11/04/18 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φορολογικά και Επίκαιρα

Οι προβλέψεις πρέπει να καταχωρούνται στην ειδική κατηγορία του Ισολογισμού «Προβλέψεις» των σχετικών υποδειγμάτων και όχι στις «Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις»

Αναδημοσίευση από το Ενημερωτικό Δελτίο Ιανουαρίου 2018 της ΣΟΛ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.

www.solae.gr

Αθήνα, Φεβρουάριος 2018

ΕΡΩΤΗΜΑ

Εταιρεία η οποία εφαρμόζει τα ΕΛΠ, μπορεί τα κονδύλια των Προβλέψεων στις Οικονομικές Καταστάσεις να τα συμπεριλάβει στην κατηγορία των «Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων», κατά αναλογία με τα προβλεπόμενα στα ΔΠΧΑ;

ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Στα υποδείγματα ισολογισμού Β.1.1 και Β.1.2 απαιτείται ως ελάχιστο περιεχόμενο η παρουσίαση των κονδυλίων «Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους» και «Λοιπές προβλέψεις» υπό την γενικότερη κατηγορία «Προβλέψεις».

Στην παράγραφο 11 του άρθρου 16 του Ν.4308/2014 αναφέρονται τα εξής:

«Απόκλιση από τη δομή και το περιεχόμενο των υποδειγμάτων του Παραρτήματος Β' επιτρέπεται μόνο στις εξής περιπτώσεις:

α) Περαιτέρω ανάλυση των κονδυλίων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων υπό τον όρο ότι θα τηρείται η διάρθρωση των υποδειγμάτων.

β) Νέα κονδύλια μπορούν να προστίθενται, υπό τον όρο ότι το περιεχόμενό τους δεν περιλαμβάνεται σε άλλο κονδύλι προβλεπόμενο στα υποδείγματα.

γ) Τα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων μπορούν να συγχωνεύονται όταν:

γ1) τα ποσά τους είναι ασήμαντα σε σχέση με τους σκοπούς της εύλογης παρουσίασης της παρ. 2 του άρθρου 16 ή και

γ2) η συγχώνευση παρέχει μεγαλύτερη σαφήνεια.»

Σύμφωνα με τα παραπάνω, κατά τη γνώμη μας, η παρουσίαση των προβλέψεων ως κονδυλίου των Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων δεν επιτρέπεται, καθώς η απόκλιση αυτή μεταβάλλει τη διάρθρωση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και δεν εντάσσεται σε μια από τις περιπτώσεις αποκλίσεων της προαναφερόμενης παραγράφου 11.
comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Προβλέψεις, Ισολογισμός, Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις