ΑΜΚΕ με έδρα την Αθήνα έχει διαχειρίστρια αλλοδαπή ,που ως φορολογική κάτοικος Ελλάδος φορολογείται για το παγκόσμιο εισόδημα της .Υπάρχει γραπτή συμφωνία μεταξύ τους σύμφωνα με την οποία : η ΑΜΚΕ θα καλύπτει όλα τα έξοδα διαμονής , και τον φόρο εισοδήματος που θα προκύψει από την προσωπική της δήλωση φορολογίας εισοδήματος .

Ο ορκωτός λογιστής υποστηρίζει ότι & το φόρο εισοδήματος θα πρέπει να τον χειριστούμε ως παροχή σε είδος και να το συμπεριλάβουμε εκ νέου στην ατομική της δήλωση φορολογίας εισοδήματος,από τη στιγμή που πληρώνεται από την ΑΜΚΕ

(Αυτό όμως θα δημιουργήσει ένα φαύλο κύκλο φόρων...)

Ποιος είναι κατά την επιστημονική σας άποψη ο σωστός φορολογικός και λογιστικός χειρισμός της πληρωμής του φόρου εισοδήματος της διαχειρίστριας?

Κάτι τέτοιο θα αποτελούσε φορολογική παράβαση?

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.