04/12/20 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φορολογικά και Επίκαιρα

Αγροτικές επιδοτήσεις και υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος

Μακρή Φωτεινή, Λογίστρια Α Τάξης
Κατερίνα Κουσουνή-Ρόμπολα, Λογίστρια Α Τάξης , Οικονομολόγος

Έχει καθιερωθεί να καταθέτουµε κάθε χρόνο όχι µόνο µια δήλωση για έναν επαγγελµατία αγρότη ή/και αφανή ακόµα, αλλά τουλάχιστον δύο ή και περισσότερες....

Η υποβολή αυτών των Δηλώσεων αφορούν τροποποιητικές δηλώσεις Εισοδήµατος για τη δήλωση Αγροτικών Επιδοτήσεων που ναι µεν εισπράχθηκαν εντός της χρήσης που εξετάζουµε- και εν προκειµένου το φορολογικό έτος 2019 - αλλά σχετίζονται και αφορούν διαφορετικά έτη ενίσχυσης. Η καταχώρηση των αγροτικών επιδοτήσεων στα έτη που αφορούν - δηλαδή στα έτη που δηµιουργήθηκε το δικαίωµα για αυτές τις επιδοτήσεις - θα γίνεται µε βάση τις Βεβαιώσεις που εκδίδει ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΦΟΡΙΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ).

Επειδή είµαστε όλοι υπερβολικά ταλαιπωρηµένοι, θα προσπαθήσουµε να µεταφέρουµε απλά, συνοπτικά και µε συγκεκριµένα σηµεία αναφοράς, µε την µορφή σηµαντικών επισηµάνσεων, τον τρόπο φορολογίας των αγροτικών επιδοτήσεων για τα φορολογικά έτη 2018 και πίσω (για τα οποία και θα καταθέσουµε τροποποιητικές δηλώσεις στις αρµόδιες Δ.Ο.Υ.).

Καταρχήν, ξεκαθαρίζουµε οτι οι Τροποποιητικές Δηλώσεις φορολογίας Εισοδήµατος που υποβάλλονται από όσους λαµβάνουν αγροτικές επιδοτήσεις από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. µε βάση τη βεβαίωση που εκδόθηκε µε ηµεροµηνία του 2020, υποβάλλονται έως 31/12/2020 χωρίς πρόστιµο στις εκάστοτε Δ.Ο.Υ..

«Οι τροποποιητικές δηλώσεις υποβάλλονται µέχρι τέλος του έτους που εκδόθηκαν οι σχετικές βεβαιώσεις χωρίς την επιβολή προστίµων»

ΠΟΛ.1068/2018 : «Δεν επιβάλλονται πρόστιµα και τόκοι για τις τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος που υποβάλλονται από όσους λαµβάνουν αγροτικές επιδοτήσεις, εφόσον οι σχετικές βεβαιώσεις εκδόθηκαν καθυστερηµένα από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και εκ του λόγου αυτού δεν ήταν δυνατή η υποβολή εµπρόθεσµης δήλωσης για το εισόδηµα αυτό. Οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται χειρόγραφα µέχρι το τέλος του φορολογικού έτους που εκδόθηκε η βεβαίωση και η καταβολή του φόρου γίνεται όπως και των λοιπών δηλώσεων µε καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής την 31η Δεκεµβρίου εκάστου φορολογικού έτους».

Συγκεκριµένα, και κατ΄ εφαρµογή της ΠΟΛ.1116/ 2015 εγκυκλίου, οι αγροτικές επιδοτήσεις αντιµετωπίζονται φορολογικά στο έτος που αφορούν.

«Σε κάθε Τροποποιητική δήλωση που θα ετοιµάσουµε, θα προσθέτουµε στα ήδη καταχωρηµένα ποσά και τα νέα που φαίνονται στη Βεβαίωση µε αποτέλεσµα σε αρκετές περιπτώσεις να έχουµε αλλαγές στο φορολογητέο εισόδηµα µε ότι αυτό συνεπάγεται.....».

Α. Έως και τη χρήση 2013

[1] Επιδοτήσεις Συνδεδεµένες µε την παραγωγή.

[2] Επιδοτήσεις Μη Συνδεδεµένες µε την παραγωγή.

(Έντυπο Ε1, η καταχώρηση γίνεται σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες οδηγίες της Διοίκησης).

