1 ) Διατακτικές σίτισης μέχρι 6 ευρώ ημερησίως ( 6 χ 22 =132,00 ευρώ μηνιαίως ),που χορηγούνται σε κάθε εργαζόμενο της εταιρείας δηλαδή 1.584,00 ευρώ ετησίως , εκπίπτουν από την εταιρεία ? Υπόκειται σε παρακράτηση φόρου και σε εισφορές ΙΚΑ (ΕΦΚΑ)?

2) Πως αντιμετωπίζονται φορολογικά και ασφαλιστικά, διατακτικές σίτισης που χορηγούνται σε κάθε εργαζόμενο της εταιρείας , μεγαλύτερες των 6 ευρώ ημερησίως ? Η εταιρεία θα θεωρήσει πως το επιπλέον ποσό των 132,00 ευρώ μηνιαίως ανά εργαζόμενο ,είναι ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (Ν.4172/2013, άρθρο 13 και ΠΟΛ.1219/6.10.2014) και θα πρέπει να δηλωθεί ως εισόδημα από μισθωτή εργασία -παροχή σε είδος ? Το επιπλέον ποσό , των 132,00 ευρώ μηνιαίως ανά εργαζόμενο, θεωρείται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και θα πρέπει να συνυπολογίζεται με την τακτική μισθοδοσία του εργαζόμενου, με παρακράτηση ΦΜΥ και εισφορές ΙΚΑ ( ΕΦΚΑ)? Η εταιρεία θα εκπέσει κανονικά ως έξοδο τις διατακτικές μέχρι 1.584,00 ευρώ ετησίως ανά εργαζόμενο ?