23/09/19 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φορολογικά και Επίκαιρα

Υποχρεώσεις δημοσίευσης στο ΓΕΜΗ για χρηματοοικονομικές καταστάσεις – Γενικές Συνελεύσεις του 2019

1. Ποια Νομικά Πρόσωπα έχουν την υποχρέωση δημοσίευσης

Υποχρέωση δημοσιότητας στο πληροφοριακό σύστημα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων υφίσταται για τις εξής νομικές μορφές: Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Συνεταιρισμοί, Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Οικονομικού Σκοπού, Ευρωπαϊκές Εταιρείες, Ευρωπαϊκές Συνεταιριστικές Εταιρείες. Από τον συνδυασμό των διατάξεων του Ν.3419/2005, του Ν.4548/2018, του Ν.3190/1955, Ν.4072/2012 και του Ν.4308/2014 δεν προκύπτει υποχρέωση δημοσιότητας στο Γ.Ε.ΜΗ. των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τις Προσωπικές Εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.) και την Ατομική Επιχείρηση.

Εξαίρεση στο παραπάνω κανόνα αποτελούν οι Προσωπικές Εταιρείες της παρ.2β του άρθρου 1 του Ν.4308/2014, ήτοι τα νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας, όταν όλοι οι άμεσοι ή έμμεσοι εταίροι των προσώπων αυτών έχουν περιορισμένη ευθύνη λόγω του ότι είναι είτε νομικά πρόσωπα είτε άλλου νομικού τύπου συγκρίσιμου με τα νομικά πρόσωπα της περίπτωσης αυτής (β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014).

2. Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

2.1. Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης (άρθρο 122, Ν.4548/2018). Συνεπώς, απώτατη ημερομηνία υποβολής Πρόσκλησης Γενικής Συνέλευσης ή Συνέλευσης των εταίρων στο ΓΕΜΗ είναι η 20/8/2019.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 121 του Ν.4548/2018 (παρ.3 του άρθρου 26 του Ν.2190/1920) πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

2.2. Προθεσμία σύγκλησης ΤΓΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 119 Ν.4548/2018, άρθρου 10 Ν.3190/1955, άρθρου 69 Ν.4072/2012, η συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης με αντικείμενο την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

Σύμφωνα με τα παραπάνω για τη χρήση που έληξε στις 31/12/2018, η συνέλευση συγκαλείται μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου 2019,

2.3 Προθεσμία δημοσίευσης σε ΓΕΜΗ

Η προθεσμία υποβολής στο ΓΕΜΗ τόσο των σχετικών πρακτικών Γ.Σ. όσο και των οικονομικών καταστάσεων εξαρτάται πάντα από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Οι υπόχρεοι οφείλουν να δημοσιεύουν τα υποχρεωτικά στοιχεία (χρ. Καταστάσεις, έκθεση διαχείρισης, έκθεση ελεγκτών) στο ΓΕΜΗ μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2019 (εφόσον η Συνέλευση συνέλθει στις 10/09/2019).

3. Περιεχόμενο δημοσίευσης ανά νομική μορφή και κατηγορία

3.1. Ανώνυμες εταιρείες

1. Γενικά, οι ανώνυμες εταιρείες δημοσιεύουν στο Γ.Ε.ΜΗ.:

α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,

β) την έκθεση διαχείρισης και

γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση. Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραραγράφου Α1 της παρ. Α΄ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου. Σημειώνεται ότι υποχρέωση ελέγχου έχουν:

 • οι μεσαίες και μεγάλες οντότητες (οντότητες οι οποίες δεν είναι πολύ μικρές ή μικρές οντότητες και οι οποίες κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια:
  α) Σύνολο ενεργητικού: 4.000.000 ευρώ.
  β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 8.000.000 ευρώ.
  γ) Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 50 άτομα).
 • οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος (συμφέροντος)
 • ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάσσουν οι όμιλοι οι οποίοι βάσει της παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν. 4308/2014 χαρακτηρίζονται ως «μεγάλοι».
  Μεγάλοι όμιλοι είναι οι όμιλοι που αποτελούνται από μία μητρική και θυγατρικές οντότητες προς υπαγωγή σε ενοποίηση, οι οποίοι σε ενοποιημένη βάση κατά την ημερομηνία του ισολογισμού της μητρικής οντότητας, υπερβαίνουν τα όρια τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα τρία κριτήρια:
  α) Σύνολο ενεργητικού: 20.000.000 ευρώ.
  β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 40.000.000 ευρώ.
  γ) Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 250 άτομα.
 • ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάσσουν οι όμιλοι ανεξαρτήτως μεγέθους, όταν οι όμιλοι αυτοί χαρακτηρίζονται ως δημοσίου ενδιαφέροντος (συμφέροντος)

2. Οι πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες, εκτός από τις εταιρείες οι οποίες αποτελούν οντότητες δημόσιου ενδιαφέροντος (κατά την έννοια του Παραρτήματος Α΄ του Ν. 4308/2014), απαλλάσσονται από την υποχρέωση δημοσίευσης της έκθεσης διαχείρισης.

3. Όπου απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στη δημοσιότητα, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές έχουν συντάξει τη σχετική έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

4. Η δημοσιότητα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων πραγματοποιείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 149 του Ν.4548/2018.

5. Οι συντεταγμένες κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) εγκεκριμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι εγκεκριμένες ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι λοιπές προβλεπόμενες από το νόμο εκθέσεις των εταιρειών:
α) δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 και στο άρθρο 149 του Ν.4548/2018.
β) αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας και παραμένουν προσβάσιμες για χρονικό διάστημα δύο (2) τουλάχιστον ετών από την πρώτη δημοσίευσή τους και
γ) εφόσον πρόκειται για εταιρείες με μετοχές ή άλλες κινητές αξίες τους εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΜΠΔ, κατατίθενται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

6. Αν οι ανώνυμες εταιρείες, που συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., δημοσιοποιούν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο λογιστικά στοιχεία, τα δημοσιοποιούμενα στοιχεία πρέπει να είναι εκείνα που προκύπτουν από την εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α. με την επιφύλαξη των πρόσθετων οικονομικών ή πρόσθετων λογιστικών στοιχείων που τυχόν απαιτούνται από άλλες κανονιστικές αρχές για τις εταιρείες των οποίων οι κινητές αξίες είναι εισηγμένες και σε εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά. Η ευθύνη για τη συμμόρφωση με τη διάταξη αυτή βαρύνει το διοικητικό συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας.

3.2. ΕΠΕ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης με μέριμνα του διαχειριστή συντάσσονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων. Στις περιπτώσεις σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών.

2. Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που είναι μητρικές (σύμφωνα με τα κριτήρια των παραγράφων 2 έως 9 του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014) υποχρεούνται στη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου με την επιφύλαξη του άρθρου 33 του Ν. 4308/2014. Κατά τα λοιπά, για την ενοποίηση ισχύουν τα άρθρα 31 , 32 , 33 και 34 του Ν. 4308/2014. Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται με μέριμνα του διαχειριστή και ανακοινώνονται στη συνέλευση των εταίρων.

3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του ή των διαχειριστών, που απευθύνονται στη συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 150 του Ν.4548/2018 (άρθρο 43α του κ.ν. 2190/1920). Εφόσον η εταιρεία υποχρεούται στη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο153 του Ν.4548/2018 (άρθρο 107Α του κ.ν. 2190/1920). Εταιρείες που απαλλάσσονται από την υποχρέωση κατάρτισης έκθεσης διαχείρισης και δεν παρέχουν τις πληροφορίες του άρθρου 151 του Ν.4548/2018 (παρ. 6 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920) στην ενοποιημένη έκθεση της μητρικής, περιλαμβάνουν αυτές τις πληροφορίες στο προσάρτημα.

4. Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Ν.4336/2015 και του Ν.4449/2017 και η υποχρέωση τους κρίνεται με βάση τα παρατιθέμενα για τις ΑΕ.

5. Για τη δημοσίευση των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των σχετικών εκθέσεων των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 149 Ν.4548/2018 (άρθρο 43β του Κ.Ν. 2190/1920). Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και στη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, όπου αυτή απαιτείται, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τη δημοσιότητα του άρθρου 8 και ισχύουν οι προθεσμίες της παρ.1 του άρθρου 149 του Ν.4548/2018 (παρ. 1, άρθρο 43β του Κ.Ν. 2190/1920). Για τη δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων συνταγμένων κατά τα Δ.Π.Χ.Α. εφαρμόζεται η παρ.8 του άρθρου 149 Ν.4548/2018 (άρθρο 135 του κ.ν. 2190/1920).

