Ιταλός με ατομική επιχείρηση με απλογραφικά βιβλία παίρνει δάνειο από ιδιώτη φορολογικό κάτοικο Ιταλίας συνάπτοντας μια σύμβαση άτοκου δανείου στην Ιταλία για εξόφληση σε μια πενταετία. Με βάση ποια έγγραφα θα πρέπει να αποδοθεί το χαρτόσημο και πως αποδεικνύεται η βέβαιη χρονολογία ; Η απόδοση των χρημάτων από τον τον δανειστή στον δανειζόμενο δεν έχει γίνει με τραπεζική μεταφορά.