Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς

Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς στον Komvos, μπορείτε να το δείτε κάνοντας click ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα έχει ήδη υποβληθεί στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα σας έχει υποβληθεί με επιτυχία στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Menu

Ιστορικό ερωτήματος

κλείσιμο

Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών και ποσά προοριζόμενα για αύξηση εταιρικού κεφαλαίου

Καλησπέρα σας,

Σε ΟΕ που τηρεί διπλογραφικά βιβλία εμφανίζονται στα ίδια κεφάλαια εκτός από εταιρικό κεφάλαιο 500.000 € (40.07), ειδικά αφορολόγητα αποθεματικά του Ν.1828/1989 αξίας 500.000 € και αφορολόγητο αποθεματικό από υπεραξία από sale & lease back αξίας 1.100.000€ (41.04), καθώς και καταθέσεις εταίρων ως ποσά για αύξηση εταιρικού κεφαλαίου αξίας 1.600.000 € (43.01). Τα ποσά στους λογαριασμούς 41.04 και 43.01 υπάρχουν στις καταστάσεις εδώ και αρκετές χρήσεις.

Τα 3 ερωτήματα που θα ήθελα να υποβάλω είναι τα εξής:

1. Τί γίνεται στην περίπτωση του υπολοίπου στον 43.01 που τα ποσά δεν έχουν κεφαλαιοποιηθεί εντός 12 μηνών; Ποιό είναι το κόστος κεφαλαιοποίησης; Σε περίπτωση που η επιχείρηση άλλαξε γνώμη και δε θέλει να κεφαλαιοποιήσει το ποσό ποιος είναι ο σωστός χειρισμός του ποσού;

2. Ποιός είναι ο σωστός χειρισμός του ποσού των αφορολόγητων αποθεματικών του Ν.1828/1989; Ποιό είναι το κόστος κεφαλαιοποίησης;

3. Ποιό είναι το κόστος κεφαλαιοποίησης του αποθεματικού από υπεραξία sale & lease back;

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν.4308/2014 «τα στοιχεία της καθαρής θέσης περιλαμβάνουν:. α.2) οποιασδήποτε εισφοράς των ιδιοκτητών εφόσον υπάρχει ανέκκλητη δέσμευση κεφαλαιοποίησής της και υποχρέωση της οντότητας για έκδοση μετοχών ή άλλων συμμετοχικών τίτλων προς τους συνεισφέροντες εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία της εισφοράς».

Στην λογιστική οδηγία εφαρμογής του Ν.4308/2014 αναφέρεται σχετικά:

26.1.2 Εισφορές ιδιοκτητών (μετόχων, εταίρων κ.λπ.) για τις οποίες υπάρχει ανέκκλητη δέσμευση κεφαλαιοποίησης και υποχρέωση της οντότητας για έκδοση μετοχών ή άλλων συμμετοχικών τίτλων προς τους συνεισφέροντες εντός 12 (δώδεκα) μηνών από την ημερομηνία της κάθε εισφοράς, αναγνωρίζονται με το ονομαστικό ποσό τους στην καθαρή θέση. Όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές, τα σχετικά ποσά κατατάσσονται στις υποχρεώσεις της οντότητας. Αναίρεση της ανέκκλητης δέσμευσης θεωρείται παράβαση των προβλέψεων του παρόντος νόμου. Εάν δεν υπάρχει ανέκκλητη δέσμευση σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου, τα σχετικά ποσά παρουσιάζονται ως υποχρέωση. Επισημαίνεται ότι η ρύθμιση της παρούσης παραγράφου αφορά αποκλειστικά το θέμα της χρηματοοικονομικής παρουσίασης των σχετικών ποσών και όχι τη ρύθμιση του θέματος αυτού από τη σκοπιά άλλης νομοθεσίας».

Στην περίπτωση κεφαλαιοποίησης των ποσών για αύξηση εταιρικού κεφαλαίου αξίας 1.600.000 €, θα πρέπει να καταβληθεί φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου 1% βάσει του άρθρου 21 του Ν. 1676/29.12.1986.

Στην περίπτωση μη κεφαλαιοποίησης του ποσού θα πρέπει άμεσα αυτό να μεταφερθεί σε λογαριασμό Υποχρέωσης προς εταίρους και να εμφανίζεται του λοιπού σε λογαριασμό υποχρέωσης και όχι μεταξύ των Ιδίων κεφαλαίων.

