1)Ο A υπογράφει συμφωνητικό δανείου με τον B στο εξωτερικό(που δεν υπόκειται σε ελληνικό δίκαιο) και δανείζει στον τελευταίο (ο A δανείζει στον B) το επιθυμητό ποσό μέσω μεταφοράς από τραπεζικό λογαριασμό του A στην αλλοδαπή σε τραπεζικό λογαριασμό του B στην αλλοδαπή.
2) Το, μη υποκείμενο σε ελληνικό δίκαιο, συμφωνητικό δανείου μεταξύ των ανωτέρω προβλέπει ρητώς ότι ο B θα επιστρέψει το δάνειο στον A με μεταφορά του ποσού του δανείου από τραπεζικό λογαριασμό του B στην αλλοδαπή στον τραπεζικό λογαριασμό του A στην Ελλάδα.
3) Ο B, εις εκτέλεση των όρων του ως άνω συμφωνητικού δανείου, επιστρέφει το δάνειο στον A με μεταφορά από τραπεζικό λογαριασμό του B στην αλλοδαπή στον τραπεζικό λογαριασμό του Α στην Ελλάδα.
Στην ανωτέρω περίπτωση, δεν έχουμε καταβολή του ποσού του δανείου από τον δανειστή (Α) στον οφειλέτη (Β) στην Ελλάδα αλλά επιστροφή του ποσού του δανείου (που δεν καταβλήθηκε στην Ελλάδα αλλά στην αλλοδαπή) από τον οφειλέτη (Β), που έλαβε το δάνειο στην αλλοδαπή, στον δανειστή (Α) στην Ελλάδα.

Οφείλεται τέλος χαρτοσήμου?