Ημεδαπός Ναυλομεσίτης παρέχει υπηρεσίες προς πλοιοκτήτες σκαφών αναψυχής προωθώντας αλλοδαπούς ναυλωτές προς αυτούς. Όταν μεσολαβούν και αλλοδαποί Πράκτορες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), για τη προμήθειά τους εκδίδουν invoice είτε προς το Ναυλομεσίτη είτε απευθείας προς τους Πλοιοκτήτες. Οι προμήθειες του Ναυλομεσίτη ή / και των αλλοδαπών Πρακτόρων δεν είναι σταθερό ποσοστό του ναύλου αλλά μεταβάλλονται ανάλογα με τις εκπτώσεις που τυχόν δοθούν από τα 3 μέρη (Πλοιοκτήτη – Ναυλομεσίτη – αλλοδαπό Πράκτορα). Επίσης δεν υφίστανται συμβάσεις μεταξύ των ως άνω 3 μερών και ενώ εκδίδονται κανονικά τα παραστατικά, οι αλλοδαποί Πράκτορες δεν μετέχουν στα ναυλοσύμφωνα, αλλά και ο Ναυλομεσίτης δεν μετέχει στα ναυλοσύμφωνα όταν η επιβίβαση των ναυλωτών είναι σε απομακρυσμένο σημείο όπου το ναυλοσύμφωνο υποβάλλεται στη Λιμενική Αρχή (ούτως ή άλλως στο τυπικό ναυλοσύμφωνο υπάρχει 1 μόνο όρος που αφορά τον ναυλομεσίτη και πρόκειται για αποποίηση ευθύνης).

Με τη χώρα προέλευσης των αλλοδαπών Πρακτόρων μπορεί να υπάρχει ΣΑΔΦ ή και όχι.

Απαιτείται υποβολή δήλωσης παρακράτησης φόρου (έστω και μηδενικής αν τυχόν προβλέπεται από ΣΑΔΦ)?

Διακρίνετε από τα παραπάνω περιγραφόμενα κάποιο θέμα εκπεσιμότητας των invoices των αλλοδαπών Πράκτορων από τα έσοδα του Ναυλομεσίτη?

Σε περίπτωση που ο αλλοδαπός μεσάζων δεν είναι επιτηδευματίας και δεν εκδίδει invoice, τι ισχύει για τη παρακράτηση φόρου και τί θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ώστε η αμοιβή που καταβάλει ο Ναυλομεσίτης να είναι εκπέσιμη?