01/05/19 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Προτεινόμενα

Φορολογικές και Ασφαλιστικές Υποχρεώσεις Μαΐου 2019

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών (Αποκτήσεις και Παραδόσεις)

Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αρχικών και εμπρόθεσμων ανακεφαλαιωτικών πινάκων ορίζεται η 26η ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της μηνιαίας περιόδου την οποία αφορά. ( Άρθρο 36 Ν.2859/2000, ΠΟΛ. 1127/2009, ΠΟΛ. 1098/2006)

Διαχειριστική περίοδος Μαρτίου 2019

Μέχρι 6 Μαΐου 2019

(Α.1166/2019)

Διαχειριστική περίοδος Απριλίου 2019

Μέχρι 27 Μαΐου 2019

Υποβολή δήλωσης ΦΠΑ

Διαχειριστική περίοδος Μαρτίου 2019 (για υπόχρεους οι οποίοι χρησιμοποιούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, καθώς και για το Δημόσιο όταν ασκεί δραστηριότητες για τις οποίες υπόκειται στο φόρο)

Μέχρι 6 Μαΐου 2019

(παρ, 1, 2, 4 `Αρθρο 38 Ν.2859/2000, Α.1166/2019)

Διαχειριστική περίοδος Ιανουαρίου - Μαρτίου 2019

(για υπόχρεους οι οποίοι χρησιμοποιούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα, καθώς και για μη υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία)

Μέχρι 6 Μαΐου 2019

(παρ, 1, 2, 4 `Αρθρο 38 Ν.2859/2000, Α.1166/2019)

Επιπλέον παρατείνονται μέχρι και τις 31/05/2019 οι προθεσμίες καταβολής του φόρου που τυχόν προκύπτει από τις ανωτέρω δηλώσεις ΦΠΑ.

Η ιδία ημερομηνία είναι καταληκτική και για τις δύο δόσεις στην περίπτωση επιλογής καταβολής του οφειλόμενου ποσού σε δόσεις.

(Α.1166/2019)

Διαχειριστική περίοδος Απριλίου 2019

(για υπόχρεους οι οποίοι χρησιμοποιούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, καθώς και για το Δημόσιο όταν ασκεί δραστηριότητες για τις οποίες υπόκειται στο φόρο)

Μέχρι 31 Μαΐου 2019

( παρ. 1, 2, 4 `Αρθρο 38 Ν.2859/2000)

Στατιστική δήλωση (INTRASTAT)

Οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων INTRASTAT, ακολουθούν τις ημερομηνίες υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ.

Η υποβολή της στατιστικής δήλωσης είτε γίνεται ηλεκτρονικά είτε σε ΔΟΥ πραγματοποιείται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα που ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση, ανεξαρτήτως του τελευταίου ψηφίου ΑΦΜ.

Για τον μήνα Απρίλιο 2019

Μέχρι 31 Μάϊου 2019

Παρακράτηση φόρου σε εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις

Το μηνιαίο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, συμπεριλαμβανομένων των παροχών σε είδος και των εφάπαξ παροχών, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου με βάση την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15 και του άρθρου 16 του Ν.4172/2013 μετά από προηγούμενη αναγωγή του σε ετήσιο.

Για εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις μηνός Φεβρουαρίου 2019 υποβάλλεται δήλωση και αποδίδεται φόρος:

Οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και καταβολής παρακρατούμενων φόρων εισοδήματος των φυσικών προσώπων, των νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων, που λήγουν την 30/4/2019 παρατείνονται

Μέχρι και την 6 Μαΐου 2019

(Α.1169/2019)

- Για εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις μηνός Μαρτίου 2019 υποβάλλεται δήλωση και αποδίδεται φόρος:

Μέχρι 31 Μαϊου 2019


Παρακράτηση φόρου για υπηρεσίες

Παρακρατείται φόρος για αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), όπως αυτές ορίζονται με την ΠΟΛ.1120/2014.

- Για καταβολή της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής που έγινε τον Φεβρουάριο 2019, η δήλωση υποβάλλεται και η παρακράτηση φόρου αποδίδεται:

Οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και καταβολής παρακρατούμενων φόρων εισοδήματος των φυσικών προσώπων, των νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων, που λήγουν την 30/4/2019 παρατείνονται

Μέχρι και την 6 Μαΐου 2019

(Α.1169/2019)

- Για καταβολή της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής που έγινε τον Μάρτιο 2019, η δήλωση υποβάλλεται και η παρακράτηση φόρου αποδίδεται:

Μέχρι 31 Μαΐου 2019


Επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος με τους κατ΄ αποκοπή συντελεστές

Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος δικαιούνται επιστροφής Φ.Π.Α. που υπολογίζεται με κατ΄ αποκοπή ποσοστά επί της αξίας πώλησης των αγροτικών προϊόντων.

Η επιστροφή του Φ.Π.Α. των εισροών στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος πραγματοποιείται με την υποβολή Αίτησης Επιστροφής από τον δικαιούχο. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται από την 1η Μαρτίου μέχρι την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους για τα ακαθάριστα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

Τροποποιητικές δηλώσεις για διόρθωση αποκλίσεων που προκύπτουν από την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών

Για το ημερολογιακό έτος 2018, για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών μπορεί να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση

μέχρι 15 Μαΐου 2019

Ειδικός φόρος ακινήτων

Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες της παρ. 3 του άρθρου 51Α του Κ.Φ.Ε (σήμερα Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες του άρθρου 65 του Ν.4172/2013), που έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητα τα οποία βρίσκονται στην Ελλάδα, καταβάλλουν ειδικό ετήσιο φόρο δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί της αξίας αυτών, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 17 του Ν. 3091/2002.Η δήλωση υποβάλλεται

Μέχρι 20 Μαΐου 2019

Χαρτόσημο τιμολογίων αγοράς

Αποδίδεται για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2019.

