12/02/19 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φορολογικά και Επίκαιρα

Αλλαγές και παρατηρήσεις πάνω στα έντυπα Ε1 & Ε2 φορολογικού έτους 2018

Δημοσιεύτηκε εχθές Δευτέρα στο Φ.Ε.Κ. Β' με αριθμό 353/11.2.2019 η απόφαση Αριθμ. Α.1041 με θέμα "Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2018, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή". Αν και τα έντυπα Ε1 και Ε2 του φορολογικού έτους 2018, ελάχιστα διαφέρουν από αυτά του προηγούμενου φορολογικού έτους 2017, σας παραθέτουμε τις αλλαγές και δίνουμε συνοπτικά αλλά χρηστικά στοιχεία επί των εντύπων. Ειδικά:

Στον πίνακα 1 προστέθηκε πεδίο το οποίο συμπληρώνεται με τον ΑΦΜ του άλλου συζύγου, από όποιον έγγαμο φορολογούμενο έχει επιλέξει να υποβάλει χωριστή δήλωση από τον άλλο σύζυγο.

Απαλείφθηκαν οι κωδικοί 025-026 λόγω κατάργησης των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 73 του ν. 3842/2010.

 • Υπάρχει συμπλήρωση του λεκτικού των κωδικών 327 - 328 του πίνακα 2 (πληροφοριακά στοιχεία) σχετικά με την υποβολή δήλωσης με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα για πρώτη φορά.


 • Υπάρχει συμπλήρωση του λεκτικού των κωδικών 325 – 326 (Αμοιβές μελών Δ.Σ. της περ. δ΄ παρ. 2 του άρθρου 12 Κ.Φ.Ε. διαχ. ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ κτλ.). Οι κωδικοί είναι προσυμπληρωμένοι από τη Φορολογική Διοίκηση βάσει του αρχείου βεβαιώσεων που αποστέλλουν ηλεκτρονικά οι εκκαθαριστές αποδοχών.
Δεν θα βρείτε στην δήλωση Ε1 φορολογικού έτους 2018 τους κωδικούς 345 και 346 (φόρος που αναλογεί στην περίπτωση 8), λόγω της κατάργησης του αναλογούντος φόρου επί της παρακράτησης Φ.Μ.Υ. από 1.1.2018 της μείωσης σε ποσοστό 1,5% κατά την παρακράτηση του φόρου που διενεργούταν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 60 του Ν.4172/2013. Επιπλέον, από τον Πίνακα 4Α απαλείφθηκαν οι επιλογές των κωδικών που αφορούν τον φόρο που αναλογεί (313- 314 και 345-346)

Στον πίνακα 4Β και στους κωδικούς 257 – 258 και 259 – 260, σχετικά με τις αμοιβές αξιωματικών και κατώτερου πληρώματος εμπορικού ναυτικού, αναγράφεται μόνο ο φόρος που παρακρατήθηκε με βάση τις βεβαιώσεις αποδοχών.

Προστέθηκαν στο έντυπο Ε1 φορολογικού έτους 2018 κωδικοί 607 – 608, σχετικά με τον φόρο που προσδιορίστηκε με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.Δ. 1146/1972.

Με το έγγραφο 1148506/17-11-2015 έχει διευκρινισθεί ότι οι διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.1146/72, που αναφέρονται στη φορολογική αντιμετώπιση της υπεραξίας που προκύπτει από τη μεταβίβαση αυτοκινήτων-μοτοσυκλετών ιδιωτικής χρήσης από επιτηδευματίες, εξακολουθούν να ισχύουν και δεν έχουν καταργηθεί. Οι δηλώσεις υπεραξίας των ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων εξακολουθούν να υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές. Ειδικότερα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Ν.1146/1972 προβλέπεται επιβολή φόρου στην αξία του οχήματος (ΕΙΧ ή ΦΙΧ), που πωλείται από επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία με δυνατότητα εξάντλησης της φορολογικής υποχρέωσης.

Σε περίπτωση που επιλεγεί η φορολόγηση της υπεραξίας με τις γενικές διατάξεις, τότε συμπεριλαμβάνεται με τα λοιπά φορολογητέα εισοδήματα, συμψηφιζόμενου του φόρου που καταβλήθηκε.

Τροποποιήθηκε το λεκτικό στους κωδικούς 105 – 106, σχετικά με το ακαθάριστο εισόδημα από εκμίσθωση … κατοικιών υπεκμισθωμένων

Προστέθηκε νέο λεκτικό στους κωδικούς 743 – 744 του πίνακα 5 σχετικά με τον προσδιορισμό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης

Στον πίνακα 6 των προσθέτων πληροφοριακών στοιχείων, προστέθηκαν νέοι κωδικοί 435-436, στους οποίους συμπληρώνονται μερίσματα πλοιοκτητριών εταιρειών του Ν.27/1975 που δεν εισάγονται στην Ελλάδα. (Καλύπτουν τυχόν τεκμήρια)

Αντικαταστάθηκαν οι κωδικοί 663 – 664 του πίνακα 7. (Ποσά επένδυσης για παραγωγή κινηματογραφικού έργου άρθρου 71Ε Ν.4172/2013 Κ.Φ.Ε), για το φορολογικό έτος 2018.

