07/06/16 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Οι αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο περί συμμετοχής πολιτικών και λοιπών προσώπων στο κεφάλαιο εταιρειών με έδρα την αλλοδαπή

Ψηφίστηκε σε νόμο η «Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας για την προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις».

Με την παράγραφο 5 του τέταρτου άρθρου του ψηφισθέντος νόμου, αντικαθίσταται το άρθρο 8 του Ν. 3213/2003 όπως ισχύει και αντικαθίσταται ως εξής:

Απαγόρευση συμμετοχής σε εταιρεία με έδρα στην αλλοδαπή για πολιτικά πρόσωπα, απαγορεύσεις συμμετοχής σε εταιρείες με έδρα μη συνεργάσιμα φορολογικά κράτη και κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς:

1. Στον Πρωθυπουργό, στους Αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Εθνικό ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και όσων λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση, στους Υπουργούς, στους αναπληρωτές υπουργούς και τους Υφυπουργούς, στους βουλευτές και τους ευρωβουλευτές και όσους διαχειρίζονται τα οικονομικά των πολιτικών κομμάτων ως ανωτέρω, στους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς της Βουλής και της Γενικής Κυβέρνησης, στους περιφερειάρχες και στους Δημάρχους απαγορεύεται η συμμετοχή στη διοίκηση ή στο κεφάλαιο εταιρειών, που έχουν έδρα πραγματική ή καταστατική στην αλλοδαπή είτε αυτοπροσώπως, είτε με παρένθετα πρόσωπα.

2. Στους Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, στους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, στους Προέδρους, Διοικητές, Υποδιοικητές και Γενικούς Διευθυντές πιστωτικών ιδρυμάτων, που ελέγχονται από το κράτος, καθώς επίσης στα πρόσωπα των περιπτώσεων θ΄ και ι΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου (σ.σ. θ. Οι Αντιδήμαρχοι, οι Πρόεδροι και τα μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά, των επιτροπών των Δήμων, οι Πρόεδροι και τα μέλη των Δημοτικών Συμβουλίων, οι Πρόεδροι, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και οι Γενικοί Διευθυντές των δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των αμιγών ή μεικτών δημοτικών επιχειρήσεων των ανωτέρω Ο.Τ.Α. και των συνδέσμων Δήμων, καθώς και οι Προϊστάμενοι των Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων των Δήμων, ι. Οι Πρόεδροι, οι Αντιπρόεδροι, οι Διοικητές, οι Υποδιοικητές, τα εκτελεστικά μέλη, οι διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι και οι Γενικοί Διευθυντές νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, δημοσίων επιχειρήσεων, δημοσίων οργανισμών, καθώς και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται, τακτικώς, από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους ή τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος) ως και στα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου απαγορεύεται να συμμετέχουν είτε οι ίδιοι, είτε με παρένθετα πρόσωπα, στο κεφάλαιο ή στη διοίκηση εταιρειών, που έχουν πραγματική ή καταστατική έδρα σε κράτος μη συνεργάσιμο στο, φορολογικό τομέα ή σε κράτος, που έχει προνομιακό φορολογικό καθεστώς κατά την έννοια του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, Α΄167) και των υπουργικών αποφάσεων, που έχουν εκδοθεί βάσει των ως άνω διατάξεων και ισχύουν κάθε φορά.

3. Η κατά παράβαση της παραγράφου 1 άµεση ή δια παρένθετου προσώπου συµµετοχή σε εταιρεία, που έχει έδρα στην αλλοδαπή τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και µε χρηµατική ποινή από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ. Η κατά παράβαση της παραγράφου 2 άµεση ή δια παρένθετου προσώπου συµµετοχή σε εταιρεία, που έχει έδρα σε: α) κράτος µη συνεργάσιµο στο φορολογικό τοµέα κατά την έννοια υπουργικής απόφασης, που εκδίδεται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 έως 5 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013, ή β) κράτος, που έχει προνοµιακό φορολογικό καθεστώς, κατά την έννοια υπουργικής απόφασης, που εκδίδεται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1, 6 και 7 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013, τιμωρείται µε την ίδια ποινή.

4. Για τις ανάγκες του παρόντος άρθρου παρένθετα πρόσωπα των ατόμων, που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, είναι:

α) οι σύζυγοι και οι εν διαστάσει σύζυγοί τους και τα πρόσωπα, με τα οποία έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης,

β) οι πρώτου βαθμού συγγενείς τους,

γ) το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο ενεργεί, για οποιαδήποτε αιτία, για λογαριασμό ή καθ’ υπόδειξη ή κατ’ εντολή άλλου προσώπου, που κατέχει μία εκ των ιδιοτήτων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου.

5.α Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου οφείλουν να μεταβιβάσουν τα περιουσιακά στοιχεία που αναφέρονται στην διάταξη…

6. Η διάταξη του άρθρου 2 του Ποινικού Κώδικα δεν εφαρμόζεται για τις άνω παραβάσεις.

7. Το άρθρο 178 του ν. 4389/2016 (Α΄97) καταργείται από τότε, που τέθηκε σε ισχύ.»