Μέχρι 20 Μαΐου 2019

Υποχρεώσεις από τέλη χαρτοσήμου αποδείξεων ασφαλίστρων και αποζημιώσεων

Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις υποβάλλουν τριπλότυπη δήλωση απόδοσης των τελών χαρτοσήμου για τις αποδείξεις ασφαλίστρων και νομικής προστασίας που έλαβαν χώρα το τρίμηνο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2019:

Μέχρι 20 Μαΐου 2019

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Καταβολή Ασφαλιστικών Εισφορών

Οι εργοδότες είναι υπεύθυνοι για την καταβολή όχι μόνο των εισφορών που τους βαρύνουν (εργοδοτικές εισφορές), αλλά και των εισφορών που βαρύνουν τους μισθωτούς τους (εργατικές εισφορές).

- Η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών της μισθολογικής περιόδου Μαρτίου 2019 γίνεται:

Μέχρι 3 Μαΐου 2019

(Παράταση με Δελτίο Τύπου ΕΦΚΑ)

- Η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών της μισθολογικής περιόδου Απριλίου 2019 γίνεται:

Μέχρι 31 Μαΐου 2019

Υποβολή ΑΠΔ Οικοδομοτεχνικών Έργων

Υποβολή ΑΠΔ, για Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων μισθολογικής περιόδου Μαρτίου 2019:

Μέχρι 3 Μαϊου 2019

(Παράταση με Δελτίο Τύπου ΕΦΚΑ)

Υποβολή ΑΠΔ, για Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων μισθολογικής περιόδου Απριλίου 2019:

Μέχρι 31 Μάϊου 2019

Υποβολή ΑΠΔ Κοινών Επιχειρήσεων

Η ΑΠΔ υποβάλλεται μέσω διαδικτύου από την 1η έως την τελευταία ημέρα του μήνα που έπεται του ημερολογιακού μήνα απασχόλησης, ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.

- Για τη μισθολογική περίοδο Μαρτίου 2019 η ΑΠΔ υποβάλλεται:

Μέχρι 3 Μαϊου 2019

(Παράταση με Δελτίο Τύπου ΕΦΚΑ)

- Για τη μισθολογική περίοδο Απριλίου 2019 η ΑΠΔ υποβάλλεται:

Μέχρι 31 Μάϊου 2019


Υποβολή ΑΠΔ Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ (α΄ και β΄ βαθμού)

Η υποβολή των ΑΠΔ Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού μέσω διαδικτύου, γίνεται μέχρι την τελευταία ημέρα του μεθεπόμενου της μισθολογικής περιόδου απασχόλησης μήνα, ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου τους.

Για τη μισθολογική περίοδο Φεβρουαρίου 2019 η ΑΠΔ υποβάλλεται:

Μέχρι 3 Μαϊου 2019

(Παράταση με Δελτίο Τύπου ΕΦΚΑ)

Για τη μισθολογική περίοδο Μαρτίου 2019 η ΑΠΔ υποβάλλεται:

Μέχρι 31 Μαΐου 2019


Υποβολή Αναλυτικής Κατάστασης Αποδοχών (ΑΚΑ) και Αναλυτικής Κατάστασης Εσόδων (ΑΚΕ) υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Η Αναλυτική Κατάσταση Αποδοχών (ΑΚΑ) και η Αναλυτική Κατάσταση Εσόδων (ΑΚΕ) υποβάλλονται ηλεκτρονικά, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που υποβάλλεται και η αναλυτική περιοδική δήλωση στον ΕΦΚΑ, κατά τις προβλεπόμενες ημερομηνίες και περιλαμβάνουν στοιχεία αποκλειστικώς της χρονικής περιόδου στην οποία αναφέρεται (μήνας). Σε περίπτωση μηδενικού μηνιαίου κύκλου εργασιών, ο υπόχρεος θα πρέπει να υποβάλει Α.Κ.Ε. μηδενικού ποσού.

Η εκκαθαριστική Α.Κ.Ε. του Α΄ εξαμήνου κάθε έτους θα συμπεριλαμβάνεται στην Α.Κ.Ε Ιουνίου κάθε έτους.

- Για τον μήνα Μάρτιο η Αναλυτική Κατάσταση Αποδοχών (ΑΚΑ) και η Αναλυτική Κατάσταση Εσόδων (ΑΚΕ) υποβάλλεται

ΜΕΧΡΙ 6 Μαΐου 2019

Οι ασφαλιστικές εισφορές για τον μήνα Μάρτιο καταβάλλονται

ΜΕΧΡΙ 6 Μαΐου 2019

(Δελτίο Τύπου ΕΔΟΕΑΠ στις 25/4/2019)

- Για τον μήνα Απρίλιο η Αναλυτική Κατάσταση Αποδοχών (ΑΚΑ) και η Αναλυτική Κατάσταση Εσόδων (ΑΚΕ) υποβάλλεται

ΜΕΧΡΙ 31 Μαΐου 2019

Οι ασφαλιστικές εισφορές για τον μήνα Μάιο καταβάλλονται

ΜΕΧΡΙ 31 Μαΐου 2019
comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Ασφαλιστικές υποχρεώσεις, Φορολογικές υποχρεώσεις