Πάντως επισημαίνεται ότι το κονδύλι αυτό θα τύχει ειδικής «επεξεργασίας» από τυχόντα φορολογικό έλεγχο, για καταλογισμό τεκμηρίων προς τα πρόσωπα των εταίρων, ενώ στην περίπτωση μη τελικής κεφαλαιοποίησης θα καταλογισθεί και χαρτόσημο δανείων ή απλής καταβολής ανάλογα με το χαρακτηρισμό των ποσών αυτών από τον έλεγχο.

Ως προς την κεφαλαιοποίηση του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού του άρθρου 22 του Ν. 1828/1989 σχετικό τελευταία το Αριθμ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1109583 ΕΞ2017/18-07-2017 έγγραφο το οποίο μεταξύ των άλλων αναφέρει:

“4. Όπως είχε γίνει δεκτό από τη Διοίκηση, προκειμένου για την εφαρμογή των διατάξεων του προϊσχύοντος ΚΦΕ, το ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων που είχε σχηματισθεί με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 1828/1989 μεταφέρεται σε αύξηση του κεφαλαίου της επιχείρησης και απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος, δίχως ο νόμος να ορίζει προθεσμία για την κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού αυτού (σχετ. τα αριθ. πρωτ. Δ12Β 1140939 ΕΞ 2010/25.10.2010 και 1057054/10866/Β0012/ 3.8.2004 έγγραφά μας).

5. Από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω και δεδομένου ότι οι διατάξεις του άρθρου 22 του ν.1828/1989 ως ειδικότερες κατισχύουν των γενικών διατάξεων του ΚΦΕ, συνάγεται ότι κατά την κεφαλαιοποίηση (μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν. 4172/2013) του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού του νόμου αυτού που σχημάτισε η εταιρεία ....................... στις διαχειριστικές περιόδους 1993 έως και 2000, δεν οφείλεται φόρος εισοδήματος, κατά ρητή διατύπωση του εν λόγω νόμου”.

Βάσει της ως άνω θέσεως της ΑΑΔΕ δηλαδή η κεφαλαιοποίηση του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού του άρθρου 22 του Ν. 1828/1989 δεν έχει κανένα κόστος.

Ως προς την κεφαλαιοποίηση του αφορολόγητου αποθεματικού υπεραξίας από sale & lease back, ο σχηματισμό του οποίου προβλεπόταν από το άρθρο 28 παρ. 3 περ. ζ του Ν. 2238/1994 (σχετική και η εγκ. ΠΟΛ. 1022/2005) από την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1059/2015 προβλέπεται σχετικά ότι:

«Στην έννοια του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα εμπίπτει και η κεφαλαιοποίηση ή διανομή κερδών για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων. Συνεπώς, τα διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα κέρδη, τα οποία δεν έχουν υπαχθεί σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, περιλαμβάνονται στα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα των προσώπων αυτών. Ως τέτοια κέρδη νοούνται ιδίως:

Α. Αποθεματικά

α) τα διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα αποθεματικά που δεν έχουν υπαχθεί στην αυτοτελή φορολόγηση της παρ. 12 του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013 , όπως τα αποθεματικά που έχουν σχηματιστεί από εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί κατ΄ ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης (αυτοτελώς φορολογηθέντα εισοδήματα). Στην περίπτωση αυτή, ο παρακρατηθείς ή καταβληθείς στα ανωτέρω εισοδήματα φόρος συμψηφίζεται με το φόρο του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 68 του Κ.Φ.Ε.

Επίσης, στα πιο πάνω αποθεματικά που δεν έχουν υπαχθεί στην αυτοτελή φορολόγηση της παρ. 12 του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013 περιλαμβάνονται και τα αποθεματικά που είχαν σχηματισθεί με βάση ειδικές διατάξεις νόμων, στους οποίους όπου γίνεται αναφορά στις διατάξεις του άρθρου 106 του προϊσχύοντος Κ.Φ.Ε. (Ν. 2238/1994) ή στις «γενικές διατάξεις του Κ.Φ.Ε.» νοούνται πλέον οι αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 47 του Ν. 4172/2013».