Με βάση τον ψηφισθέντα νόμο έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

  1. Η μη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών με καταστατική έδρα στην αλλοδαπή, ακόμα και εταιρειών εισηγμένων σε χρηματιστηριακές αγορές, σημαίνει ότι όλα τα πολιτικά πρόσωπα, εντός εξήντα ημερών από τη δημοσίευση του νόμου θα πρέπει να μεταβιβάσουν ή να εκποιήσουν το σύνολο των μετοχών αλλοδαπών εταιρειών που κατέχουν, οι ίδιοι και τα άμεσα συγγενικά τους πρόσωπα, όσο και πρόσωπα που λειτουργούν ως εκπρόσωποί τους (nominee shareholders). Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι τα πολιτικά πρόσωπα θα πρέπει να εκποιήσουν μετοχές ή εταιρικά μερίδια σε τρέχουσες τιμές, ανεξάρτητα αν αποκομίζουν κέρδη ή αν καταγράφουν ζημίες, μεταξύ των οποίων μετοχές πολυεθνικών εταιρειών (π.χ. Google, Microsoft κ.λπ.), στις οποίες φυσικά δεν έχουν καμία σχέση διοίκησης.
  2. Η Τράπεζα Κύπρου είναι η μοναδική εταιρεία που διαπραγματεύεται στο Ελληνικό Χρηματιστήριο, δεν δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και έχει καταστατική έδρα στην Κύπρο. Μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου υπάρχει κοινή πλατφόρμα διαπραγμάτευσης αξιών και στις δύο χώρες. Η τιμή της μετοχής της τραπέζης Κύπρου ανέρχεται σε 0,159 ευρώ. Με βάση την ανωτέρω διάταξη, βουλευτής που κατέχει δέκα μετοχές της Τραπέζης Κύπρου συνολική αξίας 1,59 ευρώ και δεν τις εκποιήσει ή μεταβιβάσει εντός εξήντα ημερών, θα υποστεί τις κυρώσεις του προαναφερόμενου άρθρου.
  3. Οι δικαστικοί λειτουργοί και λοιποί υπαγόμενοι δεν θα πρέπει να μετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο ακόμα και χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι εισηγμένες σε χρηματιστηριακή αγορά, εφόσον αυτές κατά τον Έλληνα νομοθέτη θεωρείται ότι υπάγονται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς. Οι χώρες αυτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τρεις: Η Ιρλανδία με φορολογικό συντελεστή εταιρικών κερδών 12,5%, η Κύπρος με τον ίδιο συντελεστή και η Βουλγαρία με συντελεστή 10%.
  4. Τέκνα πολιτικών προσώπων που ζουν επί χρόνια στην αλλοδαπή και έχουν συστήσει εταιρείες, θα πρέπει να τις μεταβιβάσουν εντός εξήντα ημερών επειδή σε διαφορετική περίπτωση, οι γονείς τους – πολιτικά πρόσωπα θα υποστούν τις ανάλογες κυρώσεις.
  5. Δίνεται η δυνατότητα στις - στους «εν διαστάσει συζύγους» να πάρουν την εκδίκησή τους, αφού αποκτώντας δέκα μετοχές της Τράπεζας Κύπρου έναντι 1,50 ευρώ θα οδηγήσουν τον - την πρώην σύζυγο σε δικαστικές περιπέτειες!
  6. Καταργείται το καθεστώς του ευνοϊκότερου νόμου (εφόσον φυσικά αυτό γίνει δεκτό από τα ποινικά και πολιτικά δικαστήρια και δεν κριθεί αντισυνταγματικό).
  7. Το άρθρο 178 του ν. 4389/2016 (σχετικά με την οριοθέτηση των offshore εταιρειών) θεωρείται ως ουδέποτε υφιστάμενο (με τις πιο πάνω προϋποθέσεις)
  8. Πιθανολογούμε ότι μετά από δύο μήνες από την ψήφιση του νόμου το διαδίκτυο θα βρίθει «σκανδάλων», επειδή κάποιος πολιτικός θα έχει στην κατοχή του πέντε – δέκα μετοχές κάποιας πολυεθνικής, εισηγμένης σε μια ή περισσότερες χρηματιστηριακές αγορές των οποίων πιθανώς να αγνοεί και την ύπαρξη και συνεπώς θα πρέπει άμεσα να υποστεί τις συνέπειες της παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν. 3213/2003.

Οι ιδιαιτερότητες του θέματος είναι πολλές και σημαντικές χωρίς να μπορούν τα προαναφερόμενα πρόσωπα να ελέγχουν πλήρως κάθε πτυχή των θεμάτων αυτών και να κινδυνεύει η σταδιοδρομία τους ακόμα και από παρένθετα πρόσωπα που έστω και εν αγνοία τους ενδέχεται να τους πλήξουν. Την ίδια στιγμή υπάρχουν θέματα ουσίας στον έλεγχο της ροής του χρήματος (είτε αυτά αφορούν προεκλογικές δαπάνες πολιτικών, είτε προμήθειες, είτε έλεγχος του πόθεν έσχες κ.λπ.) που ίσως έχουν μεγαλύτερη σημασία και πιθανόν να αξίζει να ασχοληθεί η δικαιοσύνη και η πολιτεία ενδελεχώς…

Δείτε το ψηφισθέν νομοσχέδιο εδώ.
Δείτε την αιτιολογική έκθεση εδώ.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Μετοχές, Αλλοδαπή