Καλησπέρα,

σας θέτω το παρακάτω ερώτημα

ΟΕ με διπλογραφικά βιβλία υπάχθηκε στον Ν. 3299/04.

Στον λογαριασμό 41.10 ( ΕΓΛΣ ) υπάρχει ένα κονδύλι που αναφέρεται στον νόμο αυτόν.

α) Πως λειτουργούσε ο νόμος?

Δλδ, αν η εταιρία εμφάνιζε κέρδη 1.000.000 και κρατούσε αφορολόγητο αποθεματικό βάσει του συγκεκριμένου νόμου 500.000, αυτό σήμαινε ότι η εταιρία έπρεπε να κάνει επενδύσεις στα επόμενα χρόνια ύψους 500.000 έτσι ώστε για αυτά τα 500.000 είχε πλήρη απαλλαγή από τη φορολογία εισοδήματος το έτος σχηματισμού του αποθεματικού?
Αποσβέσεις υπολογίζονταν στις επενδύσεις αυτές?

β) Λογιστικές εγγραφές σχηματισμού του? Χρέωση του 88 με Πίστωση 41.10 ?

γ) Υπάρχει κάποια φορολογική υποχρέωση της εταιρίας σήμερα ?

γ) Πως θα κλείσει ο 41.10 ?

δ) Η κεφαλαιοποίηση του 41.10 θεωρείται μέρισμα και τεκμήριο αύξησης κεφαλαίου ταυτόχρονα? Θα πρέπει να αποδοθεί φόρος διανομής μερισμάτων, χαρτόσημο αύξησης κεφαλαίου?

ε) Τα αφορολόγητα αποθεματικά 1892/90, 2459/97, 3220/04, 470/68 λειτουργούσαν με τον ίδιο τρόπο? ( μείωση κερδών με σκοπό τη δημιουργία επενδύσεων στα επόμενα χρόνια και πλήρη απαλλαγή από φορολογία εισοδήματος )

στ) Μπορεί σήμερα μια εταιρία να σχηματίσει αφορολόγητα αποθεματικά ?

Σας ευχαριστώ