Στα πρακοτεία ταξιδίων με διπολογαφικά βιβλία , σε περιπτώσεις πακέτων πιστώνονται αρχικά με τα έσοδα των συμμετεχόντων σε μία εκδρομή με ΦΠΑ (ομάδα 7) και χρεώνονται αντίστοιχα λογαριασμοί εξόδων με τα κόστη - δαπάνες της εκδρομής.Αυτά για την φορολογία εισοδήματος.

Για το ΦΠΑ όμως , συμβαίνουν τα παρακάτω:
Η διαφορά των εσόδων και αξόδων αποτελεί το μικτό κέρδος με εμπεριοχόμενο το ΦΠΑ... αυτό αποφορολογείται και αποτελεί την καθαρή φορολογητέα αξία με το ανάλογο ΦΠΑ για την περιοδοκή ΦΠΑ.

Αναζσητούνται οι λογιστικές εγγραφές που φορούν το ΦΠΑ σε διπλογραφικά βιβλία....

ευχαριστώ εκ των προτέρων