01/07/19 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Προτεινόμενα

Φορολογικές και Ασφαλιστικές Υποχρεώσεις Ιουλίου 2019

Δείτε τις σημαντικότερες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις και τις προθεσμίες τους για το μήνα Ιούλιο 2019.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών (Αποκτήσεις και Παραδόσεις)

Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αρχικών και εμπρόθεσμων ανακεφαλαιωτικών πινάκων ορίζεται η 26η ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της μηνιαίας περιόδου την οποία αφορά.

( Άρθρο 36 Ν.2859/2000, ΠΟΛ. 1127/2009, ΠΟΛ. 1098/2006)

Διαχειριστική περίοδος Ιουνίου 2019

Μέχρι 26 Ιουλίου 2019

Υποβολή δήλωσης ΦΠΑ

Διαχειριστική περίοδος Ιουνίου 2019 (για υπόχρεους οι οποίοι χρησιμοποιούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, καθώς και για το Δημόσιο όταν ασκεί δραστηριότητες για τις οποίες υπόκειται στο φόρο)

Μέχρι 31 Ιουλίου 2019

( παρ. 1, 2, 4 `Αρθρο 38 Ν.2859/2000)

Διαχειριστική περίοδος Απριλίου - Ιουνίου 2019 (για υπόχρεους οι οποίοι χρησιμοποιούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα, καθώς και για μη υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία)

(παρ. 1, 2, 4 `Αρθρο 38 Ν.2859/2000)

Μέχρι 31 Ιουλίου 2019

( παρ, 1, 2, 4 `Αρθρο 38 Ν.2859/2000)

Στατιστική δήλωση (INTRASTAT)

Η υποβολή της στατιστικής δήλωση είτε γίνεται ηλεκτρονικά είτε σε ΔΟΥ πραγματοποιείται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα που ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση, ανεξαρτήτως του τελευταίου ψηφίου ΑΦΜ.

Για τον μήνα Ιούνιο 2019

Μέχρι 31 Ιουλίου 2019

( ΠΟΛ .1108/2014, παρ . 4 άρθρο 38 Ν . 2859/2000)

Επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος με τους κατ΄ αποκοπή συντελεστές

Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος δικαιούνται επιστροφής Φ.Π.Α. που υπολογίζεται με κατ΄ αποκοπή ποσοστά επί της αξίας πώλησης των αγροτικών προϊόντων.

Η επιστροφή του Φ.Π.Α. των εισροών στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος πραγματοποιείται με την υποβολή Αίτησης Επιστροφής από τον δικαιούχο. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται από την 1η Μαρτίου μέχρι την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους για τα ακαθάριστα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

Υποβολή έκτακτης δήλωσης Φ.Π.Α. από υπόχρεους του ειδικού καθεστώς κατ΄ αποκοπή καταβολής του φόρου

Οι υπόχρεοι οι οποίοι ανήκουν σε ειδικό καθεστώς κατ΄ αποκοπή καταβολής του φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40, υποβάλλουν έκτακτη δήλωση Φ.Π.Α. κάθε εξάμηνο.

Η δήλωση ΦΠΑ υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής περιόδου.

Διαχειριστική περίοδος Ιανουαρίου - Ιουνίου 2019

Μέχρι 31 Ιουλίου 2019

(παρ. 2α, παρ. 4 άρθρου 38, παρ. 1 άρθρου 40 Ν.2859/2000)

Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος από Φυσικά Πρόσωπα

Για το φορολογικό έτος 2018

Μέχρι 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019.

Εξαιρετικά, τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, μπορούν να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.

Για το φορολογικό έτος 2018

ΜΕΧΡΙ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

(παρ. 1, 3 `Αρθρο 67 Ν. 4172/2013, Α.1041/2019, Α.1211/2019)

Κατάρτιση του φακέλου τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών και υποβολή συνοπτικού πίνακα πληροφοριών στην Γ.Γ.Π.Σ.

