Ημεδαπή ΑΕ συνάπτει συμφωνητικό στην αλλοδαπή (εντός ΕΕ) με τραπεζικό ίδρυμα του εξωτερικού (εντός ΕΕ) για λήψη δανείου .

Η συμφωνία υπογράφεται στην αλλοδαπή στην έδρα της αλλοδαπής τράπεζας και δεν υπάρχει εγγραφή υποθήκης επί ακινήτων στην Ελλάδα ή εγγύηση για την εξασφάλιση της δανειακής σύμβασης από πλευράς της ημεδαπής ΑΕ.

Η μόνη εγγύηση που δόθηκε είναι η ενεχυρίαση των μετοχών της ημεδαπής ΑΕ που κατέχουν οι δύο μέτοχοι της εταιρίας (ένας αλλοδαπός & ένας Έλληνας ) και η προσωπική τους εγγύηση ως φυσικά πρόσωπα.

Το ως άνω δάνειο που λαμβάνει η ημεδαπή ΑΕ εξοφλεί ισόποσο ομολογιακό δάνειο της ημεδαπής AE στην ίδια αλλοδαπή τράπεζα .

Η κίνηση είναι λογιστική και ενημερώνονται μόνο οι δανειακοί λογαριασμοί της ημεδαπής ΑΕ στην τράπεζα της αλλοδαπής και όχι κάποιος λογαριασμός όψεως της ημεδαπής ΑΕ στην αλλοδαπή τράπεζα ή σε κάποια ημεδαπή τράπεζα.

Πρέπει να καταλογισθεί χαρτόσημο και να αποδοθεί στο Ελληνικό δημόσιο ;

Αν ναι πόσο είναι το ποσοστό υπολογισμού ;

Όταν η ημεδαπή ΑΕ θα πληρώσει τόκους στην αλλοδαπή τράπεζα θα πρέπει να κάνει παρακράτηση φόρου ; :

Α) εάν η πληρωμή γίνει απ’ ευθείας από τον λογαριασμό όψεως της ημεδαπής ΑΕ που έχει στην αλλοδαπή τράπεζα ;

Β) εάν η πληρωμή γίνει με έμβασμα από Ελληνική τράπεζα

Ευχαριστώ