Επιχείρηση ΙΚΕ αγοράζει συνολικά το 87,40% των μετοχών μιας ΑΕ

Τις μετοχές τις αγοράζει από δύο διαφορετικούς μετόχους

Συγκεκριμένα :
Από τον Α αγοράζει 1747 μετοχές ονομαστικής αξίας 100,00 € την κάθε μία =174.700,00 με αντίτιμο 175.000,00(διαφορά 300,00)

Από τον Β αγοράζει 25616 μετοχές ονομαστικής αξίας 100,00 € την κάθε μία =2.561.600 ,00 με αντίτιμο 850.000,00 (διαφορά 1.711,600)

Ερωτήσεις;
α. Μπορεί να γίνει το παραπάνω;
β. Ποιες είναι οι λογιστικές εγγραφές που πρέπει να γίνουν;(σας παρακαλώ η ανάλυση με ποσά)
γ. Ποιές άλλες υποχρεώσεις έχει η ΙΚΕσε σχέση με την αποφαση αυτή , να αογράσει τις παραπάνω μετοχές