Δημοτική επιχείρηση ύδρευσης τηρεί το διπλογραφικό σύστημα. Το τμήμα μισθοδοσίας εκδίδει κατάσταση αποζημιώσεων για το προσωπικό με βάσει την κείμενη νομοθεσία. Η εγγραφή που διενεργούνταν κάθε χρόνο στο κλείσιμο του ισολογισμού ήταν:

Π: 44.00.0000 η θετική διαφορά του συνόλου των αποζημιώσεων της τρέχουσας χρήσης σε σχέση με την προηγούμενη
Χ: 68.00.0000

έτσι ώστε με την πάροδο του χρόνου να σχηματίζεται ένα ποσό πρόβλεψης στον 44.00.0000.

Το 2020 δύο υπάλληλοι συνταξιοδοτήθηκαν (η πληρωμή της αποζημίωσης θα γίνει μέσα στο 2021), με αποτέλεσμα η διαφορά μεταξύ 2020 και 2019 να είναι αρνητική.

Ερωτάται: α) ¨ήταν σωστός η χειρισμός έως τώρα?
β)Ποια η εγγραφή του 2020?
γ) Ποια η εγγραφή με την πληρωμή των αποζημιώσεων εντός του 2021?