Ανώνυμη εμπορική & βιομηχανική μη εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών εταιρία, συστήθηκε από διάσπαση ανώνυμης εταιρίας και ακολούθως απορρόφησε δια συγχωνεύσεως (θυγατρική τυγχάνουσα) άλλες δύο ανώνυμες εταιρίες και συγκεκριμένα την μητρική της και ακόμη μία θυγατρική εταιρία της μητρικής. Η παραπάνω συγχώνευση έγινε σύμφωνα με τον Α.Ν 1297/72.

Στην διάρκεια που λειτούργησαν και οι τρείς (3) εταιρίες με την μορφή της ανώνυμης εταιρίας σχημάτισαν αφορολόγητα αποθεματικά διαφόρων αναπτυξιακών νόμων και σήμερα στον λογαριασμό 41 της γενικής λογιστικής υπό τον γενικό τίτλο εμφανίζονται οι παρακάτω λογαριασμοί:

- Αφορολόγητο αποθεματικό Ν.147/67

- Αφορολόγητο αποθεματικό Ν.1078/71

- Αφορολόγητο αποθεματικό Ν.849/78

- Αφορολόγητο αποθεματικό Ν.1116/81

- Αφορολόγητο αποθεματικό Ν.1262/82

- Αφορολόγητο αποθεματικό Ν.1892/90

- Ειδικό Αφορολόγητο αποθεματικό άρθρου 22 Ν.1828/89

- Ειδικό Αφορολόγητο αποθεματικό άρθρου 2 παρ 11 Ν.3220/04

- Αφορολόγητο αποθεματικό Ν.2601/98

- Αφορολόγητο αποθεματικό Ν.3299/2004

- ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΗ ΥΠΕΡΑΞΙΑ Ν.1297/1972 ΑΠΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ

Ερώτηση

Στην περίπτωση που η εταιρία αποφασίσει να κεφαλαιοποιήσει η να διανείμει στους μετόχους τα παραπάνω αφορολόγητα αποθεματικά ποιός θα είναι ο φόρος που θα πρέπει να καταβληθεί ανά αναπτυξιακό νόμο.