Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς

Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς στον Komvos, μπορείτε να το δείτε κάνοντας click ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα έχει ήδη υποβληθεί στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα σας έχει υποβληθεί με επιτυχία στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Menu

Ιστορικό ερωτήματος

κλείσιμο

Διανομή αποθεματικου (επιχορηγησης) 3299

Iστορικό: Α.Ε. το 2008 ολοκλήρωσε 2 φωτοβολταϊκά πάρκα και επιδοτήθηκε (με χρήμα) από τον 3299/2004. Τα έργα ολοκληρώθηκαν το 2008 και για την επιδότηση σχηματίστηκε αφορολόγητο αποθεματικό του εν λόγω νόμου , το οποίο δεν μεταβλήθηκε μέχρι σήμερα (έχει περάσει 10ετία από το σχηματισμό του).

Ερωτήματα:

1. Σε περίπτωση σήμερα αποχώρησης εταίρου, το ποσοστό του αποθεματικού που του αναλογεί, φορολογείται; Εαν φορολογείται , τι συντελεστή έχει και πως αποδίδεται (με τι έντυπο και ποια διαδικασία;)

2. Σε περίπτωση που η Γ.Σ. αποφασίσει τη διανομή αυτού του αποθεματικού, ποια διαδικασία ακολουθείται για τη φορολόγηση του, με ποιο έντυπο αποδίδεται ο εν λόγω φόρος και πώς διανέμεται στους μετόχους;

Σας παρακαλώ για μια άμεση απάντηση !

1.Από τις διατάξεις των παραγράφων 1 – 4 του άρθρου 10 «Υποχρεώσεις ενισχυόμενων επιχειρήσεων Συνέπειες μη τήρησης – Κυρώσεις» δεν προβλέπονται κυρώσεις για την περίπτωση αποχώρησης εταίρου/μετόχου στις περιπτώσεις του κινήτρου των επιχορηγήσεων.

2. Από την παρ. 6 του άρθρου 8 του Ν. 3299/2004 προβλέπεται:

“6. Λογιστική απεικόνιση των ποσών των ενισχύσεων στα βιβλία της επιχείρησης.

Τα ποσά των επιχορηγήσεων που εισπράττουν οι επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, εμφανίζονται σε λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού, το οποίο δεν μπορεί να διανεμηθεί πριν την παρέλευση πενταετίας από την ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Τα αποθεματικά αυτά εμφανίζονται σε ιδιαίτερο λογαριασμό στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης. Σε περίπτωση διανομής τους πριν την παρέλευση πενταετίας επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 10.

Το αποθεματικό αυτό δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος με την προϋπόθεση ότι θα παραμείνει αμετάβλητο και δεν θα διανεμηθεί ή κεφαλαιοποιηθεί πριν περάσουν δέκα χρόνια από το χρόνο του σχηματισμού του. Αν κεφαλαιοποιηθεί ή διανεμηθεί μετά την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, υπόκειται σε φορολογία με συντελεστή ο οποίος αντιστοιχεί στο ένα τρίτο του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος που ισχύει, κατά το χρόνο κεφαλαιοποίησης ή διανομής, για τα νομικά πρόσωπα, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 101 και στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος , ο οποίος κυρώθηκε με το Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄). Ο οφειλόμενος, σύμφωνα με τα πιο πάνω, φόρος εισοδήματος αποδίδεται εφάπαξ με δήλωση η οποία υποβάλλεται μέσα στον επόμενο μήνα εντός του οποίου λήφθηκε η απόφαση για την κεφαλαιοποίηση ή διανομή. Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του νομικού προσώπου, καθώς και των μετόχων, εταίρων για το πιο πάνω αποθεματικό. Επί του οφειλόμενου φόρου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 79, 80, 81, 83, 84 και 85 και 113 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος , του Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄) και του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, που κυρώθηκε με το Ν. 2717/1999 (ΦΕΚ 97 Α΄).”

Βάσει των πραγματικών δεδομένων της περίπτωσής της, καθόσον έχει διαρρεύσει υπερδεκαετές χρονικό διάστημα από το χρόνο σχηματισμού του αποθεματικού, μπορεί το αποθεματικό αυτό να διανεμηθεί με την καταβολή φόρου ίσου με το 1/3 του ισχύοντος συντελεστή φόρου.     Ο οφειλόμενος, σύμφωνα με τα πιο πάνω, φόρος εισοδήματος αποδίδεται εφάπαξ με δήλωση η οποία υποβάλλεται μέσα στον επόμενο μήνα εντός του οποίου λήφθηκε η απόφαση για την κεφαλαιοποίηση ή διανομή.

Το έντυπο για την απόδοση είναι ειδικό και θα πρέπει να το αναζητήσετε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Σας ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Τα ποσά αυτά που θα εισπράξουν τα φυσικά πρόσωπα (μέτοχοι της ΑΕ) διανέμονται προφανώς αφορολόγητα. θα υπαχθούν σε εισφορά αλληλεγγύης; Σε ποιον κωδικό του εντύπου Ε1 θα δηλωθούν; (781;)

Για να δείτε την απάντηση της Επιστημονικής Ομάδας πρέπει να είστε συνδρομητής της υπηρεσίας Komvos

Γίνετε συνδρομητής

Copyright © Epsilon Net | Όροι Χρήσης