Έχουμε μια κυπριακή εταιρεία έστω την Α η οποία κατέχει ακίνητο στην Ελλάδα. εάν ως μέτοχος σε αυτήν εμφανίζεται μια άλλη κυπριακή ,έστω Μ1 και μέτοχος σε αυτήν είναι το φυσικό πρόσωπο ,έστω Φ1.

Παράλληλα το τέκνο του φυσικού προσώπου Φ1 , που μπορούμε να το συμβολίσουμε με Φ2 είναι και αυτό μέτοχος σε μια άλλη holding κυπριακή έστω Μ2.

Οταν θέλουμε να κάνουμε μεταβίβαση του ακινήτου από τον Φ1 στο Φ2 η Μ1 μεταβιβάζει τις μετοχές που κατέχει στην Α στην Μ2. Δεδομένου ότι οι Μ1 και Μ2 είναι αλλοδαπές δεν προβλέπεται φορολόγηση στην μεταβίβαση των πιο πάνω μετοχών.

Η παραπάνω πρακτική θα μπορούσε να θεωρηθεί ως διευθέτηση με σκοπό την αποφυγή φορολόγησης κατά την μεταβίβαση ?