Επιχείρηση που στις 1 /11/2020 απασχολούσε 1 άτομο, εισέπραξε ενίσχυση εισπρακτέας προκαταβολής για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν τους μήνες: Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 2020 ».

Βάσει της ΓΔΟΥ 19 25.1.2021 Αρθρο10 «για την πλήρωση της προϋπόθεσης διατήρησης του επιπέδου απασχόλησης της παρ. 1 του παρόντος άρθρου η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από 1 Νοεμβρίου 2020 έως 30 Ιουνίου 2021 το επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1 Νοεμβρίου 2020, βάσει των στοιχείων συστήματος Εργάνη».

Μπορεί η επιχείρηση να εντάξει τον εργαζόμενο στο πρόγραμμα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ μέσα στο Φεβρουάριο 2021 (και για όσο θα ισχύει το συγκεκριμένο πρόγραμμα), ή θα θεωρηθεί ότι μειώνεται το επίπεδο απασχόλησης (λόγω ότι ο εργαζόμενος θα απασχολείται σε κατά 50% μειωμένο ωράριο εβδομαδιαίως) και άρα θα πρέπει να επιστραφεί ολόκληρο το ποσό της ενίσχυσης;