Κυπριακή Εταιρία συμμετέχει ως μέλος με ποσοστό 60% σε Ελληνική Εταιρία. Η Ελληνική Εταιρία έχει άμεση ανάγκη χρηματοδότησης για την αγορά ενός ακινήτου. Η Κυπριακή ως νεοσύστατη εταιρία δεν διαθέτει ακόμα λογαριασμό τραπέζης στην Κύπρο.
Δύναται μέτοχοι της Κυπριακής Εταιρίας να εμβάσουν χρήματα στην Ελληνική Εταιρία για λογαριασμό της Κυπριακής ως δάνειο της κυπριακής προς την ελληνική εταιρία? Εάν ναι, ποιο είναι το χαρτόσημο που πρέπει να πληρωθεί και εντός ποιας προθεσμίας?
Παρακαλώ για άμεση απάντηση, επειδή το θέμα επείγει.