6. Για τις μεγάλες εταιρείες, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 2 του Ν. 4308/2014 , και τις οντότητες δημόσιου ενδιαφέροντος, κατά την έννοια του Παραρτήματος Α΄ του Ν.4308/2014, που υποχρεούνται σε κατάρτιση έκθεσης πληρωμών προς κυβερνήσεις, εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 155 του Ν.4548/2018 (άρθρο 144, κ.ν.2190/1920 ), 156 του Ν.4548/2018 (άρθρο 145, κ.ν.2190/1920) και 157 του Ν.4548/2018 (άρθρο 146 του κ.ν. 2190/1920).

3.3. ΙΚΕ

Σύμφωνα με τις παρ.2 και 3 του άρθρου 98 του Ν.4072/2012

2. Με μέριμνα του διαχειριστή γίνεται δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ.. Για τη δημοσίευση των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου149 του Ν.4548/2018 (άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920). Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου150 του Ν.4548/2018 (άρθρο 43α του κ.ν. 2190/1920), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και εφόσον η εταιρεία υποχρεούται στη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με το Ν. 4308/2014 (Α΄ 251), εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου153 Ν.4548/2018 (άρθρο 107Α του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Για τις μεγάλες εταιρείες, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 2 του Ν. 4308/2014, και τις οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος, κατά την έννοια του Παραρτήματος Α΄ του Ν. 4308/2014 εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 155 του Ν.4548/2018 (άρθρο 144, κ.ν.2190/1920), 156 του Ν.4548/2018 (άρθρο 145, κ.ν.2190/1920) και 157 του Ν.4548/2018 (άρθρο 146 του κ.ν. 2190/1920).

3.4. ΟΕ & ΕΕ με απεριόριστα ευθυνόμενους εταίρους

Σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 251 του Ν.4072/2012 «Στη δημοσιότητα υπάγονται επίσης οι οικονομικές καταστάσεις των ομορρύθμων εταιρειών της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014. Η δημοσιότητα πραγματοποιείται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13, Ν.4548/2018 (άρθρο 7β του Κ.Ν. 2190/1920) εντός εννέα (9) μηνών από τη λήξη της χρήσης».

Συμπληρωματικά, το άρθρο 185 του Ν.4548/2018 ορίζει ότι στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 150 (Ετήσια έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου), 151 (Μη χρηματοοικονομικές καταστάσεις), 152 (Δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης), 153 (Ετήσια έκθεση διαχείρισης και δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης επί ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων) και 154 (Ενοποιημένη μη χρηματοοικονομική κατάσταση) του Ν.4548/2018 εμπίπτουν και προσωπικές εταιρείες, όταν όλοι οι άμεσοι ή έμμεσοι εταίροι έχουν περιορισμένη ευθύνη λόγω του ότι είναι νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας, της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, της ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας ή της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας.

4. Περιεχόμενο δημοσίευσης αναλυτικά

4.1. Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Σημειώνεται ότι με βάση το άρθρο 16 του Ν.4308/2014, το περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, ποικίλει ανάλογα με την οντότητα (Μεγάλη, Μεσαία, Μικρή & Πολύ Μικρή), που κατατάσσεται η κάθε επιχείρηση. Επομένως, οι μεσαίες επιχειρήσεις υποβάλλουν επιπλέον και Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης και οι Μεγάλες υποβάλλουν επιπλέον και Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης και κατάσταση Χρηματοροών.

Για την υποχρέωση δημοσιότητας είναι διαθέσιμη στο πληροφοριακό σύστημα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) σχετική αίτηση καταχώρησης με την ονομασία «Αίτηση καταχώρησης Απόφασης Γ.Σ. για την έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων ΧΩΡΙΣ εκλογή ελεγκτών (ή ΜΕ εκλογή ελεγκτών ανάλογα) και καταχώριση Ισολογισμού κατά ΕΛΠ -Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ή Δ.Λ.Π.(αφορά χρήσεις που λήγουν την 07/07/2016 και μετά)».

