06/08/19 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φορολογικά και Επίκαιρα

Αντιμετώπιση διόρθωσης λογιστικού λάθους προηγουμένων χρήσεων στα τηρούμενα λογιστικά αρχεία σύμφωνα με το λογιστικό πλαίσιο των Δ.Π.Χ.Α.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΟΛ Crowe

Αναδημοσίευση από το Ενημερωτικό Δελτίο Μαΐου 2019 της ΣΟΛ Α.Ε.

www.solcrowe.gr

Αντιμετώπιση διόρθωσης λογιστικού λάθους προηγουμένων χρήσεων στα τηρούμενα λογιστικά αρχεία σύμφωνα με το λογιστικό πλαίσιο των Δ.Π.Χ.Α.

ΕΡΩΤΗΜΑ

Η εταιρεία «Α» πριν από δέκα διαχειριστικές χρήσεις και με βάση απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της περιόδου εκείνης, καταχώρισε στα βι­βλία της που τηρούνται σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π., λανθασμένα ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο με συ­γκεκριμένη ωφέλιμη ζωή. Κατά την τρέχουσα δια­χειριστική χρήση η διοίκηση της εταιρείας διαπίστω­σε ότι ο συγκεκριμένος λογιστικός χειρισμός που είχε γίνει ήταν λανθασμένος και αποφάσισε να διε­νεργήσει την απαραίτητη διόρθωση.

Η διόρθωση του συγκεκριμένου λάθους, που είχε γίνει σε προγενέστερη περίοδο, θα πρέπει να διενεργηθεί με εγγραφές μέσω της καθαρής θέσης ή μέσω των αποτελεσμάτων της κλειόμε­νης χρήσης;

ΓΝΩΜΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Στο ΔΛΠ 8 «Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων και λάθη» αναφέρονται οι εξής ορισμοί:

«….

5. Οι ακόλουθοι όροι χρησιμοποιούνται σε αυτό το Πρότυπο με τις έννοιες που καθορίζονται:

…………

Λάθη προγενέστερων περιόδων είναι παραλείψεις από ανακρίβειες στις οικονομικές καταστάσεις της οικονομικής οντότητας, μιας ή περισσότερων περιό­δων, που προκύπτουν από παράλειψη χρήσης ή κακή χρήση αξιόπιστων πληροφοριών που:

α) ήταν διαθέσιμες όταν οι οικονομικές καταστάσεις για τις περιόδους εκείνες είχαν εγκριθεί για έκδοση και

β) θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι αποκτή­θηκαν και ελήφθησαν υπόψη κατά την κατάρτιση και την παρουσίαση εκείνων των οικονομικών καταστά­σεων.

Λάθη μπορεί να συμβούν ως αποτέλεσμα μαθηματι­κών σφαλμάτων, κακής εφαρμογής λογιστικών πολι­τικών, παραλείψεις ή κακής ερμηνείας γεγονότων και απάτης.

………..

Αναδρομική επαναδιατύπωση είναι η διόρθωση α­ναγνώρισης, επιμέτρησης, και γνωστοποίησης πο­σών των στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων ως αν το λάθος της προγενέστερης περιόδου δεν είχε γίνει.»

Ειδικότερα στο ΔΛΠ 8 για τα λάθη αναφέρονται τα εξής:

« 41. Ενδέχεται να προκύψουν λάθη σχετικά με την αναγνώριση, την επιμέτρηση, την παρουσίαση ή τη γνωστοποίηση στοιχείων των οικονομικών καταστά­σεων. Οι οικονομικές καταστάσεις δεν έχουν συντα­χθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ αν περιέχουν είτε σημα­ντικά λάθη είτε επουσιώδη λάθη που έγιναν εσκεμ­μένως προκειμένου να επιτευχθεί συγκεκριμένη πα­ρουσίαση της οικονομικής θέσης, της χρηματοοικο­νομικής επίδοσης ή των ταμιακών ροών της οικονο­μικής οντότητας. Δυνητικά λάθη της τρέχουσας πε­ριόδου που ανακαλύπτονται κατά την περίοδο εκείνη διορθώνονται προτού εγκριθούν οι οικονομικές κα­ταστάσεις για έκδοση. Ωστόσο, τα σημαντικά λάθη κάποιες φορές δεν γίνονται αντιληπτά παρά σε μετα­γενέστερη περίοδο και τα λάθη προγενέστερων πε­ριόδων αυτά διορθώνονται στη συγκριτική πληρο­φόρηση που παρουσιάζεται στις οικονομικές κατα­στάσεις για εκείνη την μεταγενέστερη περίοδο (βλ. παραγράφους 42-47).

