04/09/19 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Προτεινόμενα

Οδηγίες χρήσης της εφαρμογής υποβολής δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων - Upd

Upd - 03/09/2019

Οδηγίες χρήσης της εφαρμογής «Δήλωση απόδοσης Παρακρατούμενων και Προκαταβλητέων Φόρων από Μισθωτή Εργασία και Συντάξεις, από Αμοιβές Επιχειρηματικής Δραστηριότητας καθώς και από Μερίσματα, Τόκους και Δικαιώματα».

Στην εφαρμογή αυτή μπορούν να υποβληθούν 6 διαφορετικά είδη δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων φόρων από:

 1. Μισθωτή Εργασία και Συντάξεις
 2. Επιχειρηματική Δραστηριότητα (παρακράτηση)
 3. Επιχειρηματική Δραστηριότητα (προκαταβολή)
 4. Μερίσματα
 5. Τόκοι
 6. Δικαιώματα

Κάθε υποβολή μπορεί να περιλαμβάνει ένα μόνο είδος δήλωσης. Η περιοδικότητα υποβολή της δήλωσης είναι μηνιαία και ακολουθεί την καταβολή της αμοιβής.

Παρακάτω περιγράφεται συνοπτικά η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την υποβολή του κάθε είδους δήλωσης, ενώ στο τέλος παρουσιάζεται ένα αναλυτικό παράδειγμα υποβολής αρχικής και τροποιητικής δήλωσης για αμοιβές από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

Βήματα υποβολής των δηλώσεων

1ο βήμα: Παραγωγή του αρχείου υποβολής

Η παραγωγή του αρχείου υποβολής θα γίνει από την Εφαρμογή δημιουργίας αρχείων προς υποβολή (συμπιεσμένο αρχείο zip) που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ στο ακόλουθο link:

https://www.aade.gr/epiheiriseis/forologikes-ypiresies/diloseis-parakratoymenon-prokatabliteon-foron/dilosi-apodosis-parakratoymenon-kai

Παραλλαγή της εφαρμογής αυτής έχει ήδη χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για την υποβολή των αρχείων βεβαιώσεων αποδοχών (οδηγίες εγκατάστασης περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ).

Υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας 3 ειδών αρχείων ανάλογα με την πηγή του εισοδήματος:

 1. Βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων
 2. Βεβαίωση αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα
 3. Βεβαίωση εισοδημάτων από μερίσματα τόκους και δικαιώματα

Το αρχείο θα περιλαμβάνει αναλυτικά, ανά ΑΦΜ, την απόδοση της εκάστοτε αμοιβής, και των παρακρατούμενων φόρων, εισφορών και χαρτοσήμων, όπου υπάρχουν, σύμφωνα με την κωδικοποίηση των ειδών αμοιβών για τις παραπάνω πηγές εισοδήματος.

Η κωδικοποίηση των ειδών αμοιβών, τα στοιχεία των πινάκων με τις αναλυτικές εγγραφές που περιλαμβάνονται στη desktop εφαρμογή, καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές των πεδίων αυτών περιγράφονται στις Αποφάσεις:

 1. Α.1099/2019 Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Ν.4172/2013 που παρακρατούνται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.
 2. Α.1100/2019 Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4172/2013.
 3. Α.1101/2019 Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις, της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 64 και των περιπτώσεων α’ και γ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 69 του Ν.4172/2013 , όπως ισχύει.

2ο βήμα: Υποβολή αρχείου

Μετά την παραγωγή του αρχείου, το αρχείο θα υποβάλλεται στο link:

https://www.aade.gr/epiheiriseis/forologikes-ypiresies/diloseis-parakratoymenon-prokatabliteonforon/dilosi-apodosis-parakratoymenon-kai

στην ενότητα

«Είσοδος στην εφαρμογή υποβολής μηνιαίων αρχείων για τη λήψη αριθμού πρωτοκόλλου»

για να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου. Ο αριθμός πρωτοκόλλου του αρχείου είναι σημαντικός, καθώς αποτελεί προσδιοριστικό στοιχείο της δήλωσης που θα υποβληθεί.

3ο βήμα: Υποβολή δήλωσης

Μετά την υποβολή του αρχείου και τη λήψη αριθμού πρωτοκόλλου ακολουθεί η υποβολή της δήλωσης. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στο link των «Δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων και άλλων δηλώσεων» με την ονομασία «Δήλωση απόδοσης Παρακρατούμενων και Προκαταβλητέων Φόρων από Μισθωτή Εργασία και Συντάξεις, από Αμοιβές Επιχειρηματικής Δραστηριότητας καθώς και από Μερίσματα, Τόκους και Δικαιώματα». Η εφαρμογή αφορά δηλώσεις αρχικές, και τροποιητικές είτε λιγότερο, είτε το ίδιο, είτε περισσότερο χρεωστικές, για το έτος 2019 και μετά. Οι υπόχρεοι παρακράτησης φόρου από Μισθωτή Εργασία και Συντάξεις καθώς και από Αμοιβές Επιχειρηματικής Δραστηριότητας που έχουν υποβάλει ήδη ηλεκτρονικές δηλώσεις για τους μήνες Ιανουάριο του 2019 έως και σήμερα, θα πρέπει να προβούν, μέχρι την 31η /12/2019, σε τροποιητικές δηλώσεις των περιόδων που υπέβαλαν, προκειμένου να υποβληθεί στην Α.Α.Δ.Ε το αναλυτικό αρχείο εγγραφών των περιόδων αυτών. (Αποφάσεις Α.1099/2019 και Α.1101/2019). Όσοι υπόχρεοι έχουν υποβάλει για μήνες του έτους 2019 έγχαρτες αρχικές δηλώσεις στην αρμόδια ΔΟΥ, δε θα υποβάλλουν ξανά ηλεκτρονικές δηλώσεις με αναλυτικές εγγραφές. Αυτό διότι η ηλεκτρονική τους δήλωση στο σύστημα taxisnet θα χαρακτηριστεί ως αρχική με αποτέλεσμα να προκύψει εκ νέου ταυτότητα οφειλής.