Χρήσιµα έγγραφα:

α) Αριθ.πρωτ.: Δ12 Α 1154855 ΕΞ 10/10/2013 «Φορολογική αντιµετώπιση αγροτικών επιδοτήσεων»

Σύµφωνα µε το 1123875/2152/Α0012/28-11-1997 έγγραφο έχει γίνει δεκτό, ότι οι αγροτικές ενισχύσεις, αποζηµιώσεις και επιδοτήσεις λαµβάνονται υπόψη κατά τον προσδιορισµό του ετήσιου αγροτικού εισοδήµατος µε την αντικειµενική µέθοδο του άρθρου 42 του Ν.2238/1994. Για το χρονικό διάστηµα πριν την 01/01/2011, για όσους φορολογούνται µε την αντικειµενική µέθοδο, οι κάθε είδους αγροτικές ενισχύσεις, επιδοτήσεις ή αποζηµιώσεις επί της παραγωγής αναγράφονται στους κωδικούς 659 - 660 του πίνακα 6 του εντύπου Ε1 της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος, προκειµένου να καλύψουν τεκµαρτές δαπάνες ενώ οι αγροτικές ενισχύσεις που δεν συνδέονται µε την παραγωγή γράφονται στους κωδικούς 477-478 του ίδιου πίνακα (σχετ. 1032226/542/Α0012/10.04.2009 και Δ12 1115686 ΕΞ2009/09-12-2010 έγγραφα).

«Από την χρήση 2011 (οικ. έτος 2012), σε περιπτώσεις προσδιορισµού του αγροτικού εισοδήµατος µε την αντικειµενική µέθοδο, τα ποσά των επιδοτήσεων ή αποζηµιώσεων επί της γεωργικής παραγωγής («άµεσα συνδεδεµένες») αναγράφονται πλέον στους κωδικούς 995-996 προκειµένου να υπολογιστεί η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, όπως προβλέπεται στην ΠΟΛ.1167/2-8-2011 απόφαση του Αναπληρωτή Υπ. Οικονοµικών»

β ) ΠΟΛ.1079/12-4-2011

«....Από 01/01/2011 οι επιδοτήσεις αυτές, είτε είναι συνδεδεµένες µε την παραγωγή είτε όχι, δεν θα λαµβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισµό των τεκµηρίων»

Β. Φορολογικό έτος 2014-2015


[3] Λοιπές Αγροτικές Επιδοτήσεις/ Ενισχύσεις

Οι επιδοτήσεις αθροίζονται όλες µαζί και το ποσό που υπερβαίνει τις 12.000€ προστίθεται στις πωλήσεις της αγροτική παραγωγής, δηλαδή περιλαµβάνονται στον προσδιορισµό του κέρδους από αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα.

Το µέρος των «λοιπών» αγροτικών επιδοτήσεων/ενισχύσεων που δεν λήφθηκε υπόψη κατά τον προσδιορισµό του κέρδους από ατοµική αγροτική δραστηριότητα αναγράφεται στους κωδ. 659/660 του Εντύπου Ε1 της δήλωσης φόρου εισοδήµατος.

Το σύνολο των επιδοτήσεων αναγράφεται στον Πίνακα Ε' του εντύπου Ε3 (για πληροφοριακούς λόγους) αλλά µόνο το µέρος που υπερβαίνει το όριο των 12.000 ευρώ µεταφέρεται στον Πίνακα ΣΤ' του Ε3 ούτως ώστε να προσµετρηθεί στη διαδικασία προσδιορισµού του κέρδους από αγροτική επιχειρηµατική.

[4] Επιδοτήσεις για Επενδυτικές Δαπάνες

Δεν προσαυξάνουν τα Ακαθάριστα Έσοδα/Αποτελούν µειωτικό στοιχείο του κόστους πραγµατοποιηθέντων επενδύσεων.

Δεν µεταφέρονται στο Ε1, δεν καλύπτουν τεκµήρια.

Χρήσιµα έγγραφα :

α) ΠΟΛ. 1116/2015

Γ. Φορολογικό έτος 2016

Πυλώνας 1

[6] -Βασική ενίσχυση

Φορολογείται από το πρώτο ευρώ.

[7] Πράσινη ενίσχυση

[8] Συνδεδεµένες Ενισχύσεις

Οι Πράσινες και οι Συνδεδεµένες φορολογούνται κατά το ποσό που υπερβαίνει τις 12000 ευρώ

