Το εισόδημα που προκύπτει από την πώληση μετοχών που εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή σε Ξένα χρηματιστήρια που κατέχει κάποιο φυσικό πρόσωπο, υπόκεινται σε φορολόγηση;

Σε περίπτωση που κάποιο φυσικό πρόσωπο, προχωρήσει σε πώληση μετοχών εισηγμένων πχ 2023 στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή σε Ξένα Χρηματιστήρια και αποκομίσει κέρδος, απαιτείται η δήλωση του κέρδους από την πώληση σε κάποιο κωδικό του Ε1 το επόμενο έτος π.χ 2024;

Επίσης αναφέρω, πως το φυσικό πρόσωπο κατέχει λογαριασμό μόνο σε Ευρωπαϊκή Χρηματιστηριακή εταιρεία.

Αποτελεί εισόδημα που προσαυξάνει το οικογενειακό εισόδημα του και φορολογείται για αυτό;

Παρακαλούμε όπως αναφέρεται τη σχετική νομοθεσία που ισχύει για τη φορολόγηση των κερδών από πώληση μετοχών εισηγμένων σε Ελληνικά ή Διεθνή Χρηματιστήρια από Φυσικά Πρόσωπα.