Στην εν λόγω αίτηση ο υπόχρεος, καλείται να συμπληρώσει διακριτά, εκτός των άλλων και μια σειρά από στοιχεία τα οποία είναι:

i. Σύνολο Ενεργητικού

ii. Καθαρό Ύψος Κύκλου Εργασιών

iii. Μέσος Όρος Απασχολούμενων

iv. Πάγια

v. Αποθέματα

vi. Απαιτήσεις

vii. Προκαταβολές και Έσοδα Εισπρακτέα

viii. Σύνολο Καθαρής Θέσης

ix. Σύνολο Υποχρεώσεων

x. Αποτελέσματα προ Φόρων (Κέρδη/Ζημιές προ Φόρων)

Τα πρώτα τρία στοιχεία (i, ii & iii) χρησιμοποιούνται προς χάριν κατάταξης σε κατηγορία οντοτήτων ή και ομίλων σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 2 και 31 του Ν.4308/2014 και ως εκ τούτου η καταχώρισή τους είναι υποχρεωτική ενώ τα υπόλοιπα επτά στοιχεία (iv έως x) ζητούνται για καθαρά στατιστικούς και μελετητικούς λόγους.

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω αίτηση οικονομικών καταστάσεων χρησιμοποιείται και από τις οντότητες που συντάσσουν με βάση τα Δ.Π.Χ.Π..

Η υποχρέωση δημοσιότητας των ετήσιων ή και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων υφίσταται και για τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που είναι εγκατεστημένα στη χώρα μας και που η έδρα της «Μητρικής εταιρείας» βρίσκεται σε άλλο Κράτος Μέλος ή σε τρίτη χώρα. Στις περιπτώσεις αυτές οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις αρκεί να έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το δίκαιο του Κράτους Μέλους ή της τρίτης χώρας. Οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται μεταφρασμένες στην Ελληνική Γλώσσα και καταχωρίζονται στην μερίδα του υποκαταστήματος ή πρακτορείου εντός 30 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στο αντίστοιχο Εμπορικό Μητρώο ή Μητρώο Εταιρειών του Κράτους Μέλους με σχετική μνεία (ημερομηνία δημοσίευσης, αριθμός καταχώρισης, ακριβής διαδικτυακός σύνδεσμος δημοσιότητας, κ.ο.κ.). Αν η εταιρεία διατηρεί περισσότερα του ενός υποκαταστήματα η δημοσιότητα εκτελείται σε όλα τα υποκαταστήματα/πρακτορεία της εταιρείας και όχι σε κατ΄ επιλογήν υποκατάστημα/πρακτορείο.

Τα υποκαταστήματα αλλοδαπής Κοινοτικής Προέλευσης έχουν υποχρέωση δημοσιότητας σε μια σειρά πράξεων και στοιχείων όπως προβλέπονται στην διάταξη του άρθρου 172 Ν.4548/2018 της (παρ.2 του άρθρου 7α του Ν.2190/1920), ενώ τα υποκαταστήματα εταιρειών τρίτων χωρών έχουν υποχρέωση δημοσιότητας πράξεων και στοιχείων που ρητά προβλέπονται στην διάταξη του άρθρου 173 του Ν.4548/2018 (παρ.3 του άρθρου 7α του Ν.2190/1920).

Εξαίρεση στις ανωτέρω υποχρεώσεις χορηγείται στα υποκαταστήματα τα οποία έχουν ιδρύσει χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που αποτελούν αντικείμενο της Οδηγίας 89/117/ΕΟΚ αναφορικά μόνο με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

4.2 Χρηματοοικονομικές καταστάσεις ανά οντότητα

Με τις παραγράφους 3 έως 8 του άρθρου 16 του Ν.4308/2014 ορίζονται οι επιμέρους καταστάσεις που συντάσσει κάθε κατηγορία οντότητας, με βάση τα σχετικά υποδείγματα του παραρτήματος Β. Ο προσδιορισμός των καταστάσεων γίνεται με βάση το μέγεθος της οντότητας, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 2 του νόμου. Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις σχετικές ρυθμίσεις.

Κατηγορία μεγέθους

Πολύ μικρές

Μικρές

Μεσαίες

Μεγάλες

άρθρο 1 παρ. 2.γ

άρθρο 1 παρ. 2.α & 2.β

Κατάσταση αποτελεσμάτων

Β.6

Β.6

Β2.1 ή Β2.2

Β2.1 ή Β2.2

Β2.1 ή Β2.2

Ισολογισμός

Β.5

Β1.1 ή Β1.2

Β1.1 ή Β1.2

Β1.1 ή Β1.2

Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης

Β3

Β3

Κατάσταση χρηματοροών

Β4

Προσάρτημα ή Σημειώσεις

V

V

V

V

V

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ με 4336/2015

Δυνητική

Δυνητική

Δυνητική

Υποχρεωτική

Υποχρεωτική

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΣ ή Διαχειριστών ΕΠΕ/ΙΚΕ

Δυνητική

Δυνητική

Υποχρεωτική

Υποχρεωτική

Υποχρεωτική

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΟΕ/ΕΕ

Δεν απαιτείται

Δεν απαιτείται

Δεν απαιτείται

Δεν απαιτείται

Δεν απαιτείται

Κατ’ εξαίρεση στην ειδική κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων της παρ.2γ του άρθρου 1 δίνεται η δυνατότητα να καταρτισθεί μόνο η Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6.