Η «Προσωρινή Δήλωση Παρακρατούμενων και Προκαταβλητέων Φόρων από Μισθωτή Εργασία και Συντάξεις καθώς και από Αμοιβές Επιχειρηματικής Δραστηριότητας» εξακολουθεί να παραμένει ενεργή για τα έτη 2014 έως και 2018 όπου και θα υποβάλλονται οι αρχικές και οι περισσότερο ή καθόλου χρεωστικές τροποποιητικές δηλώσεις των ετών αυτών.

Όσον αφορά τις αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις τόκων μερισμάτων και δικαιωμάτων, αυτές υποβάλλονται έγχαρτα στη Δ.Ο.Υ. για τις πληρωμές των αμοιβών αυτών που πραγματοποιήθηκαν μέχρι και τις 20/3/2019 (ημερομηνία δημοσίευσης Α. 1100/2019). Πιο συγκεκριμένα, οι αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις που αφορούν πληρωμές για αμοιβές από τόκους, μερίσματα και δικαιώματα που καταβλήθηκαν από τους υπόχρεους παρακράτησης φόρου στους δικαιούχους έως και 20-3-2019, υποβάλλονται έγχαρτα στη Δ.Ο.Υ (Απόφαση Α.1100/2019 – Άρθρα 1 και 5).

Τα πεδία της δήλωσης της εφαρμογής θα προσυμπληρώνονται με τα συγκεντρωτικά ποσά που θα προκύπτουν βάσει των αναλυτικών εγγραφών του αρχείου που υποβλήθηκε στο 2ο βήμα.

To link με το οποίο ο χρήστης μπορεί να κάνει είσοδο στην εφαρμογή είναι το ακόλουθο:

https://www.aade.gr/epiheiriseis/forologikes-ypiresies/diloseis-parakratoymenon-prokatabliteonforon/dilosi-apodosis-parakratoymenon-kai

Μπορείτε να δείτε εδώ ένα αναλυτικό παράδειγμα υποβολής αρχικής και τροποιητικής δήλωσης για αμοιβές από μισθωτή εργασία και συντάξεις. Η διαδικασία που περιγράφεται αναλυτικά στο παράδειγμα ακολουθείται αντίστοιχα και για τα υπόλοιπα είδη δηλώσεων.

Εφαρμογές για τη δημιουργία μηνιαίων αρχείων προς υποβολή 2019

Εφαρμογή δημιουργίας μηνιαίων αρχείων προς υποβολή (συμπιεσμένο αρχείο zip) (Ενημέρωση 02-09-2019)

Εφαρμογή συγχώνευσης μηνιαίων αρχείων προς υποβολή (εκτελέσιμο αρχείο jar) (Ενημέρωση 02-09-2019)

Οδηγίες εφαρμογής δημιουργίας μηνιαίων αρχείων προς υποβολή

 • Για την εκτέλεση των εφαρμογών απαιτείται η εγκατάσταση Java 1.6 ή νεότερης έκδοσης.
 • Για την εφαρμογή αποσυμπιέζουμε το αρχείο zip σε φάκελο της επιλογής μας και εκτελούμε το αντίστοιχο αρχείο jar, το οποίο βρίσκεται μέσα στο φάκελο που προκύπτει.
 • Στην εφαρμογή δημιουργίας αρχείων προς υποβολή, μετά την εκτέλεση της εφαρμογής επιλέγουμε το μενού Αρχείο-Νέο ή Αρχείο-Άνοιγμα για να δημιουργήσουμε νέα δήλωση ή να επεξεργαστούμε υφιστάμενη αντίστοιχα.
 • Η εφαρμογή συγχώνευσης αρχείων εκτελείται άμεσα, χρησιμοποιώντας το εκτελέσιμο αρχείο apcmonthlyMerge2019.jar. Μετά την εκτέλεση της εφαρμογής, για οδηγίες χρήσης επιλέγουμε από το μενού Βοήθεια - Οδηγίες Χρήσης
 • Οι εφαρμογές έχουν δοκιμαστεί σε Windows Vista και Ubuntu. Στο Ubuntu είναι προτιμότερη η εκτέλεση των εφαρμογών δημιουργίας αρχείων προς υποβολή μέσω terminal (με χρήση της εντολής java –jar <όνομα_αρχείου>.jar)

Είσοδος στην εφαρμογή υποβολής μηνιαίων αρχείων για τη λήψη αριθμού πρωτοκόλλου

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

Προθεσμίες

Ο φόρος που παρακρατείται, αποδίδεται το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής.

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις (Ενημέρωση 03-09-2019)

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις παρακρατούμενων και προκαταβλητέων φόρωνcomments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου, Απόδοση παρακρατούμενου φόρου, Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών, Εισόδημα από τόκους, Δηλώσεις παρακρατούμενου φόρου, φόρος από μερίσματα, Εισόδημα από συντάξεις, Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα