Κυπριακή εταιρία LIMITED , συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας κατά ποσοστό 70%, το οποίο το απέκτησε τον Δεκέμβριο 2020 μέσω μετατροπής ετερόρρυθμης εταιρίας σε ΙΚΕ και ταυτόχρονης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ΙΚΕ.Το υπόλοιπο 30% ανήκει σε φυσικό πρόσωπο. Κατά την έκθεση εξακρίβωσης της αξίας της περιουσίας της ετερόρρυθμης εταιρίας από ορκωτούς ελεγκτές για την μετατροπή της σε ΙΚΕ,βάση των διατάξεων του Ν.4601/2019, τον Δεκέμβριο 2020, δεν προέκυψε υπεραξία. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία τον Φεβρουάριο του 2021 προέβη σε αγορά οικοπέδου για την ανέγερση τουριστικών καταλυμάτων. Τώρα η κυπριακή εταιρία επιθυμεί να μεταβιβάσει το ποσοστό της (70%) στο φυσικό πρόσωπο.
Ερωτάμε
1. Υπάρχει απαλλαγή φόρου υπεραξίας στην πώληση των εταιρικών μεριδίων της κυπριακής στον Έλληνα φυσικό πρόσωπο?
2. Αν όχι , ο υπολογισμός τυχόν φόρου υπεραξίας μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων μέχρι ποιο χρονικό διάστημα θα υπολογιστεί? Με στοιχεία Δεκεμβρίου 2020 ή Φεβρουαρίου 2021?
3. Το φυσικό πρόσωπο που θα αγοράσει το 70% της κυπριακής εταιρίας είναι και μοναδικός μέτοχος της κυπριακής εταιρίας. Προκύπτει ενδοομιλική συναλλαγή? Το τίμημα της πώλησης είναι παραπάνω από το όριο για την υποβολή φακέλου τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών.
Ευχαριστώ