42. Με την επιφύλαξη όσων προβλέπονται στην πα­ράγραφο 43, η οικονομική οντότητα θα διορθώνει σημαντικά λάθη προγενέστερων περιόδων αναδρο­μικά στην πρώτη πλήρη σειρά οικονομικών κατα­στάσεων που εγκρίνονται για έκδοση μετά την ανα­κάλυψή τους:

α) με την αναδιατύπωση των συγκριτικών ποσών για την προγενέστερη παρουσιαζόμενη περίοδο (προ­γενέστερες παρουσιαζόμενες περιόδους) στην οποία έγινε το λάθος ή

β) αν το λάθος έγινε πριν από την παλαιότερη προ­γενέστερη περίοδο που παρουσιάζεται, με την ανα­διατύπωση των υπόλοιπων έναρξης των περιουσια­κών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της καθαρής θέσης για την παλαιότερη των παρουσιαζόμενων προγενέστερων περιόδων.

Περιορισμοί στην αναδρομική αναδιατύπωση

43. Τα λάθη προγενέστερων περιόδων θα διορθώ­νονται με αναδρομική αναδιατύπωση εκτός αν δεν είναι δυνατό να προσδιοριστούν είτε οι επιδράσεις που αφορούν ειδικά την περίοδο είτε η σωρευτική επίδραση του λάθους.

44. Όταν δεν είναι δυνατό να προσδιοριστούν οι ε­πιδράσεις ενός λάθους που αφορούν ειδικά μια πε­ρίοδο της συγκριτικής πληροφόρησης μιας ή περισ­σότερων παρουσιαζόμενων περιόδων, η οικονομική οντότητα θα επαναδιατυπώνει τα υπόλοιπα έναρξης των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της καθαρής θέσης για την παλαιότερη περίοδο που είναι εφικτή η αναδρομική αναδιατύπωση (που μπο­ρεί να είναι η τρέχουσα περίοδος).

…….

46. Η διόρθωση λάθους προγενέστερης περιόδου δε συμπεριλαμβάνεται στο κέρδος ή τη ζημία της πε­ριόδου που ανακαλύπτεται το λάθος. Κάθε άλλη σχετική με προγενέστερες περιόδους πληροφορία που παρουσιάζεται, συμπεριλαμβανομένων των ιστορικών περιλήψεων των οικονομικών δεδομένων, επαναδιατυπώνεται για όσες προγενέστερες περιό­δους είναι εφικτό.»

Με βάση τα δεδομένα του ερωτήματος, η Διοίκηση της οικονομικής οντότητας, εντός της κλειόμενης χρήσεως, εντόπισε ότι υπήρχε λάθος στην καταχώ­ριση και αποτίμηση ενός άυλου περιουσιακού στοι­χείου. Το γεγονός αυτό αποτελεί λάθος προγενέ­στερων περιόδων και για αυτό θα πρέπει να διενερ­γηθεί αναδιατύπωση των συγκριτικών ποσών του­λάχιστον για την προγενέστερη παρουσιαζόμενη περίοδο (προγενέστερες παρουσιαζόμενες περιό­δους) στην οποία έγινε το λάθος, χωρίς αυτό να επηρεάσει τα αποτελέσματα της κλειόμενης περιό­δου.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Λογιστικός χειρισμός, Λογιστικά αρχεία, ΔΠΧΑ, Λογιστικό λάθος