Επιπρόσθετα οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις ανά κατηγορία ομίλου περιλαμβάνουν τα ακόλουθα λογιστικά αρχεία καθώς και αναφορά στα σχετικά υποδείγματα του παραρτήματος Β του Ν.4308/14.

Επιπλέον των παρατιθέμενων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, σε δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ υποβάλλονται:

 • Η έκθεση ελέγχου για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις υποχρεωτικά (δυνητικά για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις) και για τους μεγάλους ομίλους
 • Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου ή του/των Διαχειριστή/Διαχειριστών όπου απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις με τις σχετικές πρόνοιες και απαλλαγές
 • Η έκθεση μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης για μεγάλες ανώνυμες εταιρείες που αποτελούν οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος, κατά την έννοια του Παραρτήματος Α΄ του Ν. 4308/2014, και οι οποίες, κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού τους, υπερβαίνουν τον μέσο αριθμό των 500 εργαζομένων.
 • Η Δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης για τις ανώνυμες εταιρείες με κινητές αξίες δεκτές προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά εντός ή εκτός Ελλάδας. Η δήλωση αυτή συμπεριλαμβάνεται ως ειδικό τμήμα της έκθεσης διαχείρισης. Οι απαιτούμενες από τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης πληροφορίες μπορούν να παρέχονται είτε σε χωριστή έκθεση που δημοσιεύεται μαζί με την έκθεση διαχείρισης είτε σε έγγραφο που διατίθεται για το κοινό στην ιστοσελίδα της εταιρείας και στο οποίο γίνεται σχετική αναφορά στην έκθεση διαχείρισης.
 • Η σχετική έκθεση πληρωμών προς Κυβερνήσεις για τις μεγάλες οντότητες και τις οντότητες δημοσίου συμφέροντος που δραστηριοποιούνται στους τομείς της εξόρυξης ή της υλοτόμησης πρωτογενών δασών.

Σημειώνεται ότι λεπτομερείς οδηγίες σύνταξης των παραπάνω εκθέσεων παρατίθενται στην Αρ.Πρωτ. 62784/2017.

Σημείωση: Οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος είναι οντότητες που υπόκεινται στον Ελληνικό νόμο και περιλαμβάνουν:

α) Τις οντότητες των οποίων μετοχές ή άλλες κινητές αξίες είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την έννοια της Οδηγίας 2004/39/ΕΟΚ και σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κανονισμού 1606/2002 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

β) Τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις των περιπτώσεων 5 και 6 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (EE) 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (EE) αριθ. 648/2012.

γ) Τα πιστωτικά ιδρύματα όπως αυτά καθορίζονται από την περίπτωση 1 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (EE) αριθ. 575/2013.

δ) Οντότητες που καθορίζονται από τη νομοθεσία ως δημοσίου ενδιαφέροντος οντότητες, με βάση τη φύση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, το μέγεθος ή τον αριθμό των απασχολούμενων.

4.3. Προσάρτημα

Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων)

Η κατάρτιση του προσαρτήματος επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 29 του Ν.4308/2014 ακολουθεί τις παρακάτω αρχές:

α) Οι οντότητες που δεν υποχρεούνται να παρέχουν τις πληροφορίες μιας παραγράφου του παρόντος άρθρου δύνανται να παρέχουν τις σχετικές πληροφορίες προαιρετικά. Στην περίπτωση αυτή, οι οντότητες παρέχουν τις εν λόγω πληροφορίες σε πλήρη συμφωνία με τα οριζόμενα στην αντίστοιχη παράγραφο αυτού του άρθρου.

