Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) δίνει αμοιβή σε μέλη της:

Α. σε διαχειριστή

Β. σε απλό μέλος μη διαχειριστή

Υπόκειται αυτή η αμοιβή σε ασφαλιστικές κρατήσεις ΙΚΑ ;

Εάν ναι με ποιο ΚΠΚ ;

Ευχαριστώ.