Περαιτέρω, χρήσιμες πληροφορίες για την συμπλήρωση των εντύπων Ε1 και Ε2 του φορολογικού έτους 2018:

 • Σε κάθε κοινή φορολογική δήλωση θα εκδίδονται δύο εκκαθαριστικά. Ένα για κάθε σύζυγο. Πιστωτικά ποσά του ενός συζύγου δεν θα συμψηφίζονται με τυχόν χρεωστικά του άλλου και στην περίπτωση που έχουν και οι δύο πιστωτικά ποσά επιστρέφονται στον κάθε δικαιούχο χωριστά.
 • Με την Απόφαση Α.1017/22.1.2019 και θέμα «Γνωστοποίηση επιλογής για υποβολή χωριστής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 έγγαμων φορολογούμενων», ορίστηκε ότι:

«1. Οι έγγαμοι φορολογούμενοι που προτίθενται να υποβάλουν χωριστά δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, κατά τα οριζόμενα στην περ. β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 67 του Ν. 4172/2013, οφείλουν να εκφράσουν ρητά την πρόθεσή τους.

Για την υποβολή χωριστών δηλώσεων, ένας τουλάχιστον εκ των συζύγων γνωστοποιεί την επιλογή του αυτή, μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της Α.Α.Δ.Ε. στον διαδικτυακό τόπο www.aade.gr, (επιλέγοντας Πολίτες // Εισόδημα // Γνωστοποίηση χωριστής δήλωσης), μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2019, είτε με τους δικούς του κωδικούς πρόσβασης, είτε μέσω εξουσιοδοτημένου λογιστή - φοροτεχνικού με ειδική εξουσιοδότηση, με τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης. Η ειδική εξουσιοδότηση προς τον λογιστή για την γνωστοποίηση της επιλογής υποβολής χωριστής δήλωσης γίνεται μέσω του TAXISnet…

3. Η γνωστοποίηση της επιλογής υποβολής χωριστής δήλωσης μπορεί να ανακαλείται αποκλειστικά μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2019. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, δεν είναι δυνατή η υποβολή κοινής δήλωσης και εάν μόνον ο ένας εκ των συζύγων γνωστοποίησε την επιλογή του για υποβολή χωριστών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, γίνεται ενημέρωση του άλλου συζύγου από την Α.Α.Δ.Ε., στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει στη διάθεσή της…».

 • Οι κάτοικοι εξωτερικού για το έτος που άλλαξαν φορολογική κατοικία στην αλλοδαπή, υποβάλλουν δήλωση στην Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού εμπρόθεσμα καθ’ όλη τη διάρκεια του φορολογικού έτους και το αργότερο έως τις 31.12.2019.
 • Οι δηλώσεις με επιφύλαξη υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω TAXISnet και εντός χρονικού διαστήματος 30 ημερών οι φορολογούμενοι οφείλουν να προσκομίσουν στη Δ.Ο.Υ. τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
 • Τα εισοδήματα από βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων, δηλώνονται συγκεντρωτικά ανά ακίνητο στον κωδικό 60 της στήλης 16 του εντύπου Ε2 (αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας). Επιλέγοντας τον κωδικό 61 της στήλης θα δηλώνονται συγκεντρωτικά ανά ακίνητο όλα τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από τη βραχυχρόνια υπεκμίσθωση ακινήτων μέσω ψηφιακών πλατφόρμων.
 • Στους κωδικούς 049-050 «Δαπάνη αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών», αναγράφονται από τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους κατ’ επάγγελμα αγρότες τα χρηματικά ποσά των δαπανών για αγορές αγαθών και παροχή υπηρεσιών που πλήρωσαν το 2018 με κάρτες ή μέσω ebanking για την διατήρηση της μείωσης φόρου των 1.900-2.100 ευρώ. Το ελάχιστο συνολικό ποσό των δαπανών που κατοχυρώνουν την έκπτωση φόρου προσδιορίζεται ως ποσοστό επί του ατομικού -δηλωθέντος ή τεκμαρτού – φορολογητέου εισοδήματος, ως εξής:
  - 10%, εφόσον το εισόδημα αυτό ανέρχεται έως 10.000 ευρώ
  - 15% για εισόδημα από 10.001 έως 30.000 ευρώ και
  - 20% επί του υπερβάλλοντος ποσού, εφόσον το εισόδημα ξεπερνά τις 30.000 ευρώ.

Σε περίπτωση μη κάλυψης του ανωτέρω ποσού δαπανών, επιβάλλεται ο φόρος του πρώτου κλιμακίου του άρθρου 15 παρ. 1 του Ν.4172/2013 περί Κ.Φ.Ε. και ειδικά 22%.

 • Οι φορολογούμενοι που φιλοξενούν στην κατοικία τους φυσικά πρόσωπα θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσουν τους κωδικούς 007-008 και να γράψουν τον ΑΦΜ του προσώπου που φιλοξενούν όπως επίσης και το διάστημα για το οποίο προσέφεραν φιλοξενία μέσα στο 2018.
 • Σχετικά με τα ανείσπρακτα ενοίκια, οι ιδιοκτήτες ακινήτων για να απαλλαγούν από την πληρωμή φόρου εισοδήματος για ενοίκια που δεν εισέπραξαν το 2018 θα πρέπει να έχουν ασκήσει αγωγή κατά του ενοικιαστή που δεν καταβάλει εγκαίρως τα οφειλόμενα ενοίκια. Για να ξεκλειδώσει ο κωδικός 16 του εντύπου Ε2 (Ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας), ο φορολογούμενος θα πρέπει να προσκομίσει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φωτοαντίγραφο διαταγών πληρωμής, δικαστικών αποφάσεων ή αγωγών έξωσης.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Έντυπο > Ε2, Φορολογικές δηλώσεις