Σύμφωνα με το παρακάτω απόσμασμα της ΠΟΛ. 1113/2.6.2015

Διευκρινίζεται ότι όποια δαπάνη έχει χαρακτηρισθεί ως παροχή σε είδος με βάση το άρθρο 13 του ν. 4172/2013 (ΠΟΛ.1219/6.10.2014 εγκύκλιός μας) και φορολογείται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία, θεωρείται ότι πραγματοποιείται προς το συμφέρον της επιχείρησης (άρθρο 22 περ. α ) και εκπίπτει ως έξοδο μισθοδοσίας, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις των περ. β και γ του άρθρου 22. Λοιπές δαπάνες που δεν εμπίπτουν στην έννοια των παροχών σε είδος (π.χ. διατακτικές μέχρι 6 ευρώ, παροχές μέχρι 300 ευρώ, χρήση κινητών τηλεφώνων σύμφωνα με την ΠΟΛ.1219/6.10.2014, παραχώρηση εταιρικών οχημάτων για το 70% του κόστους των αναφερομένων στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 δαπανών, καύσιμα και διόδια εταιρικών οχημάτων, κ.λπ.) εκπίπτουν υπό το πρίσμα των διατάξεων του άρθρου 22.

αν μια ΟΕ παραδώσει χρεωστικές κάρτες στους εταίρους, οι εταίροι πραγματοποιούν προσωπικές δαπάνες με αυτές, κάθε μήνα παραδίδουν εξοδολόγιο με τις ΑΛΠ στην ΟΕ και καταχωρεί το εξοδολόγιο με τις ΑΛΠ στα βιβλία της ( άρα έχει εκπληρωθεί η προυπόθεση β-γ του αρθρου 22) και το σύνολο το δαπανών αυτών οριστούν παροχές σε είδος και φορολογηθούν οι εταίροι για μισθωτή εργασία

τότε μπορεί η ΟΕ να εκπέσει τις δαπάνες αυτές;