Φορολογούνται ή όχι τα εισοδήματα από υπεραξία αμοιβαίων κεφαλαίων ΕΕ?Στον κωδικό του Ε1 865 εισάγω τα κέρδη (Αξία πώλησης) μείον (αξία αγοράς) μείον (αξία διαχειριστικών εξόδων και broker costs) από πώληση εντός του 2019 αμοιβαίων κεφαλαίων Λουξεβγούργου. Το σύστημα υπολογίζει φόρο εισοδήματος και εισφοράς.Ωστόσο βάσει ΠΟΛ 1032/2015 και συγκεκριμένα σημείο 2 ιι)Ειδικά για την υπεραξία που αποκτούν οι μεριδιούχοι από την εκποίηση μεριδίων από ημεδαπούς ΟΣΕΚΑ έχουν εφαρμογή οι ειδικότερες διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 103 του ν.4099/2012, οι οποίες δεν έχουν καταργηθεί με το ν.4172/2013 και με τις οποίες ορίζεται ότι αυτή απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος ενώ αντίθετα, η υπεραξία που προκύπτει από την εκποίηση μεριδίων από ΟΣΕΚΑ με έδρα σε τρίτες χώρες φορολογείται ελλείψει απαλλακτικής διάταξης.
οπότε:

α) Σωστά το σύστημα υπολογίζει φόρο? και

β) Σωστά αφαιρώ τα έξοδα διαχείρησης και brokerage που μειώνουν τα ονομαστικά κέρδη (τιμή πώλησης μείον τιμή αγοράς)?