Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς

Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς στον Komvos, μπορείτε να το δείτε κάνοντας click ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα έχει ήδη υποβληθεί στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα σας έχει υποβληθεί με επιτυχία στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Menu

Ιστορικό ερωτήματος

κλείσιμο

Διευθέτηση χρόνου και ψηφιακό ωράριο

Μπορεί να προσληφθεί εργαζόμενος πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου , με απασχόληση 10 ωρών ημερησίως επί 4 ημέρες την εβδομάδα, το οποίο θα είναι και το μόνιμο ωράριο του,δηλαδή δεν θα αποτελεί διευθέτηση χρόνου εργασίας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα?

Στο ψηφιακό ωράριο οι 3 ημέρες θα εμφανιστούν ως ρεπό?

Με τη  διάταξη του άρθρου 55, παρ. 2 του Ν.4808/2021 προβλέπεται  ένα νέο σύστημα οργάνωσης του χρόνου εργασίας, το οποίο αποτελεί πλήρη απασχόληση. Συγκεκριμένα, στα πλαίσια της διευθέτησης του χρόνου εργασίας   του άρθρου 41 του ν. 1892/1990  και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις υιοθέτησής της, παρέχεται η δυνατότητα εφαρμογής συστήματος 4ήμερης πλήρους απασχόλησης διάρκειας σαράντα (40) ωρών εβδομαδιαίως και δέκα (10) ωρών ημερησίως.

Το συγκεκριμένο σύστημα διευθέτησης του χρόνου εργασίας μπορεί να εφαρμόζεται  είτε σε μία χρονική περίοδο αναφοράς έξι (6) μηνών, εντός ενός ημερολογιακού έτους, είτε σε μια χρονική περίοδο αναφοράς ενός (1) ημερολογιακού έτους.

Κατά την εφαρμογή του εν λόγω συστήματος δεν είναι επιτρεπτή η απασχόληση πέραν των δέκα (10) ωρών ημερησίως και των σαράντα (40) ωρών εβδομαδιαίως που κατανέμεται σε 4ήμερη βάση (Εγκ. 64597/03-09-2021).

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το εν λόγω σύστημα οργάνωσης του χρόνου εργασίας,  αποτελεί πλήρη απασχόληση, οι τρεις ημέρες της εβδομάδας όπου δεν θα απασχολείται ο εργαζόμενος , θα εμφανίζονται  στη ψηφιακή  Οργάνωση του  Χρόνου εργασίας ως ημέρες ανάπαυσης (ρεπο). 

Το συγκεκριμένο σύστημα διευθέτησης του χρόνου εργασίας μπορεί να εφαρμόζεται είτε σε μία χρονική περίοδο αναφοράς έξι (6) μηνών, εντός ενός ημερολογιακού έτους, είτε σε μια χρονική περίοδο αναφοράς ενός (1) ημερολογιακού έτους.

Το γεγονός ότι το σύστημα μπορεί να εφαρμόζεται και σε χρονική περίοδο αναφοράς ενός ημερολογιακού έτους , σημαίνει ότι μπορεί καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας του να απασχολείται με αυτό το σύστημα?

Σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν.1892/1990  είναι δυνατόν    κατόπιν συμφωνίας , να εφαρμοστεί   σύστημα διευθέτησης του χρόνου εργασίας  είτε  σε εξάμηνη είτε σε ετήσια βάση  ( επιλέγεται ή το ένα σύστημα  ή το άλλο ).  Και τα δύο αυτά συστήματα διευθέτησης εφαρμόζονται  εντός του ιδίου ημερολογιακού έτους.  Δεν  είναι σύννομη δηλαδή η διευθέτηση του χρόνου εργασίας που εφαρμόζεται εντός  δυο ημερολογιακών ετών ( για παράδειγμα δεν είναι επιτρεπτή η διευθέτηση που έχει διάρκεια  από 1.10.2022 έως 30.4.2023). Τόσο η εξάμηνη όσο και η ετήσια  διευθέτηση  πρέπει να εφαρμόζεται εντός του ιδίου ημερολογιακού έτους πχ από 1.1.2023 έως 31.12.2023.  Επίσης δεν είναι νόμιμος ο όρος στην ατομική σύμβαση εργασίας  εργαζόμενου   που προκαταβολικά θα ορίζει ότι καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης  θα εφαρμόζεται σύστημα διευθέτησης . Απαιτείται κάθε φορά   η υποβολή ενυπόγραφης αίτησης του εργαζόμενου  στην οποία να δηλώνει ότι  επιθυμεί να εφαρμοστεί το σύστημα διευθέτησης του χρόνου εργασίας το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα  και φυσικά  η έγκριση του αιτήματος από την πλευρά του εργοδότη. Προκειμένου για εξάμηνη διευθέτηση, το χρονικό διάστημα των περιόδων αυξημένης και μειωμένης απασχόλησης δεν θα  υπερβαίνει συνολικά τους έξι (6)  μήνες σε διάστημα  δώδεκα (12) μηνών .

Προκειμένου για ετήσια  διευθέτηση, μέχρι διακόσιες πενήντα έξι (256) ώρες από τον ετήσιο συνολικό χρόνο απασχόλησης συμφωνείται να κατανέμονται  και να προσαυξάνουν τον ημερήσιο και εβδομαδιαίο χρόνο απασχόλησης της  περιόδου του ημερολογιακού έτους  από ………………….. έως η οποία δεν θα υπερβαίνει τις τριάντα δύο (32) εβδομάδες (περίοδος αυξημένης απασχόλησης). Για το υπόλοιπο διάστημα του ίδιου ημερολογιακού έτους από ……….  έως …………….(περίοδος μειωμένης απασχόλησης) συμφωνείται ότι ο εργαζόμενος θα απασχολείται λιγότερες ώρες από το συμβατικό εβδομαδιαίο ωράριό του ή θα λαμβάνει περισσότερες ημέρες ανάπαυσης (ρεπό) ή ανάλογη προσαύξηση των ημερών της ετήσιας άδειας του ή συνδυασμό μειωμένων ωρών και ημερών ανάπαυσης ή ημερών αδείας.

Στην περίπτωση της διευθέτησης που αναφέρομαι , της απασχόλησης 4 ημέρων την εβδομάδα επί 10 ώρες ημερησίως, δεν υπάρχει προσαύξηση του εβδομαδιαίου ωραρίου καθώς για τις ώρες της αυξημένης απασχόλησης ημερησίως χορηγείται μία επιπλέον ημέρα ρεπό την εβδομάδα.

Και στην περίπτωση αυτή υπάρχει ο περιορισμός των 32 εβδομάδων της περιόδου αυξημένης απασχόλησης?

Ο εργαζόμενος δεν μπορεί να αιτηθεί να εργαστεί με το σύστημα αυτό για παράδειγμα από 1/2/2023 ως 30/11/2023? Αν θέλει κάθε χρόνο να εργάζεται με το σύστημα αυτό θα πρέπει κάθε χρόνο να υποβάλει αίτηση?

Από τη στιγμή που δεν μπορεί να οριστεί στην σύμβαση του εργαζομένου η συγκεκριμένη διευθέτηση , παρά το γεγονός ότι προβλέπεται ως νέο σύστημα οργάνωσης του χρόνου εργασίας, το οποίο αποτελεί πλήρη απασχόληση ,μετά την αίτηση του εργαζόμενου η μεταβολή αυτή δεν θα συνοδευτεί από τροποποίηση της σύμβασης εργασίας του η οποία τον εμφανίζει πενθήμερο εργαζόμενο με συγκεκριμένο ωράριο στην εβδομάδα?

Για να δείτε την απάντηση της Επιστημονικής Ομάδας πρέπει να είστε συνδρομητής της υπηρεσίας Komvos

Γίνετε συνδρομητής

Copyright © Epsilon Net | Όροι Χρήσης