Είναι υποχρεωτική η ισομερής κατανομή του χρόνου εργασίας σε πλήρως απασχολούμενο 8 ώρες σε πενθήμερη απασχόληση και 6,40 σε εξαήμερη απασχόληση?? Τι άλλαξε με το άρθρο 55 του Ν4808/2021? Και εάν ναι σε ποιες περιπτώσεις μπορεί η επιχείρηση νομιμά να κατανομήσει ανισομερώς τις ώρες εργασίας??

Παράδειγμα 1: επιχείρηση λειτουργεί(είναι ανοιχτή) με συνεχόμενο ωράριο Δευτέρα έως Σάββατο 8:30-17:00. Οι εργαζόμενοι απασχολούνται Δευτέρα έως Παρασκευή 7 ώρες 9:00-16:30 και το Σάββατο 5 ώρες 9:00-14:30, με μισή ώρα διάλειμμα εκτός ωραρίου σε όλες τις ημέρες. Είναι σύννομη αυτή η κατανομή του χρόνου εργασίας, δεδομένου ότι η επιχείρηση δεν κλείνει την ώρα που αποχωρούν οι εργαζόμενοι????

Θα μπορούσε η ειδικότητα του εργαζομένου να ληφθεί υπόψιν για να δικαιολογήσει ανισομερή κατανομή, δεδομένου ότι έχει υπογραφεί ατομική σύμβαση εργασίας, αρά ο εργαζόμενος το έχει αποδεχτεί??

Παράδειγμα 2: επιχείρηση χονδρικού εμπορίου απασχολεί τους λοιπούς εργαζομένους της Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00-17:30(Μισή ώρα διάλειμμα εκτός ωραρίου) και έχει και δυο υπαλλήλους γραφείου τις οποίες απασχολεί Δευτέρα, Τέταρτη, Παρασκευή, Σάββατο 6 ώρες και Τρίτη, Πέμπτη 8 ώρες. Είναι σύννομο αυτό?