Νομικό πρόσωπο με έδρα στην Ελλάδα εκχωρεί σε εταιρεία factoring με έδρα εκτός Ελλάδος (Ιταλία), τις απαιτήσεις της και λαμβάνει εμβάσματα από την εταιρεία factoring. Ταυτόχρονα λαμβάνει δάνειο από συνδεδεμένη εταιρεία στην Γερμανία (η κύρια δραστηριότητα της αλλοδαπής δεν είναι οι δανειοδοτήσεις).

Σύμφωνα με τον νόμο 128/1975 επιβάλλεται εισφορά 1/1000 επί των χορηγούμενων δανείων πιστωτικών ιδρυμάτων.

Με την ΠΟΛ 1261/1997 ορίζεται εισφορά 1,2% και στις χορηγήσεις σε συνάλλαγμα από Πιστωτικά ιδρύματα και Χρηματοδοτικά Ιδρύματα του εξωτερικού και 0,12% στις χορηγήσεις των εταιρειών factoring. Στην περίπτωση αλλοδαπού δανειοδότη, η απόδοση της εισφοράς γίνεται από τον δανειοδοτούμενο. Σύμφωνα με τον Ν. 2076/1992 στα Χρηματοδοτικά Ιδρύματα περιλαμβάνονται και οι εταιρείες factoring (άρθρο 24 παρ 1, περ β).

Ο τρόπος καταβολής της εισφοράς, η διαδικασία και οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της ΠΟΛ 1261, θα καθορισθούν με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών.

Με τον Ν. 2703/1999 άρθρο 18, η εισφορά του 1,2% μειώνεται σε 0,6% όση φαίνεται να παραμένει και σήμερα.

Ερωτήματα:

1.) Πως γίνεται η απόδοση της εισφοράς του Ν. 128/1975; Υπολογισμός (επί ποιου ποσού υπολογίζεται), Περιοδικότητα, Έντυπο κλπ. Έχει βγει κάποια διευκρινιστική απόφαση από το Υπουργείο;

2.) Στην περίπτωση της εταιρείας factoring, η εισφορά του Ν. 128/1975 και της ΠΟΛ 1261/1997 παραμένει 0,12 %; Επί ποιου ποσού υπολογίζεται;

3.) Στην περίπτωση του δανείου από την Γερμανική εταιρεία που δεν έχει ως κύρια δραστηριότητα την χορήγηση δανείων, επιβάλλεται η εισφορά του Ν. 128/1975;