Κυπριακή εταιρεία είναι μοναδική εταίρος Ελληνικής ΙΚΕ. Μέτοχοι στην Κυπριακή εταιρεία είναι ένας φορολογικός κάτοικος Ελλάδας και ένας φορολογικός κάτοικος Ισραήλ. Η ελληνική ΙΚΕ έχει στην κατοχή της ακίνητο και είναι ζημιογόνος.
Η Κυπριακή εταιρεία πρόκειται να λυθεί και τα εταιρικά μερίδια της Ελληνικής ΙΚΕ θα περάσουν στα φυσικά πρόσωπα. Υπάρχει ενδεχόμενο φορολόγησης κάποιου ποσού στην Ελλάδα λόγω αυτής της πράξης?