26/11/20 | Αρχική > Αρθρογραφία > Εργατικά και Πρακτικά

Πρόγραμμα επιδότησης 100.000 νέων θέσεων εργασίας: Υπολογισμός μισθοδοσίας και απεικόνιση στην Α.Π.Δ. (upd)

Σκοπός του προγράμματος (σύμφωνα με την Αριθμ. οικ. 39539/996/30.9.2020 Κ.Υ.Α.) είναι η δημιουργία 100.000 νέων θέσεων εργασίας, σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα της χώρας, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριότητας, με επιδότηση, για έξι (6) μήνες από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, του συνόλου (100%) των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών (εργαζομένου και εργοδότη), ανεξάρτητα από το ύψος του μηνιαίου μισθού, συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών εισφορών, που αναλογούν στα Δώρα Εορτών και Επίδομα Αδείας.

Η αμοιβή βέβαια του ωφελούμενου - εργαζόμενου βαρύνει εξ ολοκλήρου την επιχείρηση - εργοδότη.

Σε περίπτωση που πληρούνται οι προϋποθέσεις των διατάξεων άρθρου 28 του Ν.4726/2020 και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτού υπ’ αριθμ. οικ.39539/996/30.09.2020 Κ.Υ.Α., οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζομένου, για το χρονικό διάστημα της επιδότησης – μέγιστο το ημερολογιακό εξάμηνο από την έναρξη της απασχόλησης (έναρξη σύμβασης) ανεξαρτήτως εάν αυτή διαρκέσει περισσότερο - υπολογίζονται επί των ακαθάριστων μικτών αποδοχών της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας (μειωμένης ή πλήρους απασχόλησης) και δεν καταβάλλονται από τον εργοδότη, αφού καλύπτονται κατά ποσοστό 100% από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Σημείωση: Σε περίπτωση που η νέα θέση εργασίας αφορά μακροχρόνια άνεργο, εγγεγραμμένο στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα μηνών μέχρι την υποβολή της αίτησης-δήλωσης των επιχειρήσεων-εργοδοτών για ένταξη στο πρόγραμμα, η νέα πρόσληψη επιδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό, πέραν της ανωτέρω επιδότησης, με διακόσια (200) ευρώ επί του καθαρού μηνιαίου μισθού, προ φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Σε κάθε περίπτωση, ο καθαρός μηνιαίος μισθός, προ φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, του νεοπροσληφθέντα μακροχρόνια ανέργου δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των διακοσίων (200) ευρώ.

Κατόπιν επικοινωνίας με στελέχη του e-ΕΦΚΑ και του Υπουργείου Εργασίας, καθώς και σύμφωνα με τις οδηγίες συμπλήρωσης του Εντύπου «Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση ένταξης στο Ανοιχτό Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων» στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ«», όπου καταχωρούνται υποχρεωτικά τα στοιχεία των μηνιαίων μικτών αποδοχών και των αντίστοιχων καθαρών (προ φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης), η μισθοδοσία των εργαζομένων υπολογίζεται ως εξής:

Παράδειγμα

Έστω εργαζόμενος (όχι μακροχρόνια άνεργος) πλήρους απασχόλησης (ανύπαντρος χωρίς παιδιά) με μικτές μηνιαίες αποδοχές 1.000 € ο οποίος εντάσσεται στο ανωτέρω πρόγραμμα (π.χ. 1/10/2020 έως 31/3/2021). Το Πακέτο Κάλυψης είναι το 101 (15,33% εργαζομένου και 24,33% εργοδότη). Ποιες είναι οι πληρωτέες αποδοχές του ανωτέρω εργαζόμενου κατά τον μήνα Νοέμβριο;

*Σημειώνεται ότι ο εργαζόμενος δεν είχε καμία ημέρα απουσίας κατά τον Νοέμβριο.

Μικτές μηνιαίες αποδοχές: 1.000,00 €

Ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένου: 1.000 x 15,33% = 153,30 €

Ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη: 1.000 x 24,33% = 243,30 €

Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών: 37,92 €

Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης: 0,00 €

Πληρωτέες αποδοχές εργαζομένου: 1.000 – 153,30 – 37,92 = 808,78 €

Κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε το Υπουργείο Εργασίας να είχε ξεκαθαρίσει το ανωτέρω θέμα εξαρχής, έτσι ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα κατά τον υπολογισμό μισθοδοσίας από πολλούς συναδέλφους.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι εάν η παραπάνω επιδότηση είχε την ίδια «έννοια» με την Επιδότηση Εργατικής Εισφοράς (6,67%), θα έπρεπε να είχε διευκρινιστεί στις διατάξεις που αφορούν το ανωτέρω πρόγραμμα και ιδιαίτερα στην εγκύκλιο 49/2020 του e-ΕΦΚΑ. Αυτό βέβαια θα οδηγούσε και σε διαφορετικό αποτέλεσμα. Να υπενθυμίσουμε ότι στην εγκύκλιο 56/2000 του τ. ΙΚΑ σχετικά με την Επιδότηση Εργατικής Εισφοράς (6,67%) ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι «.........η ανωτέρω εργατική εισφορά δεν παρακρατείται από τον εργοδότη και αποδίδεται απευθείας στους εργαζόμενους..........Η μη παρακράτηση από τον εργοδότη της ανωτέρω εργατικής εισφοράς και η απόδοση της στον εργαζόμενο δεν αλλάζει σε τίποτα τον τρόπο ασφάλισης τους, που παραμένει ο ίδιος για το συνολικό ύψος των εισφορών..........».

Απεικόνιση της επιδότησης στην Α.Π.Δ.

Δεδομένου ότι το σύνολο των εισφορών (εργατικών και εργοδοτικών) των αντίστοιχων εγγραφών δεν θα καταβληθούν από τους εργοδότες, λόγω κρατικής επιδότησής τους, στην καταχώριση στοιχείων στην Α.Π.Δ. στο Πεδίο 44: «Επιδότηση Εργοδότη (%)», συμπληρώνεται η τιμή 100, χωρίς να συμπληρωθεί το Πεδίο 43: «Επιδότηση Ασφαλισμένου (ΠΟΣΟ)», όπου καταχωρείται υποχρεωτικά η «τιμή» 0. Το σύνολο του ποσού των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχεί στην προαναφερθείσα 100% επιδότηση καταχωρείται στο Πεδίο 45 «Επιδότηση Εργοδότη» (ΠΟΣΟ).

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ανωτέρω παράδειγμα, στο Πεδίο 44: «Επιδότηση Εργοδότη (%)», συμπληρώνεται η τιμή 100, χωρίς να συμπληρωθεί το Πεδίο 43: «Επιδότηση Ασφαλισμένου (ΠΟΣΟ)», όπου καταχωρείται υποχρεωτικά η «τιμή» 0. Στο Πεδίο 45 «Επιδότηση Εργοδότη» (ΠΟΣΟ) καταχωρείται το σύνολο εργατικών και εργοδοτικών εισφορών που είναι το ποσό των 396,60 τα οποία βέβαια καλύπτονται κατά ποσοστό 100% από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Επιδοτούμενο πρόγραμμα, Επιδότηση εισφορών, Κορωνοϊός, 100.000 Θέσεις εργασίας