Εξαγωγική επιχείρηση (Φυσικό Πρόσωπο ή και Ομόρρυθμη Εταιρία) με αντικείμενο εργασιών το Εμπόριο Μαρμάρου , καταβάλλει αμοιβή-μεσιτεία σε αλλοδαπά πρόσωπα τα οποία μπορεί να είναι κάτοικοι της Ευρωπαικής Ένωσης ή κάτοικοι Άλλων Χωρών , για την μεσολάβησή τους σε πωλήσεις που κάνει στο εξωτερικό. Δημιουργείται υποχρέωση παρακράτησης φόρου 20% επί της αμοιβής που καταβάλεται? Και αν ναι ποιά η διαδικασία ?