Φορολογικός κάτοικος Ελλάδος, φυσικό πρόσωπο, μεταβιβάζει μετοχές εταιρίας κυπριακού δικαίου, μη-εισηγμένης, με κέρδος (υπεραξία).
το φυσικό πρόσωπο κατέχει τις μετοχές αυτές για μια πενταετία, από την ίδρυση της εταιρίας.
Η εταιρία δεν έχει ακίνητα στην κατοχή της και ειναι holding Ελληνικής ΙΚΕ.
υπόκειται η υπεραξία αυτή σε φόρο στην Ελλάδα ή εφαρμόζεται η παράγραφος 2 του άρθρου 12 της ΣΑΔΦ Ελλάδας-Κύπρου και η φορολογική υποχρέωση εξαντλείται στην Κυπρο (οπου ο φόρος είναι μηδενικός);