Μονοπρόσωπη ΙΚΕ (Μ.ΙΚΕ)με μοναδικό μέλος εταιρεία τρίτης χώρας και διαχειριστή φυσικό πρόσωπο.

H εταιρεία (Μ.ΙΚΕ) εκπροσωπεί και αντιπροσωπεύει στην Ευρώπη, Αφρική και Μέση
Ανατολή εταιρεία/εμπορικό σήμα (Brand) που πραγματοποιεί αθλητικές εκδηλώσεις/

διοργανώσεις σε όλο τον κόσμο. H εταιρεία (Brand) με έδρα τις Η.Π.Α έχει παραχωρήσει, με ιδιωτικό συμφωνητικό προς την εταιρείας μας (Μ. ΙΚΕ), την δυνατότητα να πραγματοποιεί και συνάπτει συμβάσεις με αντίστοιχες εταιρείες σε άλλες χώρες, δίνοντας του το δικαίωμα χρήσης έναντι αμοιβής του εμπορικού σήματος για πραγματοποίηση αθλητικών εκδηλώσεων/διοργανώσεων. Επίσης λαμβάνουμε αμοιβή για συμβουλευτικές υπηρεσίες, δραστηριότητες μάρκετινγκ για την προώθηση των αγώνων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κ.α., τεχνική βοήθεια σχεδιασμού – πλάνου – χαρτογράφησης –εγγράφων του γεγονότος.

Α) Η εταιρεία στο πλαίσιο της υποστήριξης των συνεργαζόμενων εταιρειών που χρησιμοποιούν το εμπορικό σήμα σε άλλες χώρες, πραγματοποιεί έξοδα και καλύπτει κόστη που αφορούν παροχή υπηρεσιών (φωτογράφους, video, έξοδα διαμονής/διατροφής/μεταφοράς για το προσωπικό και τους συνεργάτες, ενοικίαση υλικών σκίασης ) αλλά και αναλώσιμα υλικά όπως μετάλλια, ρουχισμό για εθελοντές και προσωπικό,ρουχισμό ως δώρα προς τους νικητές των διαφόρων κατηγοριών, υλικά σημάνσεων και διαμόρφωσης διαδρομών, ράμπες, σημαίες, αψίδες, πινακίδες κλπ)

Ερώτηση:

Ρουχισμός που θα δοθεί ως δώρο προς τους νικητές σε διάφορους αγώνες της Ευρώπης θα κατασκευαστεί σε προμηθευτή μας στο εξωτερικό (Τσεχία), θα πληρωθεί από την Μον.ΙΚΕ και θα αποσταλεί σε διευθύνσεις διοργανωτών η συνεργατών μας στο εξωτερικό χωρίς να περάσει από την αποθήκη μας

Μπορούμε να περάσουμε το τιμολόγιο ως έξοδο? θα καταχωρηθεί απ΄ευθείας ως δαπάνη ή θα πρέπει να γίνει αυτοπαράδοση ?Παρακαλώ όπως γίνει πρόταση για τις εγγραφές ΕΛΠ