Για τη χρήση από 1/1/2018 έως 31/12/2018 ο φάκελος τεκμηρίωσης καταρτίζεται και ο Συνοπτικός Πίνακας Πληροφοριών υποβάλλεται

Μέχρι 29 Ιουλίου 2019

( παρ. 1, 2, 3 άρθρο 21, παρ.1 άρθρο 7 Ν.4174/2013, ΠΟΛ.1165/2016, Α.1211/2019)

Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

Για το φορολογικό έτος από 1/1/2018 έως 31/12/2018 η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων υποβάλλεται

ΜΕΧΡΙ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

(παρ . 1 άρθρο 8 Ν . 4172/2013, παρ . 1, 2 άρθρο 68 Ν . 4172/2013, ΠΟΛ . 1060/2015, Α.1211/2019)

Υποβολή βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα

Για το φορολογικό έτος 2018 υποβάλλεται

μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2019

Ειδικά για τις περιπτώσεις καταβολής μερισμάτων σε φυσικά πρόσωπα από νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η προηγούμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ν.π. και νομικών οντοτήτων.

Για το φορολογικό έτος 2018 υποβάλλεται

Μέχρι 26 Ιουλίου 2019

Με την υποβολή του ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων αποδοχών δεν εξαντλείται η υποχρέωση των εργοδοτών - ασφαλιστικών φορέων σχετικά με τις βεβαιώσεις όλων των εισοδημάτων, αλλά απαιτείται η χορήγηση βεβαιώσεων προς τους δικαιούχους σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Ο χρόνος χορήγησης της βεβαίωσης είναι ο ίδιος με τον χρόνο υποχρέωσης υποβολής του ηλεκτρονικού αρχείου.

( Αρθρα 59, 61, 62, 64 Ν.4172/2013, ΠΟΛ.1045/2018, Α.1009/2019)

Παρακράτηση φόρου σε εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις

Το μηνιαίο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, συμπεριλαμβανομένων των παροχών σε είδος και των εφάπαξ παροχών, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου με βάση την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15 και του άρθρου 16 του Ν.4172/2013 μετά από προηγούμενη αναγωγή του σε ετήσιο.

Ο φόρος που παρακρατείται σύμφωνα με τα προηγούμενα αποδίδεται το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής του υποκείμενου σε παρακράτηση εισοδήματος.

Για εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις μηνός Απριλίου 2019 υποβάλλεται δήλωση και αποδίδεται φόρος:

Μέχρι 1 Ιουλίου 2019

Για εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις μηνός Μαΐου 2019 υποβάλλεται δήλωση και αποδίδεται φόρος:

Μέχρι 31 Ιουλίου 2019

(Ν.4172/2013 άρθρο 60, ΠΟΛ.1049/2014, ΠΟΛ.1072/2015, ΠΟΛ.1112/2017, A.1099/2019))

Παρακράτηση φόρου για υπηρεσίες

Παρακρατείται φόρος για αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), όπως αυτές ορίζονται με την ΠΟΛ.1120/2014.

- Για καταβολή της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής που έγινε τον Απρίλιο 2019, η δήλωση υποβάλλεται και η παρακράτηση φόρου αποδίδεται,

Μέχρι 1 Ιουλίου 2019

- Για καταβολή της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής που έγινε τον Μάιο 2019, η δήλωση υποβάλλεται και η παρακράτηση φόρου αποδίδεται,

Μέχρι 31 Ιουλίου 2019

(Ν.4172/2013, άρθρο 64, παρ.1 περ.δ, παρ.7, ΠΟΛ.1012/2014 ΠΟΛ.1120/2014, Α.1101/2019)

Κατάθεση συμφωνητικών μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων

Για τα συμφωνητικά που καταρτίστηκαν το τρίμηνο Απριλίου-Ιουνίου 2019

Μέχρι 22 Ιουλίου 2019

( ΠΟΛ. 1270/2000, ΥΠ.ΟΙΚΟΝ, 1065606/7222/18-7-2000 Αριθμ. ΔΕΛ Β 1009011 ΕΞ 2015)

Υποβολή καταστάσεων χρηματοοικονομικών παραγώγων

Για πράξεις και συμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν το τρίμηνο Απριλίου - Ιουνίου 2019.

