04/12/20 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φορολογικά και Επίκαιρα

Λογιστικός χειρισμός προγράμματος 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας

Με την εγκ. 39539/2020 κοινοποιήθηκαν οι οδηγίες για την υλοποίηση του προγράμματος “Ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας”. Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 100.000 νέων θέσεων εργασίας, με την επιδότηση του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών- εργαζομένων), για 6 μήνες, σε επιχειρήσεις -εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριότητας.

1. Επιδότηση νέων θέσεων εργασίας

Για κάθε νέα θέση που δημιουργείται και εντάσσεται στο πρόγραμμα, επιδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου και εργοδότη, ανεξαρτήτως του ύψους του μηνιαίου μισθού, καθώς και οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές σε δώρα και επίδομα αδείας, για χρονικό διάστημα 6 μηνών.

Σε περίπτωση που η νέα θέση εργασίας αφορά μακροχρόνια άνεργο, εγγεγραμμένο στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα μηνών μέχρι την υποβολή της αίτησης-δήλωσης των επιχειρήσεων-εργοδοτών για ένταξη στο πρόγραμμα, η νέα πρόσληψη επιδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό, πέραν της των ασφαλιστικών εισφορών, με 200 ευρώ επί του καθαρού μηνιαίου μισθού, προ φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Σε κάθε περίπτωση, ο καθαρός μηνιαίος μισθός, προ φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, του νεοπροσληφθέντα μακροχρόνια ανέργου δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 200 ευρώ.

2. Έλεγχος προϋποθέσεων

Οι διασταυρώσεις των προϋποθέσεων της επιχορήγησης πραγματοποιούνται απολογιστικά από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, του ΟΑΕΔ, και του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών.

Στο τέλος κάθε μήνα πραγματοποιείται έλεγχος από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ για τη διατήρηση των επιδοτούμενων θέσεων εργασίας. Κάθε μήνα παρακολουθείται η τήρηση των προϋποθέσεων και σε περίπτωση που υπάρχουν αποκλίσεις, οι επιχειρήσεις-εργοδότες λαμβάνουν σχετική ενημέρωση.

Σε περίπτωση που κατά τον απολογιστικό έλεγχο συναχθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, οι επιχειρήσεις-εργοδότες, εκπίπτουν του προγράμματος και οι επιδοτήσεις που έχουν ήδη καταβληθεί του προγράμματος αναζητούνται από τις επιχειρήσεις - εργοδότες.

Σημείωση:

Μπορείτε να δείτε τις προϋποθέσεις, την διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα και λοιπές διευκρινίσεις στην Αριθμ. οικ. 39539/996/30-9-2020 «Ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας».

3. Απεικόνιση στην ΑΠΔ

Σχετικά δείτε το άρθρο «Πρόγραμμαεπιδότησης 100.000 νέων θέσεων εργασίας: Υπολογισμός μισθοδοσίας και απεικόνισηστην Α.Π.Δ. (upd)»

4. Λογιστικός χειρισμός

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και με την επιφύλαξη οδηγιών που πιθανόν να ορίζουν διαφορετική αντιμετώπιση, εκτιμούμε ότι η λογιστική αντιμετώπιση θα έχει ως εξής:

Έστω ότι επιχείρηση προσλαμβάνει μακροχρόνια άνεργο με μικτό μισθό 1.000€ και τον εντάσσει στο πρόγραμμα. Για τον μήνα Οκτώβριο τα αποτελέσματα μισθοδοσίας είναι:

• Μισθός = 1.000
• Κρατήσεις Εργαζομένου = 153,30
• Φ.Μ.Υ. = 46,70
• Καθαρό ποσό εργαζομένου = 800,00
• Εργοδοτικές εισφορές = 243,30
• Κόστος = 1.243,30
• Επιχορήγηση μακροχρόνια ανέργου 200,00

Οι εγγραφές που πρέπει να γίνουν στις 31/10 έχουν ως εξής:

Εγγραφή μισθοδοσίας– 31/10

Κωδικός

Περιγραφή

Χρέωση

Πίστωση

60.00

Τακτικές αποδοχές

1.000,00

60.03

Εργοδοτικές εισφορές

243,30

53.00

Αποδοχές πληρωτέες

800,00

54.03

Φ.Μ.Υ.

46,70

55.00

Ε.Φ.Κ.Α.

396,60


Η ίδια εγγραφή θα γίνει και για τους επόμενους μήνες.

Εγγραφή επιχορήγησης για τον μήνα Οκτώβριο -31/10

Εφόσον η επιχείρηση εκπληρώνει τις προϋποθέσεις για τη λήψη της επιχορήγησης (κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία) θα πραγματοποιήσει τις παρακάτω εγγραφές:

Κωδικός

Περιγραφή

Χρέωση

Πίστωση

30.02

Ελληνικό Δημόσιο

596,60

45

Κρατικές επιχορηγήσεις

596,60Κωδικός

Περιγραφή

Χρέωση

Πίστωση

45

Κρατικές επιχορηγήσεις

596,60

74

Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις

596,60

*Το ποσό αφορά τις κρατήσεις εργαζόμενου (153,30), τις εργοδοτικές εισφορές (243,30) και το ποσό επιχορήγησης για μακροχρόνια ανέργους (200,00).

Κωδικός

Περιγραφή

Χρέωση

Πίστωση

55.00

Ε.Φ.Κ.Α.

396,60

30.02

Ελληνικό Δημόσιο

396,60


Οι ίδιες εγγραφές θα γίνουν και για τους επόμενους μήνες.Εγγραφή είσπραξης επιχορήγησης μακροχρόνια ανέργου

Κατά την ημερομηνία που η επιχείρηση θα εισπράξει το ποσό των 200,00 ευρώ για τη μισθοδοσία του Οκτωβρίου, προτείνουμε να προχωρήσει στην παρακάτω εγγραφή:

Κωδικός

Περιγραφή

Χρέωση

Πίστωση

38.03

Καταθέσεις όψεως

200,00

30.02

Ελληνικό Δημόσιο

200,00Η ίδια εγγραφή θα γίνει και για τους επόμενους μήνες.


Οριστική έγκριση επιχορήγησης

Σε περίπτωση που κατά τον απολογιστικό έλεγχο συναχθεί ότι η επιχείρηση εκπλήρωσε τις προϋποθέσεις, δεν απαιτείται κάποια περαιτέρω εγγραφή.

Απόρριψη επιχορήγησης

Σε περίπτωση που κατά τον απολογιστικό έλεγχο συναχθεί ότι η επιχείρηση δεν εκπλήρωσε τις προϋποθέσεις, έχει υποχρέωση να επιστρέψει το ποσό της επιχορήγησης (θα χρεώσει λογ. έκτακτου και ανόργανου εξόδου π.χ. λογ. 81 με αντίστοιχη πίστωση χρηματικών διαθεσίμων). Στην περίπτωση αυτή επιβάλλονται και οι κυρώσεις που ορίζονται στο άρθρο 10 της απόφασης Αριθμ. οικ.39539/996/30-9-2020.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Επιδοτούμενο πρόγραμμα, Κορωνοϊός, 100.000 Θέσεις εργασίας