Το ποσό έως 12000 ευρώ στο Ε1 κωδικοί 659-660

[9] Επενδυτικές ενισχύσεις / επιδοτήσεις

Πληροφοριακά Ε3 πίνακα Ε/ µειωτικό αξίας παγίων/ Δεν µεταφέρεται Ε1

[10] Λοιπές περιπτώσεις ενισχύσεων / επιδοτήσεων

Πληροφοριακά Ε3 πίνακα Ε/ Μεταφέρεται Ε1 659-660

Πυλώνας 2

[11] Επενδυτικές ενισχύσεις / επιδοτήσεις

Πληροφοριακά Ε3 πίνακα Ε/ µειωτικό αξίας παγίων/ Δεν µεταφέρεται Ε1

[12] Λοιπές Περιπτώσεις Ενισχύσεων

Πληροφοριακά Ε3 πίνακα Ε/ Μεταφέρεται Ε1 659-660

[13] Πρόωρη συνταξιοδότηση

Πληροφοριακά Ε3 πίνακα Ε/ Μεταφέρεται Ε1 659-660

Αλιείς

Επενδυτικές Ενισχύσεις

Πληροφοριακά Ε3 πίνακα Ε/ µειωτικό αξίας παγίων/ Δεν µεταφέρεται Ε1

Λοιπές Περιπτώσεις Ενισχύσεις

Πληροφοριακά Ε3 πίνακα Ε/ Μεταφέρεται Ε1 659-660

Χρήσιµα έγγραφα :

ΠΟΛ. 1043/2017

Δ. Φορολογικό έτος 2017 και µετά...

Πυλώνας 1

Βασική Ενίσχυση 071:

Φορολογείται από το πρώτο ευρώ.

Πράσινες Ενισχύσεις 072:

Συνδεδεµένες Ενισχύσεις 073:

Οι Πράσινες και οι Συνδεδεµένες φορολογούνται κατά το ποσό που υπερβαίνει τις 12000 ευρώ

Το ποσό έως 12000 ευρώ στο Ε1 κωδ 659-660

Επενδυτικές Ενισχύσεις 074:

Πληροφοριακά Ε3 / µειωτικό αξίας παγίων/ Δεν µεταφέρεται Ε1

Λοιπές Περιπτώσεις Ενισχύσεων 075:

Πληροφοριακά Ε3 / Μεταφέρεται Ε1 659-660

Πυλώνας 2

Επενδυτικές Ενισχύσεις 076:

Πληροφοριακά Ε3 / µειωτικό αξίας παγίων/ Δεν µεταφέρεται Ε1

Λοιπές Περιπτώσεις Ενισχύσεων 077:

Πληροφοριακά Ε3 / Μεταφέρεται Ε1 659-660

Πρόωρη Συνταξιοδότηση 078:

Πληροφοριακά Ε3 / Μεταφέρεται Ε1 659-660

Αλιείς

Επενδυτικές Ενισχύσεις 079: Πληροφοριακά Ε3 / µειωτικό αξίας παγίων/ Δεν µεταφέρεται Ε1

Λοιπές περιπτώσεις Ενισχύσεων 080: Πληροφοριακά Ε3 / Μεταφέρεται Ε1 659-660

Μπορείτε να συµβουλευτείτε το βιβλίο «ΒΗΜΑ – ΒΗΜΑ Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε3» ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ EPSILON NET σελίδες 34-35 για τη φορολόγηση επιδοτήσεων

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΦΟΡΙΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019

(1/1/2019-31/12/2019) Αθήνα 28/02/2020

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΦΟΡΙΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018

(1/1/2018-31/12/2018) Αθήνα 28/02/2019

Στην Πρώτη βεβαίωση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Φορολογικό έτος 2019 µε ηµεροµηνία έκδοσης 28/02/2020 βλέπουµε ότι υπάρχουν ποσά ενίσχυσης που αφορούν το φορολογικό έτος 2018. Συνεπώς θα πρέπει να γίνει τροποποιητική δήλωση εισοδήµατος (έντυπο Ε3 και έντυπο Ε1) για το φορολογικό έτος 2018 και να καταχωρηθούν τα εν λόγω ποσα στους κατάλληλους κωδικούς.

Παραθέτουµε και την αντίστοιχη Βεβαίωση Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για το Φορολογικό έτος 2018 ώστε να δούµε πως διαµορφώνονται οι κωδικοί µετα και την πληρωµή συµπληρωµατικών επιδοτήσεων εντός της χρήσης 2019.

Ο πίνακας επιδοτήσεων στο έντυπο Ε3:

Στα αρχικά ποσά που είχαν καταχωρηθεί προσθέτουµε και τις νέες πληρωµές.

Στο παράδειγµα καταχωρούνται διακριτά τα νεα ποσά (µε κόκκινο χρώµα) στους αντίστοιχους κωδικούς:

Στη συνέχεια καταχωρούµε και τα νέα αυτά ποσά στο έντυπο Ε1 στους αντίστοιχους κωδικούς 659 / 660

Το άρθρο "Αγροτικές επιδοτήσεις και υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος" έχει δημοσιευθεί στο περιοδικό Epsilon7 Δεκεμβρίου 2020.
comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Αγρότης > Αγροτικές Επιδοτήσεις, Τροποποιητική Δήλωση, Φορολογική δήλωση