλλεται:

Μέχρι 2 Μαΐου 2017

Μισθολογική περίοδος Φεβρουαρίου 2017

Μέχρι 13 Απριλίου 2017

(Δ.Τ. ΕΦΚΑ 16/1/2017)

( `Αρθρο 14 του Ν. 4075/2012, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 35 του Ν.4111/2013, Εγκ. Ι.Κ.Α. Ε40/907/14-12-2015, Εγκ. ΙΚΑ Ε40/879/19-12-2016)

Κατ΄ εξαίρεση, παραμένει η δυνατότητα υποβολής Α.Π.Δ. με μαγνητικά μέσα ή σε έντυπη μορφή των εργοδοτών «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ» (Πολυκατοικίες κ.λπ.) στο αρμόδιο Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. της έδρας τους και εντός των ως άνω νέων προθεσμιών (υποβολή Α.Π.Δ. σε μηνιαία βάση).

Εάν η τελευταία (ημερολογιακή) ημέρα των ανωτέρω ημερομηνιών είναι εξαιρέσιμη ή αργία για τις δημόσιες υπηρεσίες τότε η προθεσμία αυτή παρατείνεται μέχρι την αμέσως επόμενη εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα.

(Εγκ. Ι.Κ.Α. 14/4-3-2013)


Το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας
Εκτύπωση από το Φορολογικό Ημερολόγιο από την Epsilon Net. Λογιστής:

Εκτύπωση εγγράφου