Στο υπ’ Αριθμ. πρωτ. ΔΕΑΦ Β 1109583 ΕΞ2017/18-07-2017 Έγγραφο τού Τμήματος Β’, της Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας του υπουργείου Οικονομικών σημειώνεται ότι «Όπως είχε γίνει δεκτό από τη Διοίκηση, προκειμένου για την εφαρμογή των διατάξεων του προϊσχύοντος ΚΦΕ, το ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων που είχε σχηματισθεί με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 1828/1989 μεταφέρεται σε αύξηση του κεφαλαίου της επιχείρησης και απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος, δίχως ο νόμος να ορίζει προθεσμία για την κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού αυτού (σχετ. τα αριθ. πρωτ. Δ12Β 1140939 ΕΞ 2010/25.10.2010 και 1057054/10866/Β0012/ 3.8.2004 έγγραφά μας)».

Το ερώτημα που τίθεται είναι εάν κατά την κεφαλαιοποίηση ή την διανομή των ανωτέρω αποθεματικών τίθεται θέμα παρακράτησης φόρου μερισμάτων 5% κατά το άρθρο 64/4172-2013.