β) Οι πληροφορίες επί των κονδυλίων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων παρατίθενται με τη σειρά με την οποία τα κονδύλια αυτά παρουσιάζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

γ) Όταν γίνεται χρήση συντομεύσεων, διαγραμμάτων ή συμβόλων στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, δίνονται με σαφήνεια οι απαιτούμενες για την κατανόησή τους πληροφορίες. Ειδικότερα, γνωστοποιείται η μονάδα μέτρησης και το επίπεδο στρογγυλοποίησης των παρατιθέμενων αριθμών.

δ) Όταν πληροφορίες του παρόντος άρθρου παρατίθενται στους πίνακες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οι πληροφορίες αυτές μπορεί να μην επαναλαμβάνονται στο προσάρτημα.

Ατομικές οικονομικές καταστάσεις:

Το προσάρτημα περιλαμβάνει, κατ΄ ελάχιστον, τις επεξηγηματικές πληροφορίες και αναλύσεις των παραγράφων 3 έως 34 του άρθρου 29 του Ν.4308/14 , εκτός των απλοποιήσεων και απαλλαγών που προβλέπονται στο άρθρο 30 του νόμου. Υπόδειγμα προσαρτήματος για πολύ μικρές και μικρές οντότητες παρουσιάζεται στο παράρτημα Γ της παρούσης και είναι συμβατό με τις διατάξεις του Ν.4308/14.

Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις:

Το προσάρτημα (σημειώσεις) των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων περιλαμβάνει, κατ΄ ελάχιστον, τις επεξηγηματικές πληροφορίες και αναλύσεις των παραγράφων 3 έως 34 του άρθρου 29 του Ν.4308/14, εκτός των απλοποιήσεων και απαλλαγών που προβλέπονται στο άρθρο 30 του ανωτέρω νόμου. Επίσης λαμβάνεται υπόψη οι ουσιώδεις προσαρμογές που προκύπτουν από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε σύγκριση με τις ετήσιες. Ιδιαίτερα: α) Κατά τη γνωστοποίηση των συναλλαγών με τα συνδεδεμένα μέρη, οι συναλλαγές μεταξύ τέτοιων μερών που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση και έχουν απαλειφθεί, παραλείπονται. β) Κατά τη γνωστοποίηση του μέσου αριθμού των εργαζομένων που απασχολήθηκαν στη διάρκεια της περιόδου, γίνεται ξεχωριστή γνωστοποίηση για το μέσο αριθμό των εργαζομένων που απασχολήθηκαν σε από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες. γ) Κατά τη γνωστοποίηση των ποσών των αποζημιώσεων, των προκαταβολών και των πιστώσεων που δόθηκαν σε μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, γνωστοποιούνται μόνο τα ποσά που δόθηκαν σε μέλη αυτών των συμβουλίων της μητρικής οντότητας, από την ίδια και τις θυγατρικές της.

5. Καταχώριση αποδεικτικού υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στο ΓΕΜΗ

Ως ελάχιστο ετησίως καταχωριζόμενο στο ΓΕΜΗ στοιχείο για τις προσωπικές εταιρείες, τις ατομικές επιχειρήσεις και τους λοιπούς υπόχρεους πλην των κεφαλαιουχικών εταιρειών ορίζεται το αποδεικτικό υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος αυτών.

Η καταχώριση του στοιχείου αυτού θα γίνεται εντός δύο μηνών από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, με ηλεκτρονικό τρόπο από τον υπόχρεο με ταυτόχρονη την καταβολή των τελών του στοιχείου δ. της παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης 79752/31-12-2014 (τέλος τήρησης της Μερίδας του υπόχρεου στο ΓΕΜΗ).

Για τις δηλώσεις που υποβάλλονται στις 29 Ιουλίου η καταχώρηση γίνεται μέχρι 29 Σεπτεμβρίου 2019.

6. Παραπομπές

Για λεπτομερέστερη πληροφόρηση δείτε τα θέματα που αναλυτικά παρουσιάζουν:

1. Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παράρτημα Β Ν.4308/2014)

2. Υποδείγματα προσαρτήματος

- Προσάρτημα οικονομικών καταστάσεων για πολύ μικρές οντότητες με διπλογραφικά βιβλία

- Προσάρτημα οικονομικών καταστάσεων για μικρές οντότητες

3. Έκθεση διαχείρισης

4. Εγκύκλιος 62784/2017

5. Υποβολή αρχείων προς δημοσίευση στο ΓΕΜΗ

6. Αποδεικτικό υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στο ΓΕΜΗcomments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
ΓΕΜΗ, Δημοσίευση, Ημερομηνία σύγκλησης ΓΣ, Γενική Συνέλευση