08/05/18 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φορολογικά και Επίκαιρα

Λογιστική αντιμετώπιση μίσθωσης περιουσιακού στοιχείου «Χαμηλής Αξίας»

Αναδημοσίευση από το Ενημερωτικό Δελτίο Φεβρουαρίου 2018 της ΣΟΛ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.

www.solae.gr

Αθήνα, Μάρτιος 2018

ΕΡΩΤΗΜΑ

Εταιρεία, η οποία καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, έχει μισθώσει 12 εκτυπωτικά μηχανήματα αξίας 8.000 € το καθένα στην χρήση 2017 (με διάρκεια μίσθωσης 3 έτη) με συμβάσεις λειτουργικής μίσθωσης. Η εταιρεία, στα πλαίσια της προετοιμασίας της για την υιοθέτηση του Δ.Π.Χ.Α. 16 «Μισθώσεις» και των απαραίτητων γνωστοποιήσεων που πρέπει να παρασχεθούν σχετικά με την επίδραση της υιοθέτησης του Προτύπου από 1.1.2019, εξετάζει αν θα πρέπει να καταχωριστούν τα μηχανήματα αυτά στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης κατά την ημερομηνία της πρώτης εφαρμογής. Ερωτάται αν δύναται η εταιρεία, κάνοντας χρήση της παραγράφου Γ9 των μεταβατικών διατάξεων του Δ.Π.Χ.Α. 16, για τις μισθώσεις αυτές που θα καταταχθούν στη χρήση 2017, σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 17, ως λειτουργικές μισθώσεις, να μην κάνει οποιαδήποτε προσαρμογή κατά τη μετάβαση χαρακτηρίζοντας τα στοιχεία αυτά ως στοιχεία με χαμηλή αξία.

ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Στις 13 Ιανουαρίου 2016 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το Δ.Π.Χ.Α. 16 «Μισθώσεις» που αντικαθιστά το ομότιτλο ΔΛΠ 17. Σκοπός του νέου προτύπου είναι να εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την ουσία των συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω των 12 μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας. Παρά το γεγονός ότι το νέο πρότυπο εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019 οι επιχειρήσεις θα πρέπει να γνωστοποιήσουν στις οικονομικές καταστάσεις τους τις αναμενόμενες επιδράσεις από την εφαρμογή του νέου προτύπου. Οι γνωστοποιήσεις αυτές πέραν του γεγονότος ότι επιβάλλονται από τα Δ.Π.Χ.Α. περιλαμβάνονται και στις Κοινές Προτεραιότητες Εποπτείας για τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2017 σύμφωνα με το με αριθμό πρωτ. 3804/16-11-2017 έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Στις μεταβατικές διατάξεις στην παράγραφο Γ9 αναφέρεται:

«Γ9 Κατά παρέκκλιση των απαιτήσεων της παραγράφου Γ8, όσον αφορά μισθώσεις οι οποίες προηγουμένως κατατάσσονταν ως λειτουργικές μισθώσεις σύμφωνα με το ΔΛΠ 17, ο μισθωτής:

α) δεν απαιτείται να κάνει οποιαδήποτε προσαρμογή κατά τη μετάβαση για μισθώσεις υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων με χαμηλή αξία (όπως περιγράφονται στις παραγράφους Β3-Β8) οι οποίες θα αντιμετωπιστούν λογιστικά με εφαρμογή της παραγράφου 6. Ο μισθωτής αντιμετωπίζει λογιστικά τις εν λόγω μισθώσεις εφαρμόζοντας το παρόν Πρότυπο από την ημερομηνία της αρχικής εφαρμογής……»

Σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α. 16 ( παρ.B3), προκειμένου να κάνει χρήση των μεταβατικών διατάξεων της παραγράφου Γ9 του Δ.Π.Χ.Α. 16, ο μισθωτής εκτιμά την αξία των εκτυπωτών με βάση την αξία τους όταν είναι καινούριοι, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους κατά τη μίσθωσή τους. Η εκτίμηση, για το κατά πόσο τα εκτυπωτικά μηχανήματα που αναφέρονται στο ερώτημα έχουν χαμηλή αξία, διεξάγεται σε απόλυτη βάση. Η εκτίμηση δεν επηρεάζεται από το μέγεθος, τη φύση ή τις περιστάσεις του μισθωτή.

Οι εκτυπωτές, ως τύπος περιουσιακού στοιχείου, μπορούν να θεωρηθούν χαμηλής αξίας εάν:

α) ο μισθωτής μπορεί να επωφεληθεί από τη χρήση του κάθε εκτυπωτή μόνου του ή από κοινού με άλλους πόρους οι οποίοι είναι άμεσα διαθέσιμοι στον μισθωτή και

β) ο κάθε εκτυπωτής δεν εξαρτάται ή δεν συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με άλλα περιουσιακά στοιχεία.

Σχετικά με την ποσοτικοποίηση της έννοιας «χαμηλή αξία» το πρότυπο δεν ορίζει κάποιο ποσοτικό όριο και μόνο αναφέρει ότι η μίσθωση ενός υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου δε θεωρείται μίσθωση περιουσιακού στοιχείου χαμηλής αξίας εάν η φύση του περιουσιακού στοιχείου είναι τέτοια, ώστε, όταν είναι καινούργιο, το περιουσιακό στοιχείο να μην έχει συνήθως χαμηλή αξία. Ως παράδειγμα μισθώσεων οι οποίες δε θεωρούνται μισθώσεις περιουσιακών στοιχείων χαμηλής αξίας στο πρότυπο παρατίθενται οι μισθώσεις αυτοκινήτων, διότι συνήθως ένα καινούργιο αυτοκίνητο δεν έχει χαμηλή αξία. Αντιθέτως, ως παράδειγμα περιουσιακών στοιχείων χαμηλής αξίας το πρότυπο περιλαμβάνει τις ταμπλέτες, τους προσωπικούς υπολογιστές, μικρά αντικείμενα επίπλωσης γραφείου και τηλεφωνικές συσκευές.

Το πρότυπο δεν παρέχει περαιτέρω καθοδήγηση σχετικά με την έννοια «χαμηλή αξία». Κατά τη γνώμη μας, παρά το γεγονός ότι η «Βάση για Συμπεράσματα» (Basis for Conclusions) του Δ.Π.Χ.Α. 16, δεν αποτελεί τμήμα του προτύπου είναι χρήσιμο να ληφθεί υπόψη στην συλλογιστική, αφού περιέχει επιπλέον πληροφορίες για τον τύπο των μισθωμένων περιουσιακών στοιχείων για τα οποία υπήρχε πρόθεση από το Σ.Δ.Λ.Π. (IASB) να δοθεί η δυνατότητα να μην απεικονίζονται στον Ισολογισμό (εξαίρεση). Στη βάση για συμπεράσματα το Σ.Δ.Λ.Π. αναφέρεται σε μισθώσεις υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων με αξία, όταν είναι καινούργια, της τάξης μεγέθους των 5.000 δολαρίων ή λιγότερο, το κάθε ένα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, τα εκτυπωτικά μηχανήματα που αναφέρονται στο ερώτημα, λόγω της αξίας τους, δεν είναι δυνατόν να χαρακτηριστούν ως περιουσιακά στοιχεία χαμηλής αξίας.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
ΔΛΠ, ΔΠΧΑ, Περιουσιακα στοιχεια, Μισθώσεις