Μέχρι 31 Ιουλίου 2019

(Αρθρο 16α παρ. 9 του Ν. 2459/97)

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Καταβολή Ασφαλιστικών Εισφορών

Η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών της μισθολογικής περιόδου Ιουνίου 2019 γίνεται:
Μέχρι 31 Ιουλίου 2019
(άρθρο 40 Ν . 3863/2010, Εγκύκλιος ΙΚΑ 45/11-7-2011, Αρ .Πρωτ . Α 20251/27-7-2011)

Υποβολή ΑΠΔ Οικοδομοτεχνικών Έργων

Υποβολή ΑΠΔ, για Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων μισθολογικής περιόδου Μαΐου 2019:
Μέχρι 1 Ιουλίου 2019
Υποβολή ΑΠΔ, για Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων μισθολογικής περιόδου Ιουνίου 2019:
Μέχρι 31 Ιουλίου 2019
( Αρθρο 15 του Ν.4075/2012, Απ. ΕΦΚΑ Δ.ΕΙΣΦ.Μ./ 624/1513068/2018)

Υποβολή ΑΠΔ Κοινών Επιχειρήσεων

Η ΑΠΔ υποβάλλεται μέσω διαδικτύου από την 1η έως την τελευταία ημέρα του μήνα που έπεται του ημερολογιακού μήνα απασχόλησης, ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.

- Για τη μισθολογική περίοδο Μαΐου 2019 η ΑΠΔ υποβάλλεται:

Μέχρι 1 Ιουλίου 2019

- Για τη μισθολογική περίοδο Ιουνίου 2019 η ΑΠΔ υποβάλλεται:

Μέχρι 31 Ιουλίου 2019

(Αρθρο 14 του Ν. 4075/2012, Απ. ΕΦΚΑ Δ.ΕΙΣΦ.Μ./ 624/1513068/2018)

Υποβολή ΑΠΔ Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ (α΄ και β΄ βαθμού)

Για τη μισθολογική περίοδο Απριλίου 2019 η ΑΠΔ υποβάλλεται:

Μέχρι 1 Ιουλίου 2019

Για τη μισθολογική περίοδο Μάϊου 2019 η ΑΠΔ υποβάλλεται:

Μέχρι 31 Ιουλίου 2019

(Αρθρο 16, Ν.4075/2012, Απ. ΕΦΚΑ Δ.ΕΙΣΦ.Μ./ 624/1513068/2018)

Υποβολή Αναλυτικής Κατάστασης Αποδοχών (ΑΚΑ) και Αναλυτικής Κατάστασης Εσόδων (ΑΚΕ) υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Η Αναλυτική Κατάσταση Αποδοχών (ΑΚΑ) και η Αναλυτική Κατάσταση Εσόδων (ΑΚΕ) υποβάλλονται ηλεκτρονικά, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που υποβάλλεται και η αναλυτική περιοδική δήλωση στον ΕΦΚΑ, κατά τις προβλεπόμενες ημερομηνίες και περιλαμβάνουν στοιχεία αποκλειστικώς της χρονικής περιόδου στην οποία αναφέρεται (μήνας). Σε περίπτωση μηδενικού μηνιαίου κύκλου εργασιών, ο υπόχρεος θα πρέπει να υποβάλει Α.Κ.Ε. μηδενικού ποσού.

Η εκκαθαριστική Α.Κ.Ε. του Α΄ εξαμήνου κάθε έτους θα συμπεριλαμβάνεται στην Α.Κ.Ε Ιουνίου κάθε έτους.

Για τον μήνα Ιούνιο η Αναλυτική Κατάσταση Αποδοχών (ΑΚΑ) και η Αναλυτική Κατάσταση Εσόδων (ΑΚΕ) υποβάλλεται

Μέχρι 31 Ιουλίου 2019

Οι ασφαλιστικές εισφορές για τον μήνα Μάιο καταβάλλονται

Μέχρι 31 Ιουλίου 2019

(εγκ. ΕΦΚΑ 22/2018, εγκ. ΕΔΟΕΑΠ 5/2018, 7/2018)comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Ασφαλιστικές υποχρεώσεις, Φορολογικές υποχρεώσεις