Επισημαίνεται ότι το αφορολόγητο αποθεματικό υπεραξίας από sale & lease back, είχε εξαιρεθεί από την αυτοτελή φορολόγηση της παρ. 12 του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013.

Σχετική και η εγκ. ΠΟΛ. 1145/2015 κατά την οποία:

“1. Με βάση τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 72 του N. 4172/2013 , όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την περ. β΄ της παρ. 22 της υποπαρ. Δ1 της παρ. Δ του άρθρου πρώτου του Κεφαλαίου Α΄ του N. 4254/2014, δεν εμπίπτουν στην αυτοτελή φορολόγηση της παρ. 12 του άρθρου 72 του N. 4172/2013 τα αφορολόγητα αποθεματικά της περ. ζ΄ της παρ. 3 του άρθρου 28 του N. 2238/1994 , μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται τα αφορολόγητα αποθεματικά που προέρχονται από την υπεραξία που προκύπτει από την πώληση ακινήτου επιχείρησης σε εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης, για το οποίο στη συνέχεια είχε συναφθεί σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης μεταξύ της εταιρείας χρηματοδοτικής μίσθωσης και της πωλήτριας επιχείρησης.

.

4. Επιπλέον, με την ίδια ως άνω ΠΟΛ. 1143/2014 ερμηνεύτηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 47 του N.4172/2013 , για εκείνα τα αποθεματικά που δεν καταλαμβάνονται από την αυτοτελή φορολόγηση των παρ.12 και 13 του άρθρου 72 του νόμου αυτού. Ειδικότερα, διευκρινίστηκε ότι σε περίπτωση διανομής (ή κεφαλαιοποίησης) των αποθεματικών που δεν καταλαμβάνονται από την υπόψη αυτοτελή φορολόγηση, τα διανεμόμενα ποσά θα υπόκεινται σε φορολογία εισοδήματος με βάση τις διατάξεις του άρθρου 47 του N.4172/2013 , συναθροιζόμενα με τα λοιπά εισοδήματα της εταιρείας με συντελεστή φορολογίας 26% καθώς και σε παρακράτηση φόρου με συντελεστή 10% λόγω διανομής με βάση τις διατάξεις του άρθρου 64 του N.4172/2013 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. ΠΟΛ. 1011/2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.”

Ως εκ τούτου λοιπόν η κεφαλαιοποίηση του αφορολόγητου αποθεματικού υπεραξίας από sale & lease back, θα υπαχθεί σε φόρο εισοδήματος βάσει του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 47 του Ν. 4172/2013 («Σε περίπτωση κεφαλαιοποίησης ή διανομής κερδών για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, το ποσό που διανέμεται ή κεφαλαιοποιείται φορολογείται σε κάθε περίπτωση ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από την ύπαρξη φορολογικών ζημιών».) καθώς και σε φόρο διανεμομένων (ήδη 5%)

Αγαπητέ κύριε Θεοδωρίδη, αρχικά σας ευχαριστώ πολύ για την απάντηση στο αρχικό ερώτημά μου. Επειδή έπεσε στην αντίληψή μου η ΠΟΛ. 1059 (18/03/2015) που αναφέρει για την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών που δεν έχουν υπαχθεί σε αυτοτελή φορολόγηση ότι:

Τα ως διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα ποσά αποθεματικών της ενότητας Α θεωρούνται φορολογικά κέρδη του φορολογικού έτους εντός του οποίου γίνεται η διανομή ή κεφαλαιοποίηση και φορολογούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.4172/2013, συναθροιζόμενα με τα λοιπά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) από επιχειρηματική δραστηριότητα με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος που θα υποβληθεί για το φορολογικό έτος αυτό.

Θα ήθελα να ρωτήσω αν η ΠΟΛ αυτή έχει ισχύ για την περίπτωση της κεφαλαιοποίησης αφορολόγητων αποθεματικών από υπεραξία από sale & lease back (η σύμβαση είχα συναφθεί πριν το 2013).

Για να δείτε την απάντηση της Επιστημονικής Ομάδας πρέπει να είστε συνδρομητής της υπηρεσίας Komvos

Γίνετε συνδρομητής

Copyright © Epsilon Net